A A A K K K
для людей із порушенням зору
КЛІШКОВЕЦЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Чернівецька область, Дністровський район

Інструкція з підготовки бюджетних запитів

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ фінансового відділу Клішковецької сільської ради

24серпня 2023 року

№ 07/ОД-2023

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

з підготовки бюджетних запитів

 

І. Загальні положення

 

 1. Ця Інструкція визначає підходи до розрахунку та розподілу граничних показників видатків сільського бюджету та надання кредитів з бюджету на середньостроковий період (далі – граничні показники), встановлює порядки складання та аналізу бюджетних запитів для підготовки проекту бюджету Клішковецької сільської територіальної громади.

 

 1. Головний розпорядник коштів сільського бюджету (далі – головний розпорядник) організовує та забезпечує підготовку бюджетного запиту і подає його до фінансового відділу Клішковецької сільської ради(далі – фінансовий відділ).

 

 1. Бюджетний запит складається з використанням автоматизованої системи ведення сільського бюджету (далі – АІС «Місцеві бюджети») за такими формами:

Бюджетний запит на 20__ – 20__ роки, Форма БЗ-1 (загальна) (далі – Форма БЗ-1) (додаток 1);

Бюджетний запит на 20__  20__ роки, Форма БЗ-2 (індивідуальна) (далі – Форма БЗ-2) (додаток 2).

Форми БЗ-1 та БЗ-2 є обов’язковими для заповнення і подання.

 

 1. Бюджетні запити подаються до фінансового відділу в електронній або паперовій формі.

Бюджетний запит в електронній формі подається через систему електронної взаємодії. Засоби кваліфікованого електронного підпису або кваліфікованої електронної печатки застосовуються для кожної із форм бюджетного запиту окремо.

Бюджетний запит у паперовій формі подається у разі, якщо:

у головного розпорядника відсутня система електронного документообігу, інтегрована до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади;

бюджетний запит містить інформацію з обмеженим доступом, вимогу щодо захисту якої встановлено законом.

Головний розпорядник забезпечує відповідність бюджетного запиту, складеного в АІС «Місцеві бюджети», бюджетному запиту, поданому до фінансового відділу.

 1. Бюджетний запит складається на середньостроковий період (плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди) відповідно до прогнозу сільського бюджету, вимог цієї Інструкції та інших інструкцій які відповідно до статей 34 та 75 Бюджетного кодексу України доводяться фінансовим відділом до головних розпорядників, на підставі граничних показників доведених департаментом фінансів.

Інформація, яка включається до бюджетного запиту, має характеризувати направленість дій головного розпорядника на досягнення цілей державної політики, визначених у прогнозі бюджету, через реалізацію визначених ним бюджетних програм. Головний розпорядник забезпечує узгодженість стратегічного та бюджетного планування шляхом визначення набору заходів та результативних показників бюджетних програм, які є необхідними та достатніми для виконання показників досягнення цілей державної політики в середньостроковій перспективі.

Бюджетний запит містить інформацію про усі бюджетні кошти, використані головним розпорядником у попередньому році і які він планує використати у поточному році та у середньостроковому періоді, та усі бюджетні програми, які реалізовані, реалізуються та пропонуються до реалізації у відповідному бюджетному періоді.

 

 1. Усі вартісні показники у формах наводяться у гривнях з округленням до десятої.

Бюджетний запит містить показники загального фонду сільського бюджету (далі – загальний фонд) та спеціального фонду сільського бюджету (далі – спеціальний фонд).

 

 1. Для заповнення форм бюджетного запиту використовуються показники надходжень сільського бюджету, видатків сільського бюджету (далі – видатки) та надання кредитів з сільського бюджету (далі – надання кредитів):

звіту про виконання сільського бюджету за попередній бюджетний період (далі – звіт за попередній бюджетний період) – для зазначення показників за попередній бюджетний період;

рішення про сільсьий бюджет на поточний бюджетний період (з урахуванням змін (далі – план на поточний бюджетний період) – для зазначення показників на поточний бюджетний період, якщо інше не передбачено інструкціями, які доводяться фінансовим відділом до головних розпорядників.

розраховані на середньостроковий період відповідно до положень розділу ІІІ цієї Інструкції – для зазначення показників на середньостроковий період.

 

 1. Показники доходів і фінансування сільського бюджету, повернення кредитів до сільського бюджету, видатків та надання кредитів за попередній та на поточний бюджетні періоди мають відповідати кодам класифікації доходів бюджету, класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання, економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету з урахуванням змін, внесених до відповідної бюджетної класифікації.

 

 1. Разом з бюджетним запитом головний розпорядник подає потрібну для здійснення фінансовим відділом аналізу бюджетного запиту інформацію, до складу якої, в тому числі, входять:

розрахунки показників, включених до бюджетного запиту, в тому числі щодо капітальних видатків, із зазначенням факторів, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів, визначених з урахуванням галузевих особливостей;

інформація щодо врахування ґендерного аспекту під час формування бюджетних показників;

підтвердні документи (у разі потреби);

перелік бюджетних програм, здійснення заходів за якими у плановому бюджетному періоді потребуватиме розроблення порядків використання коштів сільського бюджету або внесення змін до раніше затверджених, з наведенням суті нових порядків або змін до чинних.

Фінансовий відділ, відповідно до частин третьої та четвертої статті 75 Бюджетного кодексу України, доводить до головних розпорядників Інструкцію з підготовки бюджетних запитів, а також форми, за якими складається інформація, що подається разом з бюджетним запитом.

Інформація до бюджетного запиту подається до фінансового відділу в електронній або паперовій формі у порядку подання бюджетного запиту відповідно до пункту 4 цього розділу.

Інформація до бюджетного запиту в електронній формі подається у форматах RTF, DOC(X), XLS(X), PDF (з текстовим змістом, нескановане зображення).

 

 1. Фінансовий відділ встановлює строки подання бюджетних запитів та інформації, що подається разом із ними.

Головний розпорядник забезпечує своєчасність, достовірність та зміст поданих до фінансового відділу бюджетного запиту та інформації, що подається разом з ним.

 

11. У разі подання головним розпорядником бюджетного запиту, складеного з порушенням вимог цієї Інструкції,  фінансовий відділ протягом трьох робочих  днів з дня його отримання повідомляє головному розпоряднику про необхідність доопрацювання такого бюджетного запиту. Доопрацьований з використанням АІС «Місцеві бюджети» бюджетний запит головний розпорядник подає до фінансового відділу протягом трьох робочих днів з дати надходження відповідного листа фінансового відділу у порядку подання бюджетного запиту відповідно до пункту 4 цього розділу.

 

II. Розрахунок граничних показників фінансовим відділом

 

1. Загальні граничні показники головним розпорядникам визначаються фінансовим відділом з урахуванням:

змін основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на середньостроковий період (у разі наявності таких змін);

розподілу Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів державних капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів відповідно до статті 331 Бюджетного кодексу України;

рекомендацій Верховної Ради України щодо бюджетної політики (якщо такі рекомендації схвалені відповідно до частини шостої статті 152 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України від 10 лютого 2010 року № 1861-VI «Про Регламент Верховної Ради України»);

прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів з державного бюджету, доведених Міністерством фінансів України;

прийнятих нормативно-правових актів, які впливають на показники сільського бюджету у середньостроковому періоді;

очікуваних та / або фактичних надходжень спеціального фонду бюджету за обґрунтованим поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету;

прийнятих управлінських рішень.

2. Граничні показники відповідному головному розпоряднику фінансовий відділ доводить загальними сумами на кожний рік середньострокового періоду.

Разом з граничними показниками до головних розпорядників фінансовий відділ доводить інструкції, які можуть запроваджувати додаткові фінансові обмеження, організаційні та інші вимоги.

 

III. Розрахунок видатків та надання кредитів і розподіл граничних показників головними розпорядниками

 

1. Головний розпорядник здійснює розподіл граничного обсягу видатків на плановий рік дотримуючись принципів, на яких ґрунтується бюджетна система (ефективності та результативності, справедливості і неупередженості).

Розподіл граничного обсягу повинен забезпечувати:

– належне виконання основних завдань головного розпорядника, зважаючи на  пріоритети, визначені законодавчими та  нормативними документами, програмними документами соціально-економічного розвитку регіону та  враховуючи асигнування на  проведення заходів згідно з  програмами і  заходів, затверджених рішеннями сільської  ради і  розпорядженнями сільського голови;

– оптимізацію витрат головних розпорядників коштів шляхом виключення непріоритетних та  неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідного головного розпорядника;

– неухильне дотримання заходів щодо економного та раціонального використання коштів сільського бюджету.

2. Розрахунок обсягів видатків на плановий та наступні за плановим два роки здійснюється з урахуванням:

– нормативно-правових актів, що регулюють діяльність головного розпорядника у відповідній сфері;

– пріоритетності видатків;

– реальних можливостей бюджету, необхідності зменшення заборгованості попередніх бюджетних періодів та недопущення утворення заборгованості за зобов’язаннями у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах;

 • обов’язковості реалізації проектів-переможців Бюджету участі у плановому періоді;

– обґрунтованості витрат,  що передбачає детальні розрахунки в межах кодів економічної класифікації видатків або класифікації кредитування з урахуванням кількісних та вартісних факторів, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

До кількісних факторів належать, зокрема, штатна чисельність працівників, чисельність учнів, кількість бюджетних установ, кількість інвалідів, пенсіонерів тощо. Всі кількісні показники, пов’язані зі штатною чисельністю, чисельністю працівників бюджетних установ та чисельністю контингентів одержувачів бюджетних послуг зазначаються із розподілом за статтею.

До вартісних факторів належать індекси споживчих цін та цін виробників, ціни (тарифи) на  товари (роботи, послуги), розмір прожиткового мінімуму та рівень його забезпечення, розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки тощо.

Основні засади та  особливості формування сільського бюджету, доводяться головним розпорядникам фінансовим відділом, інші – визначає головний розпорядник самостійно з урахуванням галузевих особливостей та  підтверджуються відповідними обґрунтуваннями та розрахунками.

3. Обсяг видатків на плановий і наступні за плановим два бюджетні періоди розраховується як за загальним, так і за спеціальним фондами в розрізі кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та економічної класифікації видатків бюджету.

Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюються на основі:

 • видатків на реалізацію місцевих цільових програм, що затверджені у відповідній сфері діяльності головного розпорядника;
 • нормативно-правових актів, зокрема, плану діяльності головного розпорядника, що регулюють діяльність головного розпорядника у відповідній галузі (сфері діяльності), у тому числі надання послуг, що надаються фізичним та юридичним особам (публічних послуг);
 • зобов’язань, передбачених договорами (контрактами);
 • норм і нормативів;
 • періодичності виконання окремих бюджетних програм, а також окремих заходів, що здійснюються в межах бюджетних програм;
 • результатів оцінки ефективності бюджетних програм, проведеної з урахуванням методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, встановлених Мінфіном, та висновків за результатами контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства;
 • результатів гендерного аналізу бюджетних програм;
 • необхідності зменшення заборгованості попередніх бюджетних періодів та недопущення утворення заборгованості за зобов’язаннями у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах;
 • цін і тарифів на відповідні товари (роботи, послуги), закупівлю яких передбачається здійснювати у межах бюджетної програми.

4. Обсяг капітальних видатків визначається, враховуючи запланований обсяг робіт згідно з проєктно-кошторисною документацією, ступінь будівельної готовності об’єктів, кількість наявного обладнання та предметів довгострокового користування та ступінь їх фізичного і морального зношення.

Фактори, що можуть враховуватися при визначенні обсягу капітальних видатків, головні розпорядники визначають самостійно з урахуванням галузевих особливостей. Вартість товарів (робіт, послуг) має забезпечувати раціональне та  економне використання бюджетних коштів.

5. Розрахунок надходжень спеціального фонду здійснюється згідно з вимогами ч. 4 ст. 13 Бюджетного кодексу України та постанови КМУ «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» від 28.02.2002 р. № 228 (зі змінами).

Обсяг видатків спеціального фонду бюджету визначає головний розпорядник самостійно, відповідно до  юридичних підстав для утворення і використання спеціального фонду.

При заповненні бюджетних запитів у  частині спеціального фонду на  плановий рік та  на  наступні за  плановим два бюджетні періоди необхідно забезпечити реальне планування показників надходжень до спеціального фонду, враховуючи обсяги їх фактичного надходження у минулому році та стан фактичних надходжень у поточному році.

Окрім цього, головні розпорядники бюджетних коштів надають пропозиції щодо можливого фінансування окремих видатків за рахунок власних надходжень ( власних спеціальних коштів,  інших спеціальних коштів).

6. Видатки, які включаються до бюджетного запиту на  плановий рік, повинні бути обґрунтовані детальними розрахунками (наприклад, розрахунки видатків на заробітну плату повинні базуватись на фактично зайнятих ставках, на енергоносії – фактичного їх споживання в натуральних показниках за даними постачальників, діючих тарифів та інше).

Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують включення до бюджетних запитів показників за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проектів, у разі їх схвалення або відбору у встановленому законодавством порядку та на підставі розрахунків обсягу витрат і вигод щодо реалізації таких інвестиційних проектів та обсягів довгострокових зобов'язань за енергосервісом на відповідні бюджетні періоди.

7. Передбачені у граничних обсягах видатки на заробітну плату, продукти харчування, медикаменти та перев'язувальні матеріали, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, а також цільові видатки не дозволяється змінювати без погодження фінансового відділу.

8. Головні розпорядники бюджетних коштів при поданні бюджетного запиту надають:

– проєкти штатних розписів по кожному періоду з якого змінюється розмір мінімальної заробітної плати;

– розрахунок змін надбавок за вислугу років та рангів, індексації зарплати;

– розрахунок фонду оплати праці на рік;

– дані про площу, що орендується;

– інші документи, що підтверджують розрахунки.

9. До форм бюджетних запитів головні розпорядники коштів  сільського бюджету повинні подати пояснювальну записку, у якій надається детальне обґрунтування запиту в  розрізі економічної та  функціональної структури видатків.

Також у пояснювальній записці необхідно проаналізувати загальні напрямки використання бюджетних коштів у  минулому та  поточному роках, результати діяльності головного розпорядника за ці періоди з наведенням пояснень щодо приведених у пунктах 5–12 показників Форми-2, у  тому числі проаналізувати зміну чисельності працюючих.

Необхідно навести інформацію щодо використання коштів на оплату праці та аналіз змін мережі і контингенту. При цьому, слід пояснити структуру видатків на оплату праці та чисельність працівників (пункт 9, 10 Форми-2). Це буде важливим аргументом при аналізі витрат на заробітну плату, дасть можливість зробити висновок про приведення у  відповідність до  визначених асигнувань штатної чисельності працівників, а також про заходи головного розпорядника по впорядкуванню кількості працюючих на наступні роки, і включити до проєкту бюджету на плановий рік відповідні показники.

Також потрібно обґрунтувати необхідність проведення видатків загального фонду на плановий рік опираючись на обсяг доведених асигнувань та на підставі результативних показників (програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів).

Обов’язково необхідно викласти основні підходи до  розрахунку власних надходжень на  плановий рік та  наступні за  плановим два бюджетні періоди, у тому числі навести показники обсягів надання тих чи інших платних послуг, інші розрахункові показники (площа приміщень, вартість майна, що здається в оренду, кількість відвідувань тощо) та розмір плати за послуги, відобразити дані щодо формування і використання коштів бюджетними установами.

Окрім цього, головні розпорядники, які планують витрати на проведення культурно-мистецьких, просвітницьких та  інших заходів (концерти, свята, акції, форуми, огляди, фестивалі, виставки, семінари, конференції, круглі столи, соціальні дослідження, спортивні заходи тощо), а  також видатки на  надання фінансової підтримки підприємствам, громадським організаціям, разом із бюджетним запитом подають проєкти планів заходів у цілому та в розрізі кожного заходу, проєкти планів використання бюджетних коштів із необхідними розрахунками та обґрунтуваннями.

Наведені головними розпорядниками обґрунтування будуть використані при підготовці фінансовим відділом проєкту бюджету на плановий рік.

 

IV. Аналіз бюджетних запитів фінансовим відділом

 

1. Головні спеціалісти фінансового відділу  (з урахуванням закріплення бюджетних програм та координації головних розпорядників) здійснюють аналіз бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників, щодо їх відповідності прогнозу бюджету, граничним показникам, доведеним департаментом фінансів, вимогам цієї Інструкції, інших інструкцій, доведених департаментом фінансів, а також ефективності використання бюджетних коштів, у тому числі на підставі звітів про виконання паспортів бюджетних програм, результатів оцінки ефективності бюджетних програм, висновків про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, результатів ґендерного аналізу бюджетних програм.

 

2. З метою усунення розбіжностей з головними розпорядниками щодо показників проекту сільського бюджету та недоліків, виявлених під час аналізу бюджетних запитів, фінансовий відділ може проводити:

погоджувальні наради або інші заходи (консультації, робочі зустрічі, у тому числі з використанням електронних комунікацій, зокрема через мережу Інтернет) з головними розпорядниками;

консультації (наради) з керівництвом

3. За результатами аналізу бюджетних запитів та вжитих заходів головні спеціалісти фінансового відділу (з урахуванням закріплення бюджетних програм та координації головних розпорядників) узагальнюють інформацію та  подають начальнику  фінансового відділу.

 

4. На основі інформації про результати аналізу бюджетних запитів та результати погоджувальних нарад, інших вжитих заходів начальник фінансового відділу  приймає рішення про включення бюджетних запитів до проекту рішення про сільський  бюджет.

 

5. Головні спеціалісти фінансового відділу, на основі інформації про результати аналізу бюджетних запитів та результати погоджувальних нарад і прийнятих начальником фінансового відділу  рішень формує проект рішення про сільський  бюджет і готує висновок з неузгоджених питань, що додається до проекту рішення.

 

V. Порядок заповнення Форми БЗ-1

 

1. Форма БЗ-1 призначена для наведення інформації про досягнення цілей державної політики у сферах діяльності, формування та / або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник (далі – цілі державної політики), за рахунок коштів загального та спеціального фондів у межах граничних показників, доведених фінансовим відділом та уточнених головним розпорядником в частині спеціального фонду відповідно до пункту 1 розділу ІІІ цієї Інструкції.

 

2. У Форму БЗ-1 включаються цілі державної політики та показники їх досягнення (далі – показники досягнення цілей), а також розподіл видатків та надання кредитів за бюджетними програмами.

Інформація у Формі БЗ-1 наводиться з урахуванням положень та показників, визначених на відповідні бюджетні періоди у прогнозі сільського бюджету.

 

3. У пункті 1 Форми БЗ-1 зазначаються код відомчої класифікації видатків та кредитування сільського бюджету та найменування головного розпорядника.

 

4. У пункті 2 Форми БЗ-1 зазначаються цілі державної політики та показники їх досягнення за рахунок коштів загального і спеціального фондів разом:

у графі 2 – фактичні за результатами попереднього бюджетного періоду;

у графі 3 – планові на поточний бюджетний період;

у графах 4–6 – планові на середньостроковий період.

 

5. У пункті 3 Форми БЗ-1 наводиться інформація щодо видатків та надання кредитів за усіма бюджетними програмами, що виконувалися у попередньому бюджетному періоді, виконуються у поточному бюджетному періоді і плануються на середньостроковий період.

У підпункті 3.1 зазначаються показники видатків / надання кредитів за відповідальними виконавцями бюджетних програм та бюджетними програмами:

у графі 1 – номер цілі державної політики відповідно до пункту 2 цієї Форми;

у графах 2,3 – код та найменування бюджетної програми;

у графі 4 – касові видатки / надання кредитів відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 5 – видатки / надання кредитів за бюджетними програмами відповідно до плану на поточний бюджетний період;

у графах 6–8 – видатки / надання кредитів за бюджетними програмами на середньостроковий період (розподіл головним розпорядником граничних показників, доведених фінансовим відділом, за бюджетними програмами).

У разі зміни назви бюджетної програми за відповідним кодом програмної класифікації видатків та кредитування сільського бюджету наводиться назва у редакції, що передбачається на середньостроковий період.

У підпункті 3.2 наводяться пояснення щодо запропонованих головним розпорядником основних змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами на плановий бюджетний період порівняно із поточним та попереднім бюджетними періодами та інформація щодо впливу цих змін на досягнення цілей державної політики.

 

VI. Порядок заповнення Форми БЗ-2

 

       1. Форма БЗ-2 призначена для наведення детальної інформації про характеристики бюджетних програм, що пропонуються до виконання у середньостроковому періоді.

Форма БЗ-2 заповнюється за кожною бюджетною програмою окремо.

Інформація, що наводиться у Формі БЗ-2, має узгоджуватися з інформацією, наведеною у Формі БЗ-1.

2. Інформація у Формі БЗ-2 формується з урахуванням пропозицій, поданих головним розпорядником фінансовим відділом під час складання прогнозу сільського бюджету, а також положень та показників, визначених прогнозом сільського бюджету.

Характеристики бюджетної програми, що наводяться у Формі БЗ-2, повинні мати зв’язок з цілями державної політики та показниками їх досягнення, наведеними у пункті 2 Форми БЗ-1.

Мета, завдання бюджетної програми, напрями використання бюджетних коштів визначаються відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2008 року № 19).

Результативні показники бюджетних програм визначаються відповідно до Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10 грудня 2010 року № 1536, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2010 року за № 1353/18648 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 червня 2015 року № 553).

3. У пункті 1 Форми БЗ-2 зазначається найменування відповідального виконавця бюджетної програми.

У пункті 2 Форми БЗ-2 зазначаються код та найменування бюджетної програми, код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету. За однією бюджетною програмою передбачаються або видатки або надання кредитів, про що ставиться відповідна позначка.

 

4. У пункті 3 Форми БЗ-2 зазначаються ціль / цілі державної політики, на досягнення якої спрямована бюджетна програма, мета та завдання бюджетної програми:

у підпункті 3.1 – ціль / цілі державної політики, на досягнення якої спрямована бюджетна програма;

у підпункті 3.2 – мета бюджетної програми;

у підпункті 3.3 – завдання бюджетної програми.

 

5. У пункті 4 Форми БЗ-2 зазначаються усі надходження обласного бюджету для виконання бюджетної програми.

У пункті 4.1 цієї Форми зазначаються обсяги надходжень загального і спеціального фондів, а також обсяги за видами надходжень спеціального фонду:

у графі 3 – відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 – відповідно до плану на поточний бюджетний період;

у графах 5–7 – доведені фінансовим відділом на середньостроковий період та / або розраховані відповідно до положень цього пункту та пункту 1 розділу ІІІ цієї Інструкції.

Доходи та фінансування спеціального фонду наводяться за класифікацією доходів бюджету та класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання, повернення кредитів до спеціального фонду – за програмною класифікацією видатків та кредитування сільського бюджету у розрізі кодів класифікації кредитування бюджету (4120, 4220).

Під час заповнення пункту 4 Форми БЗ-2 в частині власних надходжень бюджетних установ головний розпорядник керується частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України. Власні надходження бюджетних установ визначаються головним розпорядником за наявності підстави, про яку обов’язково робиться посилання під час заповнення підпункту 4.2 цієї Форми.

Повернення кредитів до бюджету відображаються зі знаком «-».

Якщо за бюджетною програмою надходження за спеціальним фондом плануються на середньостроковий період, про це ставиться відповідна позначка у підпункті 4.2 і наводяться:

нормативно-правові акти з посиланням на конкретні статті (пункти), якими надано повноваження на отримання надходжень спеціального фонду;

основні підходи до розрахунку власних надходжень бюджетних установ, інших надходжень спеціального фонду на середньостроковий період;

пояснення щодо зміни показників на плановий бюджетний період порівняно з відповідними показниками на поточний та попередній бюджетні періоди.

6. У пункті 5 Форми БЗ-2 зазначаються видатки / надання кредитів у розрізі економічної класифікації видатків бюджету (2110, 2120, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270, 2281, 2282, 2400, 2610, 2620, 2630, 2700, 2800, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3160, 3210, 3220, 3230, 3240, 9000) / класифікації кредитування бюджету (4110, 4210).

У підпункті 5.1 цієї Форми:

у графі 3 – касові видатки / надання кредитів відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 – видатки / надання кредитів відповідно до плану на поточний бюджетний період;

у графах 5–7 – розраховані видатки / надання кредитів на середньостроковий період.

У підпункті 5.2 цієї Форми наводяться пояснення щодо основних змін, що пропонуються у структурі видатків/наданих кредитів за кодами економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету на плановий бюджетний період порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами, та впливу цих змін на результативні показники бюджетної програми, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми.

7. У пункті 6 Форми БЗ-2 зазначаються видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та пояснення щодо їх змін.

У підпункті 6.1 цієї Форми:

у графі 3 – касові видатки / надання кредитів, визначені з урахуванням звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 – видатки / надання кредитів відповідно до плану на поточний бюджетний період;

у графах 5–7 – розраховані видатки / надання кредитів на середньостроковий період.

У підпункті 6.2 наводяться:

пояснення щодо основних змін, що пропонуються у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів на плановий бюджетний період порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами, та впливу цих змін на результативні показники бюджетної програми, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми;

інформація про потребу у розробленні для реалізації бюджетної програми порядку використання коштів сільського бюджету або внесенні змін до раніше затвердженого.

8. У пункті 7 Форми БЗ-2 наводяться результативні показники бюджетної програми, досягнуті та яких планується досягти за рахунок коштів загального і спеціального фондів разом, за відповідними групами.

У підпункті 7.1 цієї Форми результативні показники:

у графі 4 – фактичні за попередній бюджетний період;

у графі 5 – планові на поточний бюджетний період. Для бюджетних програм, за якими складаються паспорти, – затверджені паспортом бюджетної програми на поточний рік;

у графах 6–8 – планові на середньостроковий період.

У підпункті 7.2 наводяться пояснення щодо динаміки основних результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми у середньостроковому періоді.

 

9. У разі якщо для виконання бюджетної програми залучаються працівники бюджетних установ, про це ставиться відповідна позначка у пункті 8 Форми БЗ-2 і наводиться інформація про їх чисельність у розрізі категорій працівників:

у графах 3, 5, 7, 8 – затверджена чисельність працівників;

у графах 4, 6 – чисельність працівників, фактично зайнятих у попередньому бюджетному періоді;

у графах 9–14 – чисельність працівників на середньостроковий період.

Затверджена чисельність працівників та фактично зайнятих працівників наводиться за загальним і спеціальним фондами окремо. У разі якщо згідно з чинним законодавством працівники, що отримують основну заробітну плату за рахунок загального фонду, отримують додаткову заробітну плату зі спеціального фонду або працюють за сумісництвом в підрозділі, що утримується за рахунок коштів спеціального фонду, чисельність таких працівників враховується і за загальним, і за спеціальним фондами, а також додатково зазначається в рядку «з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду» у графах 5, 6, 8,10, 12, 14.

Показники чисельності працівників повинні узгоджуватися з відповідними показниками видатків у пункті 5 Форми БЗ-2.

 

10. Якщо у межах бюджетної програми виконуються місцеві цільові програми, про це ставиться відповідна позначка у пункті 9 Форми БЗ-2 і наводиться відповідна інформація.

У підпункті 9.1 цієї Форми:

у графах 1, 2 – код та назва місцевої цільової програми;

у графі 3 касові видатки / надання кредитів на виконання місцевих цільових програм, визначені з урахуванням даних звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 видатки / надання кредитів на виконання місцевих цільових програм, визначені з урахуванням плану на поточний бюджетний період;

у графах 5–7 – розраховані видатки / надання кредитів на виконання місцевих цільових програм на середньостроковий період.

У підпункті 9.2 цієї Форми наводяться нормативно-правові акти, які є підставами для реалізації місцевих цільових програм, а також обґрунтування обсягів видатків / надання кредитів на їх виконання.

 

11. Якщо бюджетна програма належить до сфери діяльності, щодо якої протягом трьох років, що передують поточному бюджетному періоду, було прийнято рішення про проведення огляду витрат сільського бюджету, про це ставиться позначка у пункті 10 Форми БЗ-2 і наводиться відповідна інформація.

У підпункті 10.3 наводиться інформація про врахування результатів огляду підчас формування цього бюджетного запиту, зокрема щодо перегляду цілей державної політики та показників їх досягнення на середньостроковий період, зміни підходів до реалізації бюджетної програми, в тому числі до розрахунку видатків / надання кредитів та їх обсягів, покращення якості надання публічних послуг тощо.

 

12. У пункті 11 Форми БЗ-2 надається перелік нормативно-правових актів (закони України, укази Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, рішення обласної ради, розпорядження обласної державної адміністрації), на підставі яких головний розпорядник пропонує бюджетну програму до виконання у середньостроковому періоді (з посиланням на конкретні статті (пункти) нормативно-правового акта).

До переліку включаються виключно ті нормативно-правові акти, якими визначено, що заходи, які пропонуються в рамках бюджетної програми, здійснюються за рахунок коштів місцевого бюджету.

 

13. Інформація, наведена у Формі БЗ-2, є основою для формування паспорта бюджетної програми.

 

 

Начальник фінансового відділу                               Людмила ГОРОДЕНСЬКА

 

https://rada.info/upload/users_files/04416832/2783576e423905cfff1e50f9ae0da939.doc

https://rada.info/upload/users_files/04416832/4e96ad532d22a0792a416be621f1b02c.doc

https://rada.info/upload/users_files/04416832/04d82019476f0e9cd60d886dac8cab92.doc

https://rada.info/upload/users_files/04416832/eea7819daa494b6bd6120ec770b8a41e.doc

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь