КЛІШКОВЕЦЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Чернівецька область, Дністровський район

Сільський бюджет на 2020 рік

Фото без опису

У К Р А Ї Н А

Клішковецька сільська рада

Хотинського району Чернівецької області

 

61-а сесія VII скликання

 

          Р І Ш Е Н Н Я №716/61/209

 

Від 24 грудня   2019 року                                                               с. Клішківці

 

Про  сільський бюджет Клішковецької  сільської

об’єднаної територіальної  громади на  2020 рік

24505000000

(код бюджету)

 

Керуючись Бюджетним кодексом України,  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   Клішковецька сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2020 рік:

доходи  сільського бюджету у сумі 43 325 400 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  – 42 562 700 гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету  – 762 700 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі  43 325 400 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 42 468 100 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету – 857300  гривень;

профіцит за загальним фондом сільського бюджету у сумі 94 600 гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)   згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом сільського бюджету у сумі 94 600 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,2 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд сільського бюджету у розмірі 125 000 гривень, що становить 0,3 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців згідно з додатками 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

 5. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 1 200 000  гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Затвердити відомчу класифікацію видатків сільського бюджету   на 2020 рік згідно з додатком  № 7 до цього рішення.

7. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету  на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, статтею 431 Прикінцевих та Перехідних положень Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтею 97  Бюджетного кодексу України, (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

 2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 72  Бюджетного кодексу України;

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету  на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69 1 Бюджетного кодексу України

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом частиною  другою статті 72 Бюджетного кодексу України;

9. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду сільського бюджету згідно з статтями 69 1 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 89, 91  Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з підпунктом 2 пункту 8 цього рішення, спрямовуються відповідно на витрати бюджету розвитку, визначені частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України   (за рахунок джерел, визначених підпунктом  2 пункту 8 цього рішення).

10. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету   видатки загального фонду на:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктів харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

11. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право Клішковецькому сільському голові на розміщення тимчасово вільних залишків коштів загального та спеціального фондів сільського бюджету   у 2020 році на вкладних (депозитних) рахунках у банках у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 12.  Відповідно до статей 43 і 73 Бюджетного кодексу України надати право Клішковецькому сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, які покриваються Головним управлінням Державної казначейської служби України в Чернівецькій області в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду

13. Головним  розпорядниками коштів, які фінансуються з сільського бюджету:

1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) забезпечити управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень, провести оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

3) здійснити публічне представлення та опублікувати інформацію про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

4) оприлюднити на офіційних сайтах паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня їх затвердження;

5)  передбачити в кошторисах доходів і видатків на 2020 рік у повному обсязі кошти на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за природний газ, теплову та електричну енергію, водопостачання, водовідведення та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

6) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, затверджених на 2020 рік.

14. Дозволити фінансовому відділу Клішковецької сільської ради відповідно до п.7 статті 23 Бюджетного кодексу України в процесі виконання  сільського бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів сільського бюджету здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі по загальному та спеціальному фондах в межах їх загального обсягу, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

15. Відповідно до статей 23 і 108 Бюджетного кодексу України делегувати виконкому сільської ради повноваження у міжсесійний період сільської ради збільшувати (зменшувати) обсяги доходної та видаткової частини сільського бюджету  в разі надання (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів здійснювати їх врахування та розподіл (перерозподіл) між розпорядниками коштів сільського бюджету за погодженням з постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, будівництва, земельних відносин та охорони природи та подальшим затвердженням на сесії сільської ради .

16. Установити, що у випадках, коли  структурні підрозділи сільської ради, керівники бюджетних установ та комунальних підприємств,  депутати сільської ради вносять пропозиції щодо виділення додаткових асигнувань з сільського бюджету, вони повинні одночасно подавати пропозиції, спрямовані на відповідне поповнення доходів або скорочення інших видатків сільського бюджету в таких же обсягах.

17. Доручити   Клішковецькому сільському голові укладати та підписувати договори на передачу коштів (міжбюджетних трансфертів) між місцевими бюджетами на підставі прийнятих рішень рад.

18. Рішення набуває чинності  з 1 січня 2020 року і діє до 31 грудня 2020 року.

19. Додатки 1- 7  до цього рішення є його невід'ємною частиною.

20. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України рішення підлягає публікації у місцевих засобах масової інформації та оприлюдненню на офіційному сайті Клішковецької сільської об’єднаної територіальної громади  в мережі Інтернет в десятиденний термін з дня його прийняття.

21. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської  ради з питань планування, фінансів, бюджету,  соціально-економічного  розвитку, комунальної власності, будівництва, земельних відносин та охорони природи

( Гановська Г.П.).

 

Сільський голова                                                 Ченківський В.М.

https://rada.info/upload/users_files/04416832/2617da1931a58cf2149cf9ddca75aead.xls

https://rada.info/upload/users_files/04416832/7914b0c6ca7d4462130acec028e00c13.xls

https://rada.info/upload/users_files/04416832/f0cf02b4117c17cc02d6ce2cf63fc4a2.xlsx

https://rada.info/upload/users_files/04416832/2ff1c64b9ac360af3f9d66fa9b565893.xls

https://rada.info/upload/users_files/04416832/123c7f7c7533b246291102ca1f6088f7.xlsx

https://rada.info/upload/users_files/04416832/73f8e4d38483b2f04739a8daa3db4a86.xls

https://rada.info/upload/users_files/04416832/904b06d61644bb36baeb4ab1ed2dd44c.xls

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь