КЛІШКОВЕЦЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Чернівецька область, Дністровський район

ПОЛОЖЕННЯ про відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення    25-ої сесії УІІІ скликання Клішковецької сільської  ради від  08 травня  2023 року №631/25/2023

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму

Клішковецької сільської ради  

(нова редакція)

1.Загальні положення

 1.1. Відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму (надалі - Відділ) є  виконавчим органом Клішковецької сільської ради, створений Клішковецькою сільською радою. Відділ підзвітний і підконтрольний сільській раді, підпорядковується сільській раді, виконавчому комітету сільської ради, сільському голові, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам Чернівецької обласної державної адміністрації.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Статутом Клішковецької територіальної громади, рішеннями Клішковецької сільської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями Клішковецького сільського голови, а також цим Положенням.

1.3. Відділ фінансується за рахунок коштів сільського бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу та видатки на його утримання встановлюються Клішковецькою сільською радою.

Структура та штатний розпис відділу складається та затверджується Клішковецькою сільською радою.

1.4. Відділ  є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням  Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки та штампи.

1.5. Повне найменування відділу: Відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму Клішковецької сільської ради Дністровського району Чернівецької області.

1,6. Скорочене найменування відділу: Відділ освіти молоді, спорту, культури та туризму Клішковецької сільської ради

1.7. Місце знаходження: вул. Головна,66, село Клішківці Дністровський район Чернівецька область, 60014.

2.Основні завдання.

 Основними завданнями є:

2.1. Реалізація державної політики у галузі освіти, молоді, спорту, культури та туризму, охорони культурної спадщини, а також у сфері міжнародних відносин, релігії та захисту національних меншин  на території Клішковецької територіальної громади.

2.2. Аналіз стану освіти, молоді, спорту, культури та туризму, прогнозування розвитку, удосконалення мережі відповідних комунальних закладів згідно з потребами громадян, розробка та організація програм розвитку відповідних галузь на території Клішковецької територіальної громади

2.3. Створення умов для  здобуття  громадянами  дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти,  для розвитку культурного та туристичного простору, молоді та спорту шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, через мережу комунальних підприємств, установ і закладів для задоволення потреб та інтересів територіальної громади.

2.4. Контроль за дотриманням законодавства в галузі освіти, молоді, спорту, культури та туризму  відповідними комунальними закладами, розташованими на  території Клішковецької територіальної громади.

2.5. Участь у організації  фінансового забезпечення відповідних комунальних установ та зміцненні їх  матеріальної  бази,  координація  їх  діяльності.

2.6. Проведення  атестації  загальноосвітніх,  дошкільних  та позашкільних навчальних комунальних закладів, оприлюднення  результатів атестації.

2.7. Сприяння  проведенню  експериментальної  та інноваційної діяльності у відповідних  комунальних установах.

2.8. Забезпечення  розвитку напрямів фізичної культури і спорту та створення умов для зайняття фізкультурою та спортом максимально широкого кола мешканців Клішковецької  територіальної громади.

2.9. Створення умов для відродження розвитку культури української нації, культурної самобутності корінного населення, всіх видів мистецтва, самодіяльної творчості, художніх промислів та ремесл.

2.10. Здійснення міжнародного співробітництва.

 

3. Основні функції.

 

3.1. Забезпечує виконання законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань, що віднесенні до його відання.

3.2. Бере участь у стратегічному плануванні розвитку громади, здійснює підготовку пропозицій до проектів місцевих програм, проекту бюджету громади.

3.3. Організація мережі комунальних установ з питань освіти, молоді, спорту, культури та туризму:

3.3.1. Визначає  потребу  у відповідних комунальних установах та
подає  пропозиції  до  виконавчого  комітету  сільської  ради   щодо
удосконалення  їх  мережі  відповідно  до  соціально-економічних і
культурно-освітніх, спортивних   потреб за   наявності    необхідної матеріально-технічної,   науково-методичної   бази,   тощо;

3.3.2. Сприяє навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню відповідних комунальних установ;

3.3.3. Готує    проекти    рішень    про    закріплення  за закладами дошкільної освіти, закладами загальної середньої освіти території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків шкільного віку та дітей дошкільного віку;

3.3.4. Вивчає потребу та вносить  пропозиції  до  виконавчого комітету сільської ради про організацію навчання дітей, які  потребують соціальної допомоги та реабілітації, (у  тому  числі  -  й  індивідуальне)  та  виховання  у закладах загальної середньої освіти; створює умови для складання
державної підсумкової атестації екстерном.

3.4. Організація нормативно-правового забезпечення  відповідних комунальних установ територіальної громади:

3.4.1. Забезпечує   в   межах   своїх  повноважень  виконання
Конституції України щодо функціонування української мови як державної в комунальних установах;

3.4.2. Сприяє   задоволенню   запитів  представників національних меншин;  надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в  комунальних  закладах освіти;

3.4.3. Погоджує  статути відповідних установ   комунальної власності,  готує їх до реєстрації.

3.5. Сприяє  навчально-методичному  забезпеченню відповідних комунальних установ:

3.5.1. Проводить  в установленому порядку конкурси,  олімпіади та інші  змагання серед молоді громади;

3.5.2. Формує замовлення  на видання  підручників, навчально-методичних   посібників  та  іншої  навчально-методичної літератури,  навчальних програм,  бланків документів  про  освіту; забезпечує ними заклади освіти;

3.5.3. Видає інформаційно-методичні бюлетені.

3.6. Організація  фінансового  забезпечення відповідних комунальних установ:

3.6.1. Вносить  пропозиції  щодо обсягів бюджетного фінансування   комунальних установ,  аналізує їх використання;

3.6.2. Контролює створення та аналізує використання у комунальних установах фонду, який формується за рахунок коштів сільського бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел для задоволення матеріально побутових потреб.

3.7. Організація матеріально-технічного забезпечення відповідних комунальних установ:

3.7.1. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню відповідних комунальних установ; введенню в дію їх нових приміщень, комплектування меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо;

3.7.2. Організує підготовку  навчальних  закладів  до  нового
навчального  року,  а також відповідних комунальних установ   до  роботи  в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;

3.7.3. Здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки,  протипожежної безпеки і  санітарного режиму в комунальних установах  та надання практичної допомоги у проведенні  відповідної роботи.

3.8. Організація діяльності учасників навчально-виховного процесу в комунальних установах та забезпечення їх соціального захисту:

3.8.1. Надає  допомогу   органам   опіки   і   піклування   у влаштуванні   дітей-сиріт   і   дітей,  позбавлених  батьківського піклування,  до  інтернатних  закладів  і  в   сім'ї   під   опіку (піклування),  на усиновлення; вживає заходів до захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей;

3.8.2. Координує  роботу  закладів освіти,   сім'ї   та громадськості,   пов'язаної   з  навчанням  та  вихованням  дітей, організацією їх дозвілля;

3.8.3 Сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств;

3.8.4. Організує  харчування  дітей  у закладах освіти за рахунок сільського бюджету та залучених коштів;

3.8.5. Вносить   пропозиції   щодо  організації  безоплатного медичного обслуговування дітей та  учнів  у  закладах освіти, здійснення оздоровчих заходів;

3.8.6. Прогнозує потребу громади у педагогічних  працівниках  і спеціалістах;

3.8.7. Організує   роботу   щодо   підвищення   кваліфікації педагогічних працівників;

3.8.8. Організує   проведення   атестації   педагогічних і керівних  кадрів   закладів освіти  відповідно  до  Типового положення   про   атестацію   педагогічних   працівників   України, затвердженого Міністерством освіти і науки України;

3.8.9. Розглядає  та   вносить   в   установленому   порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників комунальних установ.

3.9. Формує конкуренто-спроможне мистецьке середовище шляхом створення власного мистецького продукту, розробляє туристичні маршрути, визначає перспективи і напрямки розвитку, зміст спеціальної освіти в галузі культури та туризму, співпрацює з міжнародними проектами і творчими організаціями.

3.10. Реалізує повноваження органів виконавчої влади у сфері збереження та використання культурної спадщини.

3.11. Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції Відділу на веб-сайті Клішковецької територіальної громади.

3.12. Організовує та проводить фізкультурно-спортивні заходи серед широких верств населення, в тому числі заходи, спрямовані на покращення фізичного виховання дітей i молоді. Забезпечує участь дітей  та молоді у Всеукраїнських чемпіонатах, кубках, конкурсах, фестивалях, змаганнях, літніх школах і таборах.

3.13. Здійснює моніторинг, оцінку якості надання освітніх, спортивних, культурних та туристичних послуг.

3.14. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти, культури, спорту, туризму в Клішковецькій територіальній громаді; організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

3.15. Забезпечує виконання рішень Клішковецької сільської ради, виконавчого комітету, розпоряджень Клішковецького сільського голови з питань, що віднесені до компетенції Відділу.

3.16. Здійснює інші функції, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства.

4. Права.

 

4.1. Залучати до розроблення місцевих програм розвитку освіти, культури, молоді, спорту, туризму та розгляду  питань,  що належать до його компетенції відповідних спеціалістів.

4.2. Брати участь в утворенні і ліквідації відповідних комунальних  установ.

4.3. Скликати конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників, що належать компетенції відділу .

4.4. Вносити Клішковецькій сільській раді пропозиції щодо фінансування установ, брати безпосередню участь у формуванні бюджету.

4.5. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їхніх повноважень.

4.6. Виступати організатором фестивалів, конкурсів, художніх виставок-продажів, творчих обмінів тощо у галузі культури, мистецтва і туризму.

4.7. Погоджувати при затвердженні та реєстрації у встановленому порядку статути, положення установ і організацій, підпорядкованих відділу.

5. Керівництво

 5.1. Начальник і спеціалісти відділу є посадовими особами місцевого самоврядування. Начальник відділу призначається на посаду і звільняється з посади Клішковецьким сільським головою, а спеціалісти призначаються на посаду і звільняються начальником відділу   відповідно до вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», інших нормативних актів, що стосуються проходження служби в органах місцевого самоврядування.

5.2.Начальник відділу, представляючи  інтереси  громади  у  відносинах з
юридичними та фізичними особами:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує виконання покладених  на відділ завдань, визначає  обов'язки і ступінь відповідальності працівників відділу;

5.2.2. Розподіляє функціональні  обов'язки його працівників, готує і затверджує посадові інструкції;

5.2.3. Планує роботу відділу і  аналізує стан її виконання;

5.2.4. Видає у межах компетенції відділу накази, організує і контролює їх виконання;

5.2.5. Видає накази з преміювання та установлення надбавок, доплат, присвоєння рангів, службових відряджень, надання відпусток, матеріальної допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань працівників відділу;

5.2.6. Подає на затвердження сільського голови проект кошторису доходів і  видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників відділу;

5.2.7. Розпоряджається коштами,  які виділяються на утримання відділу;

5.2.8. Погоджує  штатні  розписи відповідних комунальних установ;

5.2.9. Розглядає  клопотання  та  вносить   пропозиції   про нагородження    керівників комунальних установ державними нагородами, в тому числі і президентськими відзнаками,  та  про присвоєння їм почесних звань України;

5.2.10. Сприяє розвитку міжнародних зв’язків з питань освіти, молоді, спорту, культури та туризму.

5.3. Накази начальника відділу, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані сільським головою, начальником управління освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації або оскаржені в судовому порядку.

 

6. Відповідальність.

 

6.1.Начальник та спеціалісти Відділу несуть відповідальність за:

6.1.1.  Несвоєчасне і неналежне виконання покладених на Відділ  завдань і функцій, реалізацію його повноважень.

6.1.2.Невикористання в повній мірі наданих Відділу прав.

6.1.3. Недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених на Відділ.

6.1.4. Недостовірність відомостей, статистичної звітності та інформації з питань, що належать до компетенції Відділу.

 7.  Взаємовідносини з іншими підрозділами

 7.1. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з усіма структурними підрозділами апарату сільської ради,   з органами виконавчої влади, а також   установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів

8. Заключні положення

 8.1. Утворення, ліквідація та реорганізація відділу здійснюється за рішенням сесії Клішковецької сільської ради.

8.2. Відділ є неприбутковою установою, в зв’язку з чим установчі документи передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

8.3. Зміни і доповнення до даного Положення вносяться рішенням сесії Клішковецької сільської  ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь