A A A K K K
для людей із порушенням зору
КЛІШКОВЕЦЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Чернівецька область, Дністровський район

Звіт про виконання плану діяльності за 2023 рік

Звіт

 про діяльність  фінансового відділу Клішковецької сільської ради 

за 2023 рік

 

На виконання статті 28 Бюджетного кодексу України фінансовий відділ Клішковецької сільської ради, як головний розпорядник бюджетних коштів оприлюднює інформацію щодо діяльності у 2023 році.

Фінансовий відділ – виконавчий орган Клішковецької сільської ради,

здійснює функції з складання прогнозів бюджету громади, складання, виконання бюджету громади, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов’язані з управлінням коштами бюджету громади.

У своїй діяльності фінансовий відділ Клішковецької сільської ради (далі – фінансовий відділ) керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, департаменту фінансів облдержадміністрації, рішеннями обласної та сільської рад, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та сільського голови, рішеннями виконавчого комітету сільської ради, а також Положенням про фінансовий відділ та забезпечує їх виконання в межах компетенції. В процесі вирішення пріоритетності виконання завдань, передбачених функціональними повноваженнями, робота фінансового відділу ґрунтується на принципах законності, обґрунтованості, збалансованості, цільового використання бюджетних коштів та першочерговості фінансування соціально захищених статей видатків бюджету.

 У  2023 році бюджетний процес здійснювався в умовах воєнного стану та максимального ступеню невизначеності з погляду часового проміжку, інтенсивності військових дій, масштабу подальших руйнувань, умов функціонування економіки.

Працівниками опрацьовано ряд змін щодо бюджетного законодавства, в тому числі Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України.

Штат фінансового відділу  складає 4 посади (начальник відділу-1, головні спеціалісти-3).

Фінансовий відділ протягом 2023 року організовував складання, виконання місцевого бюджету, здійснював контроль за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, здійснював загальну організацію та управління виконанням місцевого бюджету, кординував діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету, здійснюва контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо місцевого бюджету.

З метою забезпечення безперебійного бюджетного процесу  працівниками відділу у законодавчо визначені терміни складено річний та помісячний розпис доходів, видатків загального та спеціального фондів бюджету Клішковецької територіальної громади на 2023 рік.

Для забезпечення збалансованості бюджету затверджений розпис фінансування бюджету громади на 2023рік.

Відповідно до порядку, розпис направлено в управління Державної казначейської служби України у Хотинському районі Чернівецької області. Згідно розпису дохідна частина бюджету  громади на 2023 рік затверджена в сумі 122 494 400,00 грн., видаткова частина -122 494 400,0 грн.

В  бюджеті передбачався резервний фонд громади в сумі 400 000,00 грн.

Зведені планові показники бюджету на 2023 рік відображені в програмному забезпечені інформаційно - аналітичної системи управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA та на паперових носіях, зокрема: розпис асигнувань загального і спеціального фондів за повною економічною класифікацією зведеного місцевого бюджету, розпис фінансування та кредитування, обсяги та розподіл міжбюджетних трансфертів з державного та місцевих бюджетів.

Підготовлено та доведено до головних розпорядників коштів лімітні довідки на 2023 рік в розрізі 39 кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, що є підставою для формування та затвердження в установленому порядку кошторисів та планів асигнувань розпорядниками, на 2023 рік в розрізі  кодів

Фінансовим відділом погоджувалась мерережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету, реєстри змін до мережі розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету.

Щоденно, протягом 2023 року в процесі виконання бюджету розроблялись та систематизувались казначейські документи по доходах та видатках бюджету громади.

Щоденно опрацьовувались  та перевірялись звіти  щодо залишків бюджетних призначень по головних розпорядниках коштів,  залишки коштів на бюджетних рахунках.

Щоденно  опрацьовувались заявки-пропозиції розпорядників та одержувачів бюджетних коштів щодо виділення коштів з рахунків, підготовлено та затверджено 1053 розпоряджень про виділення коштів на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів (по загальному фонду-998 та 55 по спеціальному).

Крім того, заповнені в програмному забезпеченні та подані в паперовому та електронному вигляді показники планів за мережою, штатами і контингентами установ, що фінансуються з бюджету на 2023 рік.

За звітний період аналізувалися пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів щодо уточнення бюджетних призначень і асигнувань та за результатами аналізу підготовлено:

 • 13 проєктів рішень щодо внесення змін до бюджету,
 • 117 довідок про внесення змін до розпису бюджету та помісячного плану асигнувань,
 • 24 довідки про внесення змін до джерел фінансування.

Всього протягом року перевірено та погоджено 37 електроних повідомлень та електроних висновків про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобовязань та пені, які зараховуються до місцевих бюджетів або підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами.

На виконання статті 78 Бюджетного кодексу України готувались висновки фінансового відділу про обсяг коштів залишку бюджетних коштів загального та спеціального фондів  бюджету громади.   

Департаментом фінансів Чернівецької  ОДА відповідно до законодавства протягом звітного періоду по рішеннях про бюджет громади та змін до бюджету  здійснювалася експертиза щодо дотримання бюджетного законодавства. Порушень в рішеннях Клішковецької сільської ради щодо питань бюджету не встановлено.

У 2023 році фінансовим відділом проводилася робота з бюджетними рахунками в кількості 62, з яких здійснювалось перерахування коштів на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів та здійснювалось обслуговування 6 рахунків по фінансовому відділу

Здійснювалась  координація головних розпорядників бюджетних коштів щодо складання паспортів бюджетних програм та було погоджено 39 бюджетних програм на 2023 рік.

Здійснювалась перевірка звітів про виконання бюджетних програм за 2022 рік, перевірка оцінки ефективності бюджетних програм за 2022 рік та результатів ефективності бюджетних програм за 2022 рік.

Постійно опрацьовувались казначейські звіти про виконання бюджету за звітні періоди та підготовлено 4 проєкти рішень щодо виконання бюджету громади.

 З метою формування бюджету громади на 2024 рік був розроблений відповідний план заходів, що затверджений рішенням виконавчого комітету

 Було забезпечено координацію головних розпорядників бюджетних коштів щодо складання бюджету громади на 2024 рік та проаналізовано 25 бюджетних запитів головних розпорядників бюджетних коштів, підготовлений відповідний проєкт рішення виконавчого комітету та сільської ради щодо затвердження бюджету громади на 2024 рік.

 В результаті проведеної роботи був затверджений збалансований, бездефіцитний бюджет, в якому забезпечені фінансовим ресурсом всі захищені статті витрат бюджету, інші поточні невідкладні витрати та встановлений значний обсяг резервного фонду бюджету на здійснення непередбачуваних витрат (в тому числі у зв’язку з воєнним станом).

На виконання Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом МФУ від 23.08.2012 № 938, фінансовий орган протягом року подавав в УДКСУ в рішення про затвердження бюджету громади на 2023 рік та рішення про внесення змін до рішення про бюджет громади на 2023 рік, прийняті сільською радою у звітному році; річний розпис доходів загального і спеціального фондів бюджету та помісячний розпис доходів загального фонду бюджету; річний розпис фінансування загального і спеціального фондів бюджету за типом боргового зобов'язання та помісячний розпис фінансування загального фонду бюджету за типом боргового зобов'язання; річний розпис асигнувань загального і спеціального фондів бюджету (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів) та помісячний розпис асигнувань загального фонду бюджету (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів) а також довідки про внесення змін до відповідних розписів бюджету.

Щомісяця фінансовий відділ, на підставі казначейських звітів про виконання місцевого бюджету за доходами та видатками, готував інформацію про виконання бюджету територіальної громади за звітні періоди 2023 року для оприлюднення на офіційному сайті громади.

 Виконані вимоги наказу Міністерства фінансів України від 27.08.2020 №534 щодо подання витягів основних показників рішення про місцевий бюджет (щодо проєкту та затвердженого рішення) до серверу Інформаційноаналітичної системи «LOGICA». За поданням ГУДПСУ в Чернівецькій  області в інформаційнотелекомунікаційній системі «Електронний кабінет» спеціалісти фінансового відділу здійснювали перевірку та погоджували електронні повідомлення та електронні висновки про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені, які зараховуються до місцевих бюджетів або підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами.

У відділі було підготовлено 39 наказів з основної діяльності та особового складу.

Щоденно ведеться робота в інформаційній системі АІС «Місцеві бюджети», яка застосовується у бюджетному процесі у рамках реалізації проєкту Міністерства фінансів України та дозволяє організувати виконання бюджету в рамках фінансового планування відповідно до чинного бюджетного законодавства.

Працівниками відділу ведеться робота в інформаційноаналітичній системі «LOGICA», який є інструментом для здійснення контролю на кожній стадії бюджетного процесу та виконуються вимоги Міністерства фінансів України щодо здійснення обміну інформацією згідно регламенту надання інформації до Міністерства фінансів України.

Фінансовим відділом забезпечено успішну здачу звіту про виконання бюджету Клішковецької територіальної громади  за 2022 рік та до департаменту фінансів Чернівецької ОДА.

Були подані аналітичні матеріали: зведені звіти про виконання бюджету, пояснювальна записка, підготовлені 9 додатків, 7 розшифровок, зведення фактичних показників за мережею, штатами і контингентами з пояснювальною запискою.

Стосовно виконання бюджету за 2023 рік зазначаємо, що до бюджету громади за 2023 рік надійшло доходів в сумі 128 658 804 , 24 грн., в тому числі по загальному фонду в сумі 124 750 854,22 грн., що становить 102,9% до уточненого плану, по спеціальному фонду в сумі 3 907 950,02 грн.

Основну частину надходжень до бюджету громади, а саме 70 % складають міжбюджетні трансферти.

До загального фонду бюджету Клішковецької сільської територіальної громади (без урахування трансфертів) за 2023 рік надійшло 34 707 185,22 грн або 111,3 % від планових показників 2023 року, додаткові надходження склали 3 516 485,22 грн.

Порівняно з 2022 роком надходження доходів загального фонду бюджету (без урахування трансфертів) збільшилися на 4 623 443,46 грн. або на 15,4 %.

По всім джерелам надходжень забезпечено щомісячне виконання планових показників.

Основними бюджетоформуючими податками в надходженнях до загального фонду громади у 2023 році є є податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, акцизний податок, плата за землю.

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) залишається одним із найбільш вагомих джерел наповнення бюджету, питома вага якого в надходженнях загального фонду за  2023 рік склала 53,8 %.

У 2023 році продовжено, як виняток, норму щодо зарахування збільшеного на 4 % нормативу ПДФО до бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад на рівні 64 %. За 2023 рік додаткові 4 % склали 746 357,25 грн.

За  2023 рік до бюджету громади надійшло податку на доходи фізичних осіб в сумі 18 658 931,13 грн., (53,8% надходжень загального фонду) що становить 108,4% (+1 439 612,13 грн.) до планових річних призначень та на 1613 502,70 грн. (+9,5%) більше ніж в минулому році.

Найвагомішими складовими податку на доходи фізичних осіб протягом 2023 року залишаються сплачені податковими агентами податки з доходів у вигляді заробітної плати – 87 % від загальної суми надходжень, або 16 527 043,36  грн та податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 11% 2 119 071,59 грн.

Розглядаючи структуру формування надходжень до бюджету податку на доходи фізичних осіб за видами економічної діяльності треба відзначити, що значних змін протягом звітного періоду не відбулось, бюджетоформуючими галузями наповнення бюджету  залишаються: бюджетна сфера.

Негативним  фактором, що впливає на надходження податку на доходи фізичних осіб є податковий борг.

Згідно зі звітом Головного управління Державної податкової служби в Чернівецькій області станом на 01.01.2024 року найбільшу  суму боргу по сплаті податку на доходи фізичних осіб мають Грисюк Р.В. на суму- 1 065 729,02 грн. , Марчук О.В.- 11 320,24 грн.Борги від 10 грн. до 500 грн. мають 8 фізичних осіб на суму 1868,86 грн., від 500 грн. до 1000 грн. 12 на суму 9448,05 грн., від 1000 грн. до 4000 грн. 6 на суму 12084,98 грн.

Рентної  плати та плати за використання інших природних ресурсів місцевого значення надійшло 515 234,87 грн. (1,5% надходжень загального фонду ) виконання становить 122,1%

В 2023 році акцизний податок по сумі надходжень доєднався до основних бюджетоформуючих податків бюджету громади. Питома вага в надходженнях загального фонду складає 6,6 %.

В цілому по акцизному податку за 2023 рік надійшло 2 305 140,68 грн. (6,6% надходжень загального фонду), що становить 105,7 % до уточненого плану на рік та на  414 400,84 грн. більше ніж в минулому році або 21,9%.

Збільшення   надходжень акцизного  податку з реалізації виробниками та/або імпортерами тютюну  на 387 083,11 грн.зумовлено введенням нового механізму справляння роздрібного акцизу з тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, а саме сплата акцизу, перекладена з роздрібних торгівців тютюнових виробів на виробників або імпортерів цих товарів. Зазначені зміни забезпечили бюджет громади додатковим фінансовим ресурсом за рахунок детінізації сплати акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів. Зазначені зміни набрали чинності з 1 травня 2022 року.

Зменшення акцизний податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі алкоголю зумовлено переплатою податку в 2022 році.

  Збільшення  надходжень акцизного податку з пального пояснюється відміною з 21 вересня 2022 року ставки 0 євро акцизу на пальне. (Довідково: на період з 24 лютого по 21 вересня 2022 року, було встановлено ставку акцизного податку на пальне в розмірі 0 євро

До бюджету громади за 2023 рік надійшло податку на нерухоме майно 992 059,17  грн. (2,9 % надходжень загального фонду), що становить 132,6 % до планових річних призначень, що на 243 798,17  грн. більше надходжень минулого року. Питома  вага надходжень від юридичних осіб становить 25,1 %, від фізичних осіб – 74,9 %.

У структурі надходжень податку на нерухоме майно в розрізі видів нерухомого майна, питома вага надходжень, сплачених за нежитлову нерухомість становить 6,7 %, за житлову нерухомість – 93,3 %.

У 2023 році контролюючі органи нараховували податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, фізичним особам – платникам податку за 2022 податковий (звітний) рік.

Загальна кількість боржників на 01.01.2024 становить фізичних осіб 93  з них  14 осіб власники нежитлової нерухомості загальною сумою 483 570,44 грн.

79 власників житлової нерухомості заборгували  322 517,18 грн. до бюджету громади. По юридичних особах заборгованость 24 946,70 грн.

Плата за землю складається з земельного податку та орендної плати за земельні ділянки.

 

Виконання планових показників по платі за землю

 

Доходи

 Уточ.пл. за період

Факт

+/-

% викон.

Земельний податок з юридичних осіб

743 000,00

813 910,24

70 910,24

109,5

Орендна плата з юридичних осіб

745 448,00

871 862,19

126 414,19

117,0

Земельний податок з фізичних осіб

2 820 781,00

2 911 044,40

90 263,40

103,2

Орендна плата з фізичних осіб

113 478,00

123 382,47

9 904,47

108,7

Усього

4 422 707,00

4 720 199,30

297 492,30

106,7

 

В той же час, є ряд суб’єктів господарювання, які зменшили або припинили сплату податкових зобов’язань по сплаті плати за землю. Так, за інформацією Головного управління Державної податкової служби в Чернівецькій області податковий борг по платі за землю 3 юридичних осіб 407 674,34 грн. та фізичних осіб 1187- 760 721,80 грн.

Єдиний податок є другим бюджетоформуючим джерелом доходів бюджету громади. Питома вага єдиного податку в фактичних надходженнях до загального фонду бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) у 2023 році склала 20,4 %.

Загальна кількість боржників по сплаті єдиного податку станом на 01.01.2024  складає 50 осіб, порівняно з початком року кількість боржників зменшилася на 20 особу (станом на 01.01.2023 – 70 ).

Податковий борг по фізичним особам становить 261 234,49 грн, зменшення до початку року на 70 262,37 грн, або на 21%.

За минулий рік до бюджету громади надійшло 7 088 761,81 грн, в тому числі від юридичних осіб – 128 158,72 грн. та фізичних осіб – 5 946 726,15 грн., з сільськогосподарських виробників -1 013 876,94 грн. Планові виконані на 119,9 %, бюджетом додатково отримано 1 178 899,81 грн.

Виконання уточнених планових показників неподаткових платежів за 2023 рік становить 426 568,25  грн. (148,8%) :

 • плата за надання адміністративних послуг  294 405,12 грн., що становить 148,3 відсотка до плану (0,8% надходжень загального фонду) та на 198 711,58 грн. більше надходжень минулого року.
 • надходження від адміністративних штрафів та інших санкцій – 13 280,95 грн., (0,04% надходжень загального фонду) що становить 219,9 відсотків до уточненого річного плану;
 • надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 106 541,14 грн.

По коду 24060300 «Інші надходження» надійшло – 8829,33 грн., зокрема перерахування в дохід бюджету коштів, що надійшли на відновлення касових видатків за 2022 рік.

по коду 21080500 «Інші надходження» надходжень не було.

До спеціального фонду надійшло 3 789 550,02 грн. або 104,0 % до річного плану з урахуванням змін  (+145 949,47 грн.)

В розрізі основних платежів до спеціального фонду надійшло:

 •  власних надходжень бюджетних установ – 3 521 600,55 грн., що становить 100 % до плану. В тому числі: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (25010100) 663 820,19грн., або 100,0 відсотків до плану.
 • благодійні внески, гранти та дарунки (25020100) – 2 492 080,06 грн.
 • доходи від операцій з капіталом -114 920,00 грн. (кошти від продажу землі) планові показники не затверджувалися;
 • цільових фондів – 151 824,07  грн., що становить 125,7% (+31 028,95 грн.)

Виконання видаткової частини загального фонду бюджету громади за 2023 рік становить 107 667 279,78  грн. або 84,2% до річних призначень, та 8 911 814,69 грн. більше ніж в минулому році.

За економічною ознакою більш ніж половина загального обсягу  видатків – це витрати на оплату праці з нарахуванням працівникам бюджетних установ громади- 84%  (90 175 943,23 грн.), оплата  комунальних послуг та енергоносіїв  - 5% (4 644 752,21 грн.).

Видатки спеціального фонду за 2023 рік становлять грн. 14 703 85,85 грн.  або 62,3% до призначень.

На виконання бюджетної програми 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах»  по загальному фонду  передбачено  асигнування в сумі  1 591 400,00 грн. на утримання фінансового відділу, касові видатки за  2023 рік склали  1 526 684,80 грн.,  що складає 95,9% річних призначень. 

По КЕКВ 2111 «Заробітна плата» касові видатки за 2023 рік  склали 1 230 162,93 грн. при плані 1 267 500,00 грн., виконання склало 97%.

- по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» касові видатки склали 271 752,87 грн. при плані 278 900,00 грн., що становить 97,4%.

- по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» касові видатки  склали 14 269,00 грн. при плані 22 000,00 грн., що становить 64,9%. Недовиконання кошторису пов'язане з пріоритетністю здійснення видатків згідно постанови КМУ №590.

- по КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) касові видатки склали 10 500,00 грн. при плані 23 000,00 грн., що становить 45,7%. Недовиконання кошторису пов'язане з пріоритетністю здійснення видатків згідно постанови КМУ №590.

Касові видатки по спеціальному фонду за 2023 рік склали 18 800,00 грн., при уточненому плані 2023 року 20 000,00 грн., виконання складає 94%.    

Станом на 01.01.2023 року дебіторська заборгованість – 55 946,18 грн.

по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - батьківська плата за харчування.

Станом на 01.01.2024 року дебіторська заборгованість –  30 587,99 грн.

по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - батьківська плата за харчування.

          Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 -54 000,00 грн.

по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».(послуги по виготовленню технічної документації для закладів освіти). Протягом року заборгованість сплачено.Станом на 01.01.2024  кредиторська заборгованість відсутня.

         По спеціальному фонду

Станом на 01.01.2023 року дебіторська заборгованість по доходах становила  55 946,18 грн. (батьківська плата за утримання дітей у закладах освіти за 2022 рік).

Станом на 01.01.2024 дебіторська заборгованість по доходах -  30 587,99 грн. (батьківська плата за утримання дітей у закладах освіти за 2023 рік).

Кредиторська заборгованість  станом на 01.01.2023 у сумі 33 270,00 грн по КЕКВ 3110 «Придбання предметів та матеріалів довгострокового користування» , заборгованість сплачено.Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 відсутня.

       За звітний період  списання простроченої  дебіторської  та кредиторської  заборгованості,  термін  позовної  давності  якої  минув не було.

Протягом 2023 року  короткотермінові позики в органах державної казначейської служби  не отримувались.

Залишку коштів  непогашеної станом на 01.01.2024 середньострокових позик, одержаних місцевим бюджетом в органах державної казначейської служби  в минулих роках немає.

Позики від міжнародних організацій міжнародного розвитку не отримувались.

Кошти із спеціального фонду до загального фонду бюджету (КБК 208320) не передавались.

Тимчасово  вільні  кошти  загального та спеціального фондів місцевого бюджету на вкладних  (депозитних) рахунках в установах банках протягом 2023 року не розміщувались,  тому що  кошти вільного залишку станом  на початок  бюджетного періоду спрямовувалися  на  першочергові видатки, згідно рішень сесій сільської ради.

Рішеннями 23 сесії VIII скликання сільської ради Клішковецької сільської ради від 06.03.2023. №586/23/2023, 24 сесії VIII скликання Клішковецької сільської ради від 06.04.2023 №617/24/2023, 25 сесії VIII скликання Клішковецької сільської ради від 08.05.2025 №627/25/2023, 26 сесії VIII скликання Клішковецької сільської ради від 20.06.2023 №659/26/2023, 26 сесії VIII скликання Клішковецької сільської ради від 11.07.2023 №675/26/2023, 28 сесії VIII скликання Клішковецької сільської ради від 04.08.2023 №684/28/2023, 29 сесії VIII скликання Клішковецької сільської ради від 21.09.2023 №691/29/2023, 30 сесії VIII скликання Клішковецької сільської ради від 11.10.2023 №705/30/2023, 31 сесії VIII скликання Клішковецької сільської ради від 17.11.2023 №713/31/2023, 32 сесії VIII скликання Клішковецької сільської ради від 13.12.2023 №724/32/2023 розподіллено вільний залишок бюджетних  коштів  загального фонду - 20 006 746,96 грн.., зокрема:

1.За  рахунок вільного залишку збільшено видатки по :

КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»  - 575 340,00 грн. , а саме: КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 147 000,00 грн.(придбано металопластикову конструкцію, дверні блоки, запчастини до службового автомобіля), КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 95 070,00 грн.(оплата послуг з виготовлення кошторисної документації, інформаційної системи геокадастру), КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 33 270,00 грн. ( придбання комп`ютерної техніки), КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» - 300 000,00 грн.(капітальний ремонт приміщення для поліцейської станції с.Шилівці).

КПКВК 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах»  80 000,00 грн. : КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 80 000,00 грн. (придбання комп’ютерної техніки).

КПКВК 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах»  - 20 000,00 грн.

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 20 000,00 грн. (придбання комп’ютерної техніки ).

КПКВК 0111010  «Надання дошкільної освіти» - 17 100,00 грн.: КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 17 100,00 грн.

 КПКВК 0111021  «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» - 2 491 685,00 грн.:  КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 50 000,00 грн., (на виплату премії ім.Д.Карвацького педпрацівникам), КЕКВ 2120  «Нарахування на оплату праці» -  11 000,00 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»- 862 000,00 грн.(придбання шкільних меблів, спортивного інвентаря, шини для шкільних автобусів); КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 284 225,00 грн,  КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 735 510,00 грн.( оплата послуг з дератизації, поточний ремонт приміщення ДЗ, облаштування території закладів освіти, повірка лічильників), КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії»-3484,00 грн. КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 548 950,00 грн. (придбання духової  шафи, комп’ютерної техніки, оснащення класів безпеки).

КПКВК 1080 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) – 142 437,00  грн. : КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 3 800,00 грн. (придбання канцтоварів), КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 92 112,000 грн (поточний ремонт приміщення ),

КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку»   - 1 325,00 грн. (оплата курсів підвищення кваліфікації )

 КПКВК 1142  « Інші програми та заходи у сфері освіти» 16 000,00 грн.:

КЕКВ 2730 « Інші виплати населенню » 16 000,00 грн.

КПКВК 1151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» – 1 325,00 грн. :

КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку»   1 325,00 грн. ((оплата курсів підвищення кваліфікації )

КПКВК 1210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»- 500 466,29 грн. КЕКВ 2210 КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»-209113,27 грн.( Засоби для проведення корекційних занять), КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» -291 353,02 грн.( Засоби для проведення корекційних занять)

КПКВК 1271 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)» - 13 100,00 грн .: КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 13 100,00 грн.(співфінансування придбання  засобів навчання  ).

КПКВК 2111 «Первинна  медична допомога населенню, що надаються центрами первинної медичної допомоги»  148 000,00 грн.:

      КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам(установам, організаціям)» 50 000,00 грн.(ремонт автомобіля) КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»  - 98 000,00 грн. (придбання аналізатора).

КПКВК  3112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» – 20 000,00 грн. : КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку»   20 000,00 грн. (на заходи Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання на 2023-2026 роки).

КПКВК  3160  «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги»  КЕКВ  2730  «Інші виплати населенню» 9800,00 грн

КПКВК 3210 «Організація та проведення громадських робіт» – 10 000,00 грн. : КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку»   10 000,00 грн. (фінансування Програми організації суспільно корисних робіт).

КПКВК 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» – 280 000,00 грн.: КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»   280 000,00 грн. (на фінансування  Програми соціальної підтримки малозабезпечених верст населення "Турбота" на 2022-2026 роки .

КПКВК 4060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, центрів дозвілля та інших клубних закладів» - 50 000,00 грн.:          КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 50 000,00 грн.(придбання спортивного інвентаря);

КПКВК 5012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» – 70 000,00 грн.: КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку»   - 70 000,00 грн. (придбання спортивного інвентаря)

         КПКВК 6014 «Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів» - 30 000,00 грн. :    КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» -30 000,00 грн.(оплата послуг по вивізу сміття ).

         КПКВК 6030 «Організація благоустрою населених пунктів»» - 195 000,00 грн. : КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» -195 000,00 грн.(благоустрій кладовищ, придбання банерів)

  КПКВК 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» - 360 500,00 грн. :         КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 360 500,00 грн.(оплата послуг проведення нормативно – грошової оціцнки ).

КПКВК 7363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» - 2 920 300,00 грн. за рахунок коштів місцевого бюджету:  КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів» - 1 217 550,00 грн.(будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям),  КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів»  - 1 702 750,00 грн (капітальний ремонт Шиловецького будинку культури ).

КПКВК 7363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» - 6 999 563,00 грн. (за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо  соціально-економічного розвитку окремих територій)

 КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів» - 2 999 856,00 грн.(будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям).

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів»  - 3 999 707,00 грн. (капітальний ремонт Шиловецького будинку культури ).

 КПКВК 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»  - 3 014 205,00 грн.:           КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» -  1 231 570,00 грн.(утримання вулично-шляхової мережі) КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів»  - 1 782 635,00 грн (капітальний ремонт вулиці Струмінського ).

          КПКВК 7680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» - 40 000,00 грн :  КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 40 000,00 грн. (членські внески АМУ)

   КПКВК 9770 «Інші субвенції» -1 533 441,67 грн. КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» - 176 441,67 грн (субвенція Мамализькій СТГ ); 1 357 000,00 грн (  субвенція обласному бюджету на співфінансування на придбання шкільних автобусів)

  КПКВК 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» - 465 000   грн. на  фінансування заходів : Програми профілактики правопорушень у сфері забеспечення державної беспеки на території Клішковецької територіальної громади на 2023 рік- 50 000 грн., Програми       розвитку      цивільного       захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на території Клішковецької сільської територіальної громади на 2023-2025 роки- 40 000 грн.,  Програми покращення умов обслуговування платників податків Клішковецької територіальної громади на 2023-2024 роки -30 000,00 грн, Програми безпеки Клішковецької  територіальної громади  на 2022 - 2024 роки- 275 000 грн. Програма  підвищення ефективності виконання повноважень органами Дністровською районною адміністрацією на 2023-2024 роки»– 70 000,00 грн

 

  1. .Збільшено видатки за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до спеціального фонду на суму 13 363 171,02 грн.:

КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»  -333 270,00 грн.: КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 33 270,00 грн. (придбання комп’ютерної техніки ), КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» - 300 000,00 грн.(капітальний ремонт приміщення для поліцейської станції с.Шилівці).

     КПКВК 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах»  - 80 000,00 грн.

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 80 000,00 грн. (придбання комп’ютерної техніки ).

     КПКВК 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах»  - 20 000,00 грн.

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 20 000,00 грн. (придбання комп’ютерної техніки ).

КПКВК  0611021«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»   -  779 750,00 грн. КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 779 750,00 грн. (придбання духової  шафи, комп’ютерної техніки, оснащення класів безпеки, газові котли).

КПКВК 0611080 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання »  - 45 200 грн.

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 45 200,00 грн.( придбання мультимедійної  дошки для Клішковецької музичної школи).

КПКВК 0112111 «Первинна  медична допомога населенню, що надаються центрами первинної медичної допомоги» - 98 000,00 грн. КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»  - 98 000,00 грн. (придбання аналізатора).

КПКВК 1210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» -291 353,02 грн.( Засоби для проведення корекційних занять)

КПКВК 1271 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)» - 13 100,00 грн.: КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 13 100,00 грн.(співфінансування придбання  засобів навчання  ).

КПКВК 7363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» - 2 920 300,00 грн. за рахунок коштів місцевого бюджету:  КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів» - 1 217 550,00 грн.(будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям),  КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів»  - 1 702 750,00 грн (капітальний ремонт Шиловецького будинку культури ).

КПКВК 7363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» - 6 999 563,00 грн. (за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо  соціально-економічного розвитку окремих територій)

 КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів» - 2 999 856,00 грн.(будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям).

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів»  - 3 999 707,00 грн. (капітальний ремонт Шиловецького будинку культури ).

КПКВК 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» - 1 782 635,00 грн.:  КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів»  - 1 782 635,00 грн (капітальний ремонт вулиці Струмінського ).

КПКВК 7363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» - 6 999 563,00 грн.

 КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів» - 2 999 856,00 грн.(будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям).

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів»  - 3 999 707,00 грн. (капітальний ремонт Шиловецького будинку культури ).

 

Протягом 2023  року до бюджету громади отримано міжбюджетних трансфертів в сумі 90 162 069,00 грн. (загальний фонд 90 043 669,00 грн. та 118 400 грн. спеціального фонду):

 • базова дотація( ККД 41020100) – 40 368 500,00 грн. (100% до річного  плану);
 •      Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв`язку з повномасштабною збройною агресією (ККД 41021400)- 9100,00 грн. Залишок станом на 01.01.2024 складає- 9100,00 грн.  (кошти надійшли 26.12.2023)    
 • освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (ККД 41033900) – 46 967 300 грн. (100% до плану). Профінансовано заклади освіти на загальну суму 46 812  922,20 грн., залишок станом на 01.01.2024 складає  154 377,80 грн.  ;
 • дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації  з державного бюджету (ККД 41040200) 330 800 грн. (100% до плану на рік);
 • дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються
 • інші дотації з місцевого бюджету (ККД 41040400)- 104 469,00 грн. (100% до плану на рік)
 •  субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (ККД 41051000) по загальному фонду  – 1 670 000,00 грн. (100% до плану на рік)  використано 1 699 979,49 грн.  Залишок  станом на 01.01.2024 -20,51 грн. по спеціальному  фонду -118 400,00 грн. (100% до плану на рік) 
 • субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (ККД 41051200)  - 218 900 грн.

 Залишок  станом на 01.01.2023 складав 500 466,29 грн. Використано 718 009,48 грн. (видатки оплату  праці та нарахування на заробітну плату за  проведення корекційно- розвиткових занять (згідно укладених угод ЗЗСО та 499 168,02 грн. на ). Залишок  станом на 01.01.2024 -1356,81 грн. ;

 • інші субвенції з місцевого бюджету (ККД41053900) надійшло в сумі  - 374 600 грн.  використано 374 600 грн.

Надано інші субвенції з бюджету громади 872 800 грн., зокрема

бюджету   Хотинської міської територіальної громади 288 800 грн.  на фінансування :

-        КНП «Трудовий архів» Хотинської міської ради  – 84 500,00 грн.

-        Хотинської художньої школи – 204 300,00 грн.

Обласному бюджету Чернівецької області 1 357 000 грн. : на співфінансування придбання шкільних  автобусів виконання -584 000 грн. , 773 000 ,00 грн. повернуто до бюджету громади.

 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

У бюджеті громади на 2023 рік визначені видатки на підтримку установ, які фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України, у сумі 465 0 00 грн. Виконання за склало 100  % від річних планових призначень. Кошти спрямовані на виконання заходів:

 • Програми покращення умов обслуговування платників податків Клішковецької територіальної громади на 2023-2024 роки -30 000,00 грн.,
 • Програми профілактики правопорушень у сфері забеспечення державної беспеки на території Клішковецької територіальної громади на 2023 рік- 50 000 грн.
 • Програми безпеки Клішковецької  територіальної громади  на 2022 - 2024 роки- 275 000 грн.
 • Програми       розвитку      цивільного       захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на території Клішковецької сільської територіальної громади на 2023-2025 роки- 40 000 грн.
 •  Програми підвищення ефективності виконання повноважень органами Дністровською районною адміністрацією на 2023-2024 роки»– 70 000,00 грн..

Всі видатки з бюджету фінансовим відділом фінансувались вчасно, заборгованість по захищених статтях витрат відсутня.

Фінансовим відділом виконувалися додаткові контрольні завдання департаменту фінансів обласної державної адміністрації, у тому числі узагальнювалася інформація громади з метою виконання завдань Міністерства фінансів України, Головного управління Державної податкової служби у Чернівецькій області, рішень, розпоряджень та доручень обласної ради і обласної державної адміністрації, сільського голови, сільської ради та її виконавчого комітету, в межах компетенції фінансового відділу.

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України в процесі виконання бюджету громади за доходами та видатками протягом звітного періоду здійснювався аналіз та моніторинг у частині:

- виконання доходної та видаткової частини бюджету громади в цілому та в розрізі джерел за доходами та видатками;

- виконання помісячного розпису доходів загального фонду бюджету громади за місяць та наростаючим підсумком з початку року в розрізі надходжень та порівняно з аналогічним періодом минулого року (щоденно);

 - податкового боргу на підставі отриманої інформації від податкового органу, його динаміку до бюджетів усіх рівнів у розрізі податкових платежів;

 - оцінки ризиків невиконання планових показників бюджету за доходами, зокрема по бюджетоутворюючих джерелах надходжень: податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати; платі за землю; податку на нерухоме майно, відмінне від земельного податку; акцизних податків; тощо;

- виконання розпису доходів спеціального фонду бюджету громади, у тому числі доходів бюджету розвитку, за місяць та наростаючим підсумком з початку року в розрізі надходжень та порівняно з аналогічним періодом минулого року (щоденно);

- своєчасності сплати основними бюджетоутворюючими підприємствами до бюджету громади податків і зборів, зокрема: податку на доходи фізичних осіб; плати за землю; податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; екологічного податку; тощо (щомісяця); -

- споживання енергоносіїв бюджетними установами та повноти і своєчасності розрахунків з надавачами послуг;

- виконання видаткової частини бюджету громади в розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків;

- динаміки видатків на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетної сфери;

- використання фонду заробітної плати та витрачання коштів на виплату заробітної плати бюджетних установ та закладів;

- економічних показників видатків по галузях

- підготовка розпоряджень на фінансування із загального та спеціального фондів бюджету громади, щоденного моніторингу залишків коштів на рахунках бюджету;

- здійснення обліку змін бюджетних призначень, що вносяться до громади;

- стану кредиторської та дебіторської заборгованостей;

- розподілу вільних залишків коштів загального фонду бюджету громади;

 

- чисельності працівників бюджетних установ, що утримуються за рахунок загального фонду бюджету громади;

- обсягів видатків місцевих бюджетів на оздоровлення та відпочинок дітей;

- наявних ресурсів в місцевому фонді охорони навколишнього

З з метою упорядкування документообігу розроблено та погоджено із архівним відділом номенклатуру справ.

Реєстрація документів здійснюється за трьома документо-потоками: вхідні документи, вихідні документи, внутрішні документи.

Діловодство в установі, ключові  вимоги до створення документів, бланки документів, особливості складання певних видів документів, приймання та первинне опрацювання документів, реєсрація, контроль за виконанням документів, складання номенклатури справ та інше ведеться на належному рівні.

Протягом звітного рокум у журналі вхідної документації зареєстровано 140 документ вхідної кореспонденції.  Від розпорядників коштів надійшло 39 документів.

Працівниками відділу   у продовж 2023 року було створено 593 документів, які знайшли своє відображення у журналі вихідної документації.

З метою забезпечення ефективної роботи фінансового відділу  розроблялись договори та господарські угоди на придбання товарів та послуг, придбання програмного забезпечення, виконання робіт з поточного ремонту офісної техніки, заправкакартриджів. Інформацію, розпорядником яких є фінансовий відділ Клішковецької сільської ради опубліковано на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних.

Опрацьовувалися та готувалися відповіді на депутатські запити, інформаційні запити, листи підприємств і установ з питань, що належать до компетенції відділу.

Негативний вплив воєнних дій на території України та неможливість наразі визначити наслідки російської агресії унеможливлюють розроблення реалістичних прогнозів економічного і соціального розвитку країни та, як наслідок, бюджетних показників на середньостроковий період. Тому до бюджетного законодавства внесено ряд змін, зокрема, призупинено дію статті 751 Кодексу та пов’язані з нею норми щодо прогнозів місцевих бюджетів (Закон України від 15 березня 2022 року № 2134-IX «Про внесення змін до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України»).

Тобто прогноз бюджету КСТГ як документ середньострокового бюджетного планування у 2023 році не складався.

З метою забезпечення ефективної роботи фінансового відділу протягом звітного року проводилися заняття з підвищення кваліфікації працівників фінансового відділу. Опрацьовувалися законопроєкти, законодавчі, нормативно-правові акти, оглядові листи тощо з питань бюджету.

Начальник відділу та головні спеціалісти підвищили кваліфікацію за короткостроковими програми в Чернівецькому  центрі підвищення кваліфікація та отримали сертифікати.

 Працівники фінансового відділу приймали участь в наступних вебінарах , семінарах-навчаннях :

 1. Здійснення видатків в період воєнного часу
 2. Складання річної фінансової звітності та бюджетної звітності за 2022 рік
 3. Останні зміни до БКУ
 4. Що треба знати ОМС при здійснені контролю у воєєнний час
 5. Організація виконання місцевих бюджетів у 2023 році
 6. Як побудувати роботу на умовах співфінансування
 7. Новини податкового та бухгалтерського обліку
 8. Виконання місцевих бюджетів в умовах воєнного стану
 9. Встановлення місцевих податків та зборів
 10. Особливості складання місцевих бюджетів 2024
 11. Бюджетне забезпечення громад 2023-2024 роки

Надавалася інформаційно-консультаційна допомога розпорядникам бюджетних коштів з питань бюджету.

Графічні та табличні матеріали щодо планування та виконання бюджету громади були оприлюднені на офіційному сайті громади.

 

 

Начальник фінансового відділу                   Людмила ГОРОДЕНСЬКА

 

 

 

https://rada.info/upload/users_files/04416832/9cfe06321ef9ccc826d7aebed1ebb09e.doc

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь