КЛІШКОВЕЦЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Чернівецька область, Дністровський район

ПОРЯДОК складання і виконання розпису сільського бюджету Клішковецької сільської територіальної громади

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ фінансового відділу

Клішковецької сільської ради

 

«01» березня 2023 року

04/ОД-2023

 

ПОРЯДОК

складання і виконання розпису сільського бюджету

Клішковецької  сільської територіальної громади

 

1. Загальні положення

 

1. Порядок складання і виконання розпису сільського бюджету  Клішковецької сільської територіальної громади (далі - Порядок) розроблений на виконання пункту 5 наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету визначає процедури складання і виконання розпису сільського бюджету Клішковецької сільської  територіальної громади .

 

2. Розпис сільського бюджету на відповідний рік (далі - розпис) має бути збалансованим та включати:

розпис доходів сільського бюджету (далі - розпис доходів), що поділяється на річний розпис доходів загального і спеціального фондів сільського бюджету та помісячний розпис доходів загального фонду сільського бюджету;

розпис фінансування сільського бюджету (далі - розпис фінансування), що поділяється на річний розпис фінансування загального і спеціального фондів сільського бюджету за типом боргового зобов'язання та помісячний розпис фінансування загального фонду сільського бюджету за типом боргового зобов'язання;

розпис асигнувань сільського бюджету (за винятком надання кредитів з сільського бюджету), що поділяється на річний розпис асигнувань сільського бюджету (за винятком надання кредитів з сільського бюджету) та помісячний розпис асигнувань загального фонду сільського бюджету (за винятком надання кредитів з сільського бюджету);

розпис повернення кредитів до сільського бюджету та надання кредитів з сільського бюджету (далі - розпис кредитування), що поділяється на річний розпис повернення кредитів до сільського бюджету та надання кредитів з сільського бюджету, помісячний розпис повернення кредитів до загального фонду сільського бюджету та надання кредитів із загального фонду сільського бюджету;

річний розпис витрат спеціального фонду сільського бюджету з розподілом за видами надходжень; помісячний розпис спеціального фонду сільського бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків).

3. Річний розпис асигнувань сільського бюджету (за винятком надання кредитів з сільського бюджету) - це розпис асигнувань загального і спеціального фондів сільського бюджету на рік у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів (далі - головних розпорядників) за програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету й повною економічною класифікацією видатків бюджету без розподілу за періодами року.

 

4. Помісячний розпис асигнувань загального фонду сільського бюджету (за винятком надання кредитів з сільського бюджету) - це розпис асигнувань загального фонду сільського бюджету на рік за місяцями в розрізі головних розпорядників за програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету й скороченою економічною класифікацією видатків бюджету.

Скорочена економічна класифікація видатків бюджету включає: оплату праці (код 2110), нарахування на оплату праці (код 2120), медикаменти та перев'язувальні матеріали (код 2220), продукти харчування (код 2230), оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270), дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм (код 2281), окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (код 2282), соціальне забезпечення (код 2700). Решта економічних кодів видатків відображаються загальною сумою за кодом 5000 «Інші видатки».

5. Річний розпис витрат спеціального фонду сільського бюджету з розподілом за видами надходжень - це річний розпис витрат спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету і кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів бюджету), фінансування (за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання), повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету і кодами класифікації кредитування бюджету).

Помісячний розпис спеціального фонду сільського (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) - це помісячний розпис витрат спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, кодами скороченої економічної класифікації видатків бюджету, кодами класифікації кредитування бюджету та кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів бюджету), фінансування (за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання), повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету і кодами класифікації кредитування бюджету). Розпис складається без помісячного розподілу власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків.

 

6. Розпис складається відповідно до бюджетних призначень, установлених у рішенні сесії Клішковецької сільської ради про бюджет Клішковецької територіальної громади, та затверджується начальником фінансового  відділу Клішковецької сільської ради (далі – Фінансовий відділ) в місячний строк з дня прийняття цього рішення.

До затвердження розпису затверджується тимчасовий розпис на відповідний період.

Тимчасовий розпис на відповідний період складається відповідно до вимог розділу 2 цього Порядку з обмеженнями, встановленими Бюджетним кодексом України.

7. Складання розпису та унесення змін до нього здійснюються із застосуванням системи електронного документообігу, системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (далі - СЕВ ОВВ) у відповідності до вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» і  «Про електронні довірчі послуги» та інформаційної аналітичної системи управління, планування та виконання місцевих бюджетів «LOGICA».

Під час складання розпису та внесення змін до нього паперовий документообіг застосовується у разі:

відсутності системи електронного документообігу, інтегрованої до СЕВ ОВВ, або спеціального вебмодуля системи взаємодії;

якщо документи, які застосовуються під час складання розпису чи внесення змін до нього, містять інформацію з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом.

Обмін інформацією між Фінансовим відділом управлінням Державної казначейської служби України у Хотинському районі Чернівецькій області здійснюється відповідно до формату та регламенту обміну інформацією між Міністерством фінансів України та Державною казначейською службою України та через систему дистанційного обслуговування «Клієнт Казначейства – Казначейство» (далі – СДО).  

 

2. Складання розпису

 

1. Складання розпису починається зі складання розпису доходів, розпису фінансування та розпису повернення кредитів до сільського бюджету.

2. Розпис доходів Фінансовим відділом Клішковецької сільської ради (відповідальним спеціалістом відповідно до закріплених функцій в частині планування дохідної частини бюджету) та за участю головних розпорядників коштів бюджету громади.

3. Розпис фінансування складається спеціалістами фінансового відділу з урахуванням необхідності забезпечення своєчасності фінансування, а також потреби покриття помісячних касових розривів загального фонду сільського бюджету.

 

4. Розпис повернення кредитів до сільського бюджету складається спеціалістами фінансового відділу.

 

5. На основі складених розписів доходів, фінансування та повернення кредитів до бюджету Клішковецької територіальної громади, спеціалісти фінансового відділу розраховують граничні помісячні обсяги видатків загального фонду бюджету та визначає головним розпорядникам коштів  бюджету Клішковецької територіальної громади помісячні обсяги асигнувань загального фонду та доводить лімітні довідки про бюджетні асигнування та кредитування  до кожного головного  розпорядника. За необхідності фінансовий відділ Клішковецької сільської ради надає головним розпорядникам додаткові матеріали разом з необхідними роз’ясненнями.

Головні розпорядники коштів бюджету Клішковецької територіальної громади  за участю розпорядників коштів нижчого рівня згідно з отриманими лімітними довідками уточнюють проєкти кошторисів, складають проєкти планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а для одержувачів бюджетних коштів – планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету та подають фінансовому відділу Клішковецької сільської ради  зведені проєкти цих документів для перевірки їх відповідності показникам лімітних довідок та додатковим матеріалам з  роз’ясненнями.

Фінансовий відділ відстежує підготовку головними розпорядниками коштів бюджету Клішковецької територіальної громади матеріалів до розпису. Головні розпорядники коштів бюджету громади забезпечують своєчасне подання матеріалів до фінансового відділу.

Фінансовий відділ аналізує зазначені матеріали, вносить при необхідності до них корективи, узагальнює матеріали та приймає свої пропозиції щодо включення їх до розпису бюджету.

За бюджетними програмами в частині міжбюджетних трансфертів Фінансовий відділ ради складає помісячний розподіл міжбюджетних трансфертів, які надаються з бюджету Клішковецької територіальної громади, за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами відповідно до рішення Клішковецької сільської ради, який доводиться до відповідних територіальних громад.

Фінансовий відділ (спеціаліст, за яким  закріплено відповідні функцій) балансує доходи, видатки та кредитування і подає розпис доходів, видатків, кредитування та фінансування на затвердження начальнику фінансового відділ

6. Затверджений розпис  передається фінансовим відділом на електронних носіях разом з супровідним листом управлінню Державної казначейської служби України у  Хотинському районі, з подальшим інформуванням про внесені до нього зміни, зумовлені внесенням змін до рішення про бюджет Клішковецької територіальної громади.

7. Фінансовий відділ доводить до фінансових управлінь (відділів) районних державних адміністрацій Чернівецької області і територіальних громад сіл, селищ, міст на електронних носіях помісячний розподіл  міжбюджетних трансфертів за формою, наведеною в додатку 16 до цього Порядку, розподіл яких здійснюється відповідно до рішення сесії Клішковецької сільської ради  про затвердження бюджету Клішковецької територіальної громади. 

8. Управління  Державної казначейської служби України у  Хотинському районі Чернівецькій області протягом трьох робочих днів після отримання від фінансового відділу затвердженого розпису доводить у порядку, встановленому Порядком казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від                  24 грудня 2012 року № 1407, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України  17 січня 2013 року за № 130/22662, головним розпорядникам витяг із розпису, що є підставою для затвердження в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів для закладів фахової передвищої та вищої освіти, наукових установ.

 

3. Унесення змін до розпису

 

1. Унесення змін до розпису здійснюється у разі:

необхідності перерозподілу бюджетних асигнувань в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету;

прийняття нормативного акта про передачу бюджетних призначень від одного головного розпорядника до іншого головного розпорядника, перерозподіл видатків і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, а також за бюджетною програмою збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків;

прийняття рішення щодо передачі нерозподілених бюджетних призначень на визначену в рішенні сесії Клішковецької сільської ради про затвердження сільського бюджету Клішковецької територіальної громади мету між головними розпорядниками;

прийняття рішення про зменшення бюджетних асигнувань головним розпорядникам у разі вчинення ними порушень бюджетного законодавства, визначених пунктами 24, 29 і 38 частини першої статті 116 Бюджетного кодексу України, на суму вчиненого порушення;

прийняття рішення Клішковецької сільскої ради щодо здійснення програм та заходів за іншими надходженнями спеціального фонду бюджету;

необхідності збільшення бюджетних асигнувань спеціального фонду сільського бюджету відповідно до положень пункту 11 розділу 3 цього Порядку;

необхідності внесення змін до розпису доходів, до розпису фінансування або до розпису кредитування;

унесення змін до рішення сесії Клішковецької сільської ради  про затвердження сільського бюджету Клішковецької територіальної громади.

2. Унесення змін до розпису за загальним і спеціальним фондом сільського бюджету передбачає затвердження довідок про внесення змін до кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету та планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) за формами згідно з додатками 11, 12, 13, 14,15 до цього Порядку у порядку, встановленому для затвердження цих документів.

3.  Головний розпорядник подає до фінансового відділу пропозиції щодо змін до розпису за формами згідно з додатками  1, 2, 3, 15 до цього Порядку шляхом заповнення показників, які стосуються цих змін.

 Пропозиції щодо змін до розпису в електронній формі подаються з розширенням RTF, DOC(X), XLS(X), PDF (з текстовим змістом, нескановане зображення).

4. Разом з пропозиціями щодо змін до розпису головний розпорядник подає до Фінансового відділу потрібну для здійснення Фінансовим відділом аналізу пропозицій інформацію, яка містить, зокрема:

обґрунтування необхідності змін до розпису, в тому числі з урахуванням результатів моніторингу виконання бюджетних програм, який здійснюється головними розпорядниками відповідно до Методичних рекомендацій щодо  здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 17 травня 2011 року № 608;

розрахунки показників, включених до пропозицій щодо змін до розпису, із зазначенням факторів, що на них впливають;

інформацію про виділені бюджетні асигнування за відповідними бюджетними програмами;

інформацію про вплив змін, що пропонуються, на напрями використання бюджетних коштів та результативні показники, передбачені паспортом бюджетної програми.

5. Головний розпорядник забезпечує повноту і достовірність даних, що містяться у поданих до фінансового відділу пропозиціях щодо змін до розпису та інформації, що подається разом з ними.

У разі подання головним розпорядником пропозицій щодо змін до розпису, складених з порушенням вимог цього Порядку, фінансовий відділ повідомляє відповідному головному розпоряднику про необхідність доопрацювання таких пропозицій. Доопрацьовані пропозиції щодо змін до розпису головний розпорядник подає до фінансового відділу у порядку, визначеному пунктом 3 розділу 3 цього Порядку.

6. Фінансовий відділ з урахуванням поданих головним розпорядником пропозицій щодо змін до розпису складає довідку про внесення змін до розпису і подає її на погодження та затвердження відповідно до пункту 9 розділу 3 цього Порядку.

Довідки про внесення змін до розпису, що містять інформацію з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, складаються у встановленому законодавством порядку та передаються управлінню Державної казначейської служби України у  Хотинському районі Чернівецькій області після затвердження начальником фінансового відділу  або особою, яка виконує його обов’язки, в паперовій формі.

У разі внесення змін до розпису у частині міжбюджетних трансфертів фінансовий відділ складає зміни до розподілу міжбюджетних трансфертів, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам, за формою згідно з додатком 17 до цього Порядку.

7. Зміни до помісячного розпису мають відповідати таким вимогам:

бути збалансованими за місяцями, тобто не порушувати загального обсягу показників загального фонду сільського бюджету на місяць, якого стосуються такі зміни;

не змінювати загального обсягу показників загального або спеціального фонду сільського бюджету на рік, за винятком внесення змін до рішення сесії  Клішковецької сільської ради «Про бюджет Клішковецької територіальної громади» та випадків, передбачених абзацом третім пункту 11 розділу 3 цього Порядку;

враховувати фактично відкриті асигнування (при внесенні змін до розпису асигнувань та розпису кредитування), фактичні надходження коштів за період з початку року (при внесенні змін до розпису доходів та розпису фінансування за формами згідно з додатками 4, 5, 6 до цього Порядку);

проводитися переважно за відсутності на момент внесення змін до розпису асигнувань, кредиторської заборгованості за бюджетними зобов’язаннями за тим кодом економічної класифікації видатків, за яким передбачається зменшення асигнувань;

відповідати вимогам рішення сесії Клішковецької сільської ради «Про бюджет Клішковецької територіальної громади» та інших нормативно-правових актів;

вноситися на поточний та наступні періоди (крім випадків, передбачених абзацами третім і дев’ятим пункту 1 розділу 3 та інших випадків, передбачених чинним законодавством).

8. Фінансовий відділ після затвердження довідки про внесення змін до розпису за винятком довідок, які містять інформацію з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, формує реєстр за формою, наведеною в додатку 8 до цього Порядку.

Довідки про внесення змін до розпису разом із реєстром довідок про зміни до розпису сільського бюджету та супровідним листом передаються через СДО управлінню Державної казначейської служби України у  Хотинському районі Чернівецькій області. Одночасно управлінню Державної казначейської служби України у  Хотинському районі Чернівецькій області передається перелік нових бюджетних програм (у разі визначення нових бюджетних програм).

За п’ять робочих днів до закінчення місяця (звітного періоду) зміни до розпису не вносяться, за винятком випадків, коли зміни вносяться за наявності доручення начальника фінансового відділу.

Фінансовий відділ та управління Державної казначейської служби України у Хотинському районі Чернівецькій області забезпечують звірку змін до розпису за відповідний період (тиждень, місяць) в останній робочий день тижня та останній робочий день кожного місяця.

У разі внесення змін до розпису в частині міжбюджетних трансфертів та/або до помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам, фінансовий відділ складає та передає управлінню Державної казначейської служби України у Хотинському районі Чернівецькій області зміни до помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетамза формою згідно з додатком 17 до цього Порядку.

9. Зміни до розпису оформлюються таким чином:

затверджуються начальником фінансового відділу;

реєструються на номером та датою у фінансовому відділі;

доводяться до  управління   Державної казначейської служби України у  Хотинському районі.

 У випадку анулювання довідки про внесення змін до розпису бюджету Клішковецької територіальної громади, фінансовий відділ у дводенний термін після отримання довідки від управління Державної казначейської служби України у  Хотинському районі готує доповідну записку  для проведення зазначеного анулювання, яка погоджується начальником фінансового відділу та передається до управління Державної казначейської служби України у  Хотинському районі.

У разі виникнення необхідності внесення змін до вже затверджених та взятих на облік управлінням Державної казначейської служби України у  Хотинському районі у зв’язку з допущеними технічними помилками,  затверджується нова довідка, де вказуються реквізити тієї довідки, у якій були допущені технічні помилки.

10. Фінансовий відділ здійснює реєстрацію довідок та облік змін до розпису і надсилає їх управлінню Державної казначейської служби України у  Хотинському районі Чернівецької області, що є підставою для затвердження довідок про внесення змін до кошторисів та планів асигнувань (за винятком надання кредитів із бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а для одержувачів бюджетних коштів – до плану використання бюджетних коштів та помісячного плану використання бюджетних коштів.

Головні розпорядники бюджету Клішковецької  територіальної громади протягом трьох робочих днів подають управлінню Державної казначейської служби України у  Хотинському районі Чернівецької області у порядку, встановленому Порядком казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012р. №938, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 12 вересня 2012 року за №1569/21881, реєстри змін розподілу показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, зведених планів надання кредитів із загального фонду бюджету, зведених планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду у розрізі відповідальних виконавців, розпорядників нижчого рівня та одержувачів, а головні розпорядники в мережі яких є отримувачі коштів (заклади охорони здоров’я) – змінені розподіли показників зведених планів використання бюджетних коштів та зведених  помісячних планів використання бюджетних коштів. Головні розпорядники коштів бюджету доводять відповідні зміни до відома розпорядників нижчого рівня, які в свою чергу вносять зміни до кошторису та плану асигнувань (за винятком надання кредитів із бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення показників  спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів, а отримувачі коштів – до плану використання бюджетних коштів та помісячного плану використання бюджетних коштів за формами згідно з додатками 9, 10 до цієї Інструкції .

 11. Відповідно до частини четвертої статті 23 Бюджетного кодексу України витрати спеціального фонду бюджету мають постійне бюджетне призначення, яке дає право проводити їх виключно в межах і за рахунок відповідних надходжень до спеціального фонду згідно з законодавством, якщо рішенням про бюджет Клішковецької територіальної громади не передбачено інше.

Протягом бюджетного періоду розпорядники бюджетних коштів вносять зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями, на підставі довідки про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки, що відкриті в управлінні Державної казначейської служби України (додаток 7) та довідки про внесення змін до кошторису, яка затверджується керівником установи, що затвердив кошторис без унесення відповідних змін до бюджетного розпису за спеціальним фондом бюджету. Одержувачі коштів вносять зміни до затверджених планів використання бюджетних коштів. Розпорядники вносять зміни до спеціального фонду кошторису у частині збільшення надходжень та видатків у разі, коли обсяги власних надходжень спеціального фонду кошторису фактично перевищили обсяги, враховані під час затвердження бюджету Клішковецької територіальної громади, з урахуванням залишків коштів на початок року. Зміни вносяться на підставі розрахунків з відповідним обґрунтуванням. У разі коли фактичний обсяг власних надходжень бюджетних установ з урахуванням залишків коштів на початок року менший від планових показників, врахованих у спеціальному фонді кошторису, розпорядники зобов’язані за три  тижні до кінця бюджетного періоду внести зміни до спеціального фонду кошторису у частині зменшення надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду кошторису у відповідному бюджетному періоді. Розпорядники упорядковують бюджетні зобов’язання з урахуванням внесених до спеціального фонду кошторису змін.

Управління Державної казначейської служби України у  Хотинському районі веде окремий облік таких змін, проводять видатки з урахуванням унесених змін без внесення змін до розпису та відображають у звітності про виконання бюджету планові показники за спеціальним фондом з урахуванням унесених змін до кошторисів.

Головні розпорядники коштів бюджету Клішковецької територіальної громади, одержуючи від розпорядників нижчого рівня один примірник довідки про внесення змін, проводять аналіз цих змін, затверджують їх та готують зведення показників наданих довідок.

Унесення змін до розпису за спеціальним фондом бюджету за іншими надходженнями здійснюється у порядку, встановленому для внесення змін до розпису за загальним фондом, за яким після внесення відповідних змін до розпису складаються довідки про внесення змін до кошторису. Якщо  надходження до спеціального фонду бюджету, які надійшли на відповідну мету,  з урахуванням залишку коштів на початок року фактично перевищили обсяги, враховані при затвердженні бюджету, фінансовий відділ за поданням головних розпорядників коштів вносить пропозиції щодо внесення змін до бюджету Клішковецької територіальної громади на відповідний бюджетний період та збільшує планові показники за спеціальним фондом шляхом внесення змін до розпису. Для цього головний розпорядник повинен надати до фінансового відділу детальні обґрунтовані розрахунки щодо необхідності внесення змін до обсягу бюджетних призначень та до джерел фінансування.

За наявності на рахунку бюджету Клішковецької територіальної громади залишків бюджетних коштів на початок року, які можуть бути використані для здійснення видатків, передбачених розписом на поточний рік, та у разі, коли загальна сума інших надходжень спеціального фонду бюджету, які надійшли до цього фонду на відповідну мету, не перевищує передбаченої розписом на відповідний період, зміни до розпису не вносяться.

У разі перевищення показників розпису спеціального фонду за окремим видом надходжень в межах загального обсягу надходжень, які надійшли на відповідну мету, зміни до розпису не вносяться.

 

 

 

Спеціалісти фінансового відділу  здійснюють реєстрацію довідок та облік змін до розпису і надсилає їх копії головному розпоряднику, що є підставою для затвердження довідок про внесення змін до кошторисів та планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а для закладів фахової передвищої та вищої освіти, наукових установ-до плану використання бюджетних коштів та помісячного плану використання бюджетних коштів.

Головні розпорядники протягом трьох робочих днів подають  управлінню Державної казначейської служби України у Хотинському районі  чернівецькій області реєстри змін розподілу показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, зведених планів надання кредитів із загального фонду бюджету, зведених планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів, а головні розпорядники, в мережі яких є заклади фахової передвищої та вищої освіти, наукові установи - змінені розподіли показників зведених планів використання бюджетних коштів та зведених помісячних планів використання бюджетних коштів.    

Головні розпорядники коштів доводять відповідні зміни до розпорядників нижчого рівня, які, в свою чергу, вносять зміни до кошторису та плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів, а заклади фахової передвищої та вищої освіти, наукові установи - до плану використання бюджетних коштів та помісячного плану використання бюджетних коштів за формами згідно з додатками 9, 10 до цього Порядку.

 

 

4. Скорочення видатків і кредитування загального фонду сільського бюджету

 

1. Якщо за результатами місячного звіту про виконання загального фонду сільського бюджету виявиться, що отриманих надходжень недостатньо для здійснення бюджетних асигнувань відповідно до бюджетних призначень, то начальник фінансового відділу може вносити зміни до розпису сільського бюджету за загальним фондом з метою забезпечення збалансованості надходжень та витрат сільського бюджету.

 

2. Фінансовий відділ  розраховує уточнений помісячний прогноз надходжень доходів загального фонду не пізніше 15 числа місяця, що настає за місяцем, в якому відбулося недоотримання доходів на фінансування обласного бюджету.

3. Фінансовий відділ на підставі уточненого помісячного прогнозу надходжень доходів та повернення кредитів до загального фонду сільського бюджету, розробляє пропозиції щодо внесення відповідних змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду сільського бюджету з урахуванням інформації управління Державної казначейської служби України у Хотинському районі Чернівецькій області про виділені асигнування та подає на розгляд начальника фінансового відділу.

4. На підставі наданої інформації начальник фінансового відділу приймає рішення про внесення змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду сільського бюджету.

5. Розпорядники бюджетних коштів приводять бюджетні зобов'язання у відповідність із бюджетними асигнуваннями з урахуванням змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду сільського бюджету.

 

5. Виконання та звітність

1. Виконання розпису здійснюється наростаючим підсумком з початку року.

2. Зведення, складання та надання звітності про виконання сільського бюджету здійснюються управлінням Державної казначейської служби України у  Хотинському районі Чернівецькій області:

щодо доходів - ураховуючи розпис доходів наростаючим підсумком з початку року;

щодо фінансування - враховуючи розпис фінансування наростаючим підсумком з початку року;

щодо видатків - ураховуючи розпис асигнувань наростаючим підсумком з початку року;

щодо розпису повернення кредитів та надання кредитів - ураховуючи розпис повернення кредитів до сільського бюджету та надання кредитів з сільського бюджету наростаючим підсумком з початку року.

3. До 10-го числа місяця, що настає за звітним, управління Державної казначейської служби України у Хотинському районі Чернівецькій області проводить з  фінансовим відділом звірку розпису сільського бюджету, уточненого з урахуванням унесених змін, в електронному вигляді.

4. Головні розпорядники, у мережі яких є заклади фахової передвищої та вищої освіти, наукові установи щомісяця до 10 числа місяця, що настає за звітним, подають фінансовому відділу виконання зведених планів використання бюджетних коштів і зведених помісячних планів використання бюджетних коштів з урахуванням унесених протягом місяця змін.

5. У звіті про виконання сільського бюджету за спеціальним фондом відображаються планові показники, враховані при затвердженні сільського бюджету сесією  Клішковецької сільської ради, та уточнені планові показники з урахуванням змін, внесених до кошторисів.

Звіт про виконання розпису за спеціальним фондом сільського бюджету складається за бюджетними програмами у розрізі джерел надходжень, враховуючи розпис витрат спеціального фонду сільського бюджету з розподілом за видами надходжень (підгрупами власних надходжень бюджетних установ та надходжень спеціального фонду).

 

 

Начальник фінансового відділу                 Людмила ГОРОДЕНСЬКА

https://rada.info/upload/users_files/04416832/e419f23183385193804a92d60682614d.doc

https://rada.info/upload/users_files/04416832/73a7198dce3bc949300d9266f89e82ef.docx

https://rada.info/upload/users_files/04416832/26e27a96277478728f12ffa532ec91a7.docx

https://rada.info/upload/users_files/04416832/996960a34aa32b97bef6043773eed431.docx

https://rada.info/upload/users_files/04416832/528acafed643cf54b54e4e73adda0697.docx

https://rada.info/upload/users_files/04416832/2e3a7b6fe78fd08be35da6bdb2c1c2d7.docx

https://rada.info/upload/users_files/04416832/32678fc4eff20a8efc26f566bfadc2e2.doc

https://rada.info/upload/users_files/04416832/84af351cc3d181f883a40474f4a89d7a.docx

https://rada.info/upload/users_files/04416832/dc604ba8080f96ceeccfa269192bb77f.docx

https://rada.info/upload/users_files/04416832/63b961e4a25045f4dc3b9ddceb70337c.doc

https://rada.info/upload/users_files/04416832/c146a238ea73a3be220eaddfee46c421.doc

https://rada.info/upload/users_files/04416832/1ca073da5af8a3635eff147215095f30.doc

https://rada.info/upload/users_files/04416832/6b05864ffc2e17ab04867836fe2c061a.doc

https://rada.info/upload/users_files/04416832/aaf3fbbcb2d99ad2269be5f4e4e33462.docx

https://rada.info/upload/users_files/04416832/b3331d1c1af6acbe62d3ccf002c39518.doc

https://rada.info/upload/users_files/04416832/f224cd9235a272477d1a01742a3d8048.docx

https://rada.info/upload/users_files/04416832/f384d8956bf21e3e463a66cb90a8481b.docx

https://rada.info/upload/users_files/04416832/42f20e32388bd1df10887e28ee53ccb3.docx

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь