A A A K K K
для людей із порушенням зору
КЛІШКОВЕЦЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Чернівецька область, Дністровський район

ПОЛОЖЕННЯ про відділ «Служба у справах дітей Клішковецької сільської ради»

 

                                                                                                                                      Додаток №1

                                                                             до рішенням 5-ої сесії УІІІ скликання

                                                     №153/05/2021 від 19.03.2021 року

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ «Служба у справах дітей Клішковецької сільської ради»

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ «Служба у справах дітей» є структурним підрозділом Клішковецької сільської ради.

Відділ «Служба у справах дітей» (далі - Служба) утворений відповідно до п. 1 ст. 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та рішення сесії Клішковецької сільської ради  від 19.03.2021 № 153/05/2021.

Утворення Служби є виключною компетенцією Клішковецької сільської ради.

Служба підконтрольна та підзвітна сільській раді та її виконавчому комітету, сільському голові.

Служба є самостійною, не має статусу юридичної особи.                                                        

1.2. Служба утворюється з метою здійснення соціального захисту дітей, профілактики правопорушень та дитячої бездоглядності, ведення питань опіки, піклування. 

1.3. У своїй діяльності Служба керується Конституцією України, Законом  України "Про органи та служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", Законом України "Про охорону дитинства", Законом України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", Законом України "Про попередження насильства в сім'ї" та іншими законами України, Сімейним кодексом України, наказами Міністерства  молоді та спорту, нормативно-правовими актами органів центральної виконавчої влади, рішеннями сільської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями  сільського голови, прийнятими до вимог чинного законодавства за цим Положенням.

1.4. Посадові особи, що працюють у Службі, є посадовими особами місцевого самоврядування, відповідно до цього положення мають посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ СЛУЖБИ

2.1. Основними завданнями Служби є:

2.1.1. Контроль за дотриманням законодавства стосовно дітей.

2.1.2. Реалізація на території громади державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.   

2.1.3. Профілактика дитячої бездоглядності та безпритульності.

2.1.4. Подання пропозицій на розгляд виконавчого комітету  сільської  ради   щодо встановлення опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. 

2.1.5. Організація та проведення рейдів спільно з оперуповноваженими Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області для вирішення проблем неповнолітніх, протидії втягненню їх у протиправну діяльність.    

2.1.6. Пропагування здорового способу життя серед дітей, попередження вживання алкогольних напоїв, тютюнопаління та наркоманії.

2.2. Функції служби.  

Служба:

2.2.1. Організовує засідання Комісії з питань захисту прав дитини, створеної виконавчим комітетом сільської ради, з метою координації зусиль відділів  апарату сільської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, громадських організацій у вирішенні питань соціального захисту неповнолітніх, організації роботи щодо запобігання бездоглядності та вчинення неповнолітніми правопорушень.

2.2.2. Розробляє і здійснює самостійно або разом з відповідними відділами апарату сільської ради, заходи щодо забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей та здійснює контроль за виконанням цих заходів. 

2.2.3. Готує проекти рішень виконавчого комітету, як органу опіки та піклування, та його висновків при розгляді судом спорів щодо визначення імені, прізвища, по батькові дитини; участі одного з батьків у вихованні дитини; визначення місця проживання дитини. 

2.2.4. Забезпечує тимчасове влаштування дітей, залишених без батьківського піклування та готує проект рішення виконавчого комітету  про доцільність (недоцільність) повернення таких дітей, а також дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та перебували у різних формах тимчасового влаштування, до батьків або осіб, які їх замінюють.

2.2.5. Вживає заходів щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування.

2.2.6. Здійснює контроль за умовами виховання, утримання і розвитку дитини, над якою встановлено опіку, піклування, яка влаштована в прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу.

2.2.7. Разом з відділом кримінальної поліції у справах дітей організовує і проводить рейди щодо запобігання дитячої бездоглядності та профілактики скоєння правопорушень.

2.2.8. Представляє у межах своєї компетенції права дитини в суді.        

2.2.9. Вживає заходи щодо захисту особистих, майнових та житлових прав дітей.         

2.2.10. Здійснює контроль за цільовим використанням аліментів.       

2.2.11.  Веде облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які залишились без піклування батьків.    

2.2.12. Організовує облік дітей дошкільного віку.

2.2.13. Здійснює моніторинг забезпечення школярів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, які навчаються в комунальних навчальних закладах, безоплатними підручниками.

2.2.14. Здійснює контроль за виплатою одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення   18-річного віку.

2.2.15. Розглядає в установленому порядку звернення громадян.
2.2.16. Проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації.

 

3. МАЄ ПРАВО       

3.1. Готувати матеріали для розгляду на засіданнях Комісії з питань захисту прав дитини.

3.2. Здійснювати контроль за виконанням прийнятих рішень Комісії. 

3.3. Проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції. 

3.4. Здійснювати  перевірки правовиховної роботи з дітьми у навчальних закладах громади.

3.5. Організовувати і проводити спільно з іншими структурними підрозділами сільської ради, оперуповноваженими Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області заходи щодо соціального захисту дітей, виявляти причини, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, організовувати профілактичні заходи (рейди).     

3.6. Перевіряти, у разі необхідності, умов роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності.

3.7. Подавати пропозиції для заслуховування на засіданнях Комісії про виконання опікунами своїх обов'язків. 

3.8. Готувати матеріали на засідання Комісії щодо розгляду сімейних конфліктів, регламентування побачення батьків з дитиною, якщо вони розлучені.

3.9. Виносити на розгляд комісії питання, що стосуються захисту прав та законних інтересів дітей, батьки яких не виконують свої батьківські обов'язки.

3.10. Вести профілактичний облік дітей, які схильні до вчинення правопорушень та інших категорій дітей, які підпадають взяттю на облік, проводити з ними відповідну роботу.

3.11. Перевіряти матеріально-побутові умови та сімейні обставини у кризових сім'ях; вести облік кризових сімей у яких виховуються діти. Проводити профілактичну роботу з ними.

3.12. Здійснювати контроль за умовами виховання, утримання і розвитку дитини, над якою встановлено опіку, піклування, яка влаштована в прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу.

3.13. Щорічно отримувати звіти опікунів та піклувальників про виконання своїх обов'язків. 

3.14. Одержувати в установленому порядку від установ та організацій інформацію та документи, які необхідні Службі для виконання покладених на неї завдань.

 

4. КЕРІВНИЦТВО СЛУЖБОЮ

         4.1. Службу очолює начальник відділу, який призначається на посаду на конкурсній основі  і звільняється з посади сільським головою.

         4.2. На посаду начальника відділу призначається особа з вищою освітою,  досвідом роботи та стажем служби в органах місцевого самоврядування не менше трьох років.

4.3. Начальник відділу:

4.3.1. В своїй діяльності безпосередньо підпорядкований сільському голові  та заступнику сільського голови згідно посадових обов’язків.  

4.3.2. Здійснює керівництво відділом, забезпечує підготовку проектів рішень на розгляд  сесій Клішковецької сільської ради  та засідань виконавчого комітету. Доводить до працівників відділу зміст нормативних та розпорядчих документів.

4.3.4. Готує посадові інструкції, визначає завдання і розподіляє обов'язки між працівниками відділу, сприяє підвищенню їх кваліфікації.

4.3.5. Готує проекти рішень виконавчого комітету і розпоряджень сільського голови у  межах  своєї  компетенції ,   організовує  і контролює їх виконання.

4.3.6. Готує   та  подає  в  установленому  порядку  статистичну
звітність
.

4.3.7. Здійснює інші повноваження відповідно до Положення про відділ,  а також покладених на  нього завдань окремими   рішеннями Клішковецької сільської ради, її   виконавчого   комітету,   розпорядженнями та дорученнями сільського голови.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

5.1. Начальник та працівники Служби є посадовими особами місцевого самоврядування і несуть відповідальність за недоліки в роботі та невиконання посадових обов'язків у порядку встановленому законодавством. Вони зобов'язані дотримуватись основних вимог та обмежень, відповідно до Законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування" та "Про запобігання корупції". 

5.2. Начальник відділу несе персональну відповідальність за:

5.2.1. Виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функціональних обов' язків відповідно до цього Положення.

5.2.2. Виконання працівниками відділу своїх посадових обов'язків, завдань, доручень та вимог з діловодства.

5.2.3. Виконання рішень Клішковецької сільської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень сільського  голови відповідно до компетенції відділу.

5.2.4. Своєчасну і достовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції відділу, стан діловодства, ведення особових справ дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, обліку дітей.

5.2.5. Правильне оформлення проектів рішень сільської ради, виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови  з питань компетенції відділу.

 

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

6.1. Структура Служби утримується за рахунок місцевого  бюджету.

Граничну чисельність Служби затверджує сесія Клішковецької сільської ради .

Штатний розпис Служби, витрати на її утримання затверджує  сільський голова.

6.2. Служба веде діловодство відповідно до Інструкції з діловодства.  

6.3. Сільський голова створює  умови для нормальної роботи і підвищення  кваліфікації  працівників Служби,  забезпечує  їх приміщенням,   телефонним   зв'язком,   засобами   оргтехніки,  відповідно обладнаними засобами збереження документів, а також законодавчими  та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з напрямків діяльності Служби.

 

 

Секретар сільської ради                                                           Н.Мельник

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь