КЛІШКОВЕЦЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Чернівецька область, Дністровський район

ПОЛОЖЕННЯ про відділ «Служба у справах дітей Клішковецької сільської ради»

 

 

 

Додаток  

до рішення 11-ої сесії сільської ради

УІІІ скликання

від 08.12.2021 року №402/11/2021

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Відділ «Служба у справах дітей»

Клішковецької сільської ради

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ «Служба у справах дітей» Клішковецької сільської ради (Далі - Служба) є її виконавчим органом, утворений відповідно до п. 1 ст. 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

1.2. Служба є підзвітною, підконтрольною сільській раді та її виконавчому комітету, сільському голові, а також підзвітна та підконтрольна Службі у справах дітей Чернівецької обласної державної адміністрації.

1.3. Служба утворюється з метою здійснення соціального захисту дітей, профілактики правопорушень та дитячої бездоглядності, ведення питань опіки, піклування. 

1.4. У своїй діяльності Служба керується Конституцією України, Законом  України "Про органи та служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", Законом України "Про охорону дитинства", Законом України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", Законом України "Про попередження насильства в сім'ї" та іншими законами України, Сімейним кодексом України, наказами Міністерства  молоді та спорту, нормативно-правовими актами органів центральної виконавчої влади, рішеннями сільської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями  сільського голови, прийнятими до вимог чинного законодавства за цим Положенням.

1.5. Служба є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки та штампи та видає накази.      

1.6. Посадові особи, що працюють у Службі, є посадовими особами місцевого самоврядування, відповідно до цього положення мають посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.

1.7. Повне найменування юридичної особи: відділ «Служба у справах дітей» Клішковецької сільської ради.

1.8. Місцезнаходження: вул.Головна 66, село Клішківці, Дністровський район, Чернівецька область.

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ СЛУЖБИ

2.1. Основними завданнями Служби є:

2.1.1. Реалізація на території Клішковецької сільської ради державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

2.1.2. Координація зусиль органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання  дитячій бездоглядності та безпритульності.

2.1.3. Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування  над дітьми, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї.

2.1.4. Здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності.

2.1.5. Ведення державної статистики щодо дітей.

2.1.6.Ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів.

2.1.7. Надання структурним підрозділам  органів виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання  вчиненню дітьми правопорушень.

2.1.8. Улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню.

2.1.9. Підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності.

2.1.10. Контролює, забезпечує своєчасне внесення, поновлення даних про дітей, відповідає за повноту та достовірність інформації стосовно дітей, що вноситься до Банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, сімей потенційних опікунів, піклувальників, дітей, які опинились у складних життєвих умовах, який ведеться в Єдиній  інформаційно-аналітичній системі «Діти» ( далі-ЄІАС «Діти»)

2.1.11. Надає потенційним опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про  дітей, які перебувають на обліку в Службі і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною.

2.1.12. Розробляє проєкти рішень з питань соціального захисту дітей, вносить пропозиції щодо проєкту відповідного місцевого бюджету з питань, які віднесені до компетенції Служби.

2.2. Служба відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

2.2.1. Організовує засідання Комісії з питань захисту прав  дитини, створеної виконавчим комітетом сільської ради, з метою координації зусиль відділів апарату сільської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, громадських організацій у вирішенні питань соціального захисту неповнолітніх дітей, організації роботи щодо запобігання бездоглядності та вчинення неповнолітніми правопорушень.

2.2.2.Розробляє і здійснює самостійно або разом з відповідними структурними підрозділами виконавчого комітету заходи щодо забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей та здійснює контроль за виконанням цих заходів

2.2.3. Забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів місцевих програм, спрямованих на захист прав та інтересів дітей.

2.2.3. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами аналітичні матеріали та статистичну звітність з питань, що віднесені до компетенції Служби, та подає їх сільському голові.

2.2.4. При потребі забезпечує підготовку позовів до суду з питань захисту прав, свобод і законних інтересів дітей та здійснює представництво сільської ради та її виконавчого комітету в судових органах з питань, що віднесені до компетенції  Служби.

2.2.5. Розглядає в установленому законодавством порядку відповідні звернення громадян.

2.2.6 Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Служба.

2.2.7. Вживає заходів щодо надання дитині статусу сироти чи позбавленої батьківського піклування, або його зміни ( видача наказів про взяття, зняття на первинний облік дітей, які залишились без батьківського піклування, забезпечення, за необхідності, та супроводження звернення структурного підрозділу Клішковецької сільської ради, як органу опіки та піклування, про надання дитині статусу сироти чи позбавленої батьківського піклування).

2.2.8.  Збирає, за необхідністю, такі документи, як  свідоцтво про смерть батьків, рішення суду  щодо визначення батьків безвісно відсутніми, недієздатними, вирок суду  про відбування батьками покарання в місцях позбавлення волі, готує проєкт рішення структурного підрозділу Клішковецької сільської ради, як органу опіки та піклування, про надання дитині статусу сироти чи позбавлення батьківського піклування.

2.2.9. Забезпечує тимчасове влаштування дітей, залишених без батьківського піклування до закладів тимчасового перебування незалежно від форм власності  та готує проєкт рішення виконавчого комітету про доцільність (недоцільність) повернення таких дітей до батьків або осіб, які їх замінюють

2.2.9. Вживає заходів щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування.

2.2.10.  Розробляє та здійснює заходи щодо захисту прав і законних інтересів дитини, яка постраждала від домашнього насильства, та дитини, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі.

2.2.11. Порушує перед органами державної влади, структурними підрозділами сільської ради питання  про притягнення до відповідальності  згідно із законом посадових осіб у разі невиконання  або неналежного виконання ними обов’язків у разі виявлення фактів домашнього насильства, у роботі з дітьми, які постраждали від домашнього насильства, та дітьми, які вчинили домашнє насильство у будь-якій формі.

2.2.12.  Залучає, організовує та проводить рейди, заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність з іншими структурними підрозділами Клішковецької сільської ради, уповноваженими підрозділами органів Національної поліції та уразі необхідності відповідними органами.

2.2.13. Веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

2.2.14. Готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її  майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника.

2.2.15.  Здійснює:

      - контроль за умовами виховання, утримання  і розвитку дитини, над якою встановлено опіку, піклування, яка влаштована у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу;

      - перевірку стану виховної роботи з дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування та дітьми, що опинилися в складних життєвих обставинах  у навчальних закладах за місцем проживання;

      - прийом  та перевірку повідомлень про дітей , які можуть перебувати у складних життєвих обставинах, у тому числі про дітей , які постраждали від дитячої порнографії, злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості дитини, та перевірки підстав вважати дитину такою, що перебуває у складних життєвих обставина;

      -  формування особових справ дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, що влаштовані до прийомних сімей чи перебувають під опікою  піклуванням, дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, підготовка  індивідуальних планів соціального захисту дітей перелічених категорій;

     -  ведення обліку  нерухомого майна дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, клопотання про взяття дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, на квартирний та соціальний квартирний облік;

    - підготовку рішень виконавчого комітету, як органу опіки та піклування та його висновків при розгляді судом спорів щодо: визначення імені, прізвища, по батькові дитини; участі одного з батьків у вихованні дитини; визначення місця проживання дитини;

    - контроль за цільовим використанням  аліментів;

    - контроль за виплатою одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування  після досягнення 18-річного віку та зняття їх з первинного обліку.

 

3. МАЄ ПРАВО

3.1. Служба для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

3.1.1. Отримувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів сільської ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи та інші  матеріали з питань, що належать до її компетенції, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

3.1.2. Проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції.

3.1.3. Готувати матеріали для розгляду на засіданні Комісії з питань захисту прав дитини та здійснювати контроль за виконанням прийнятих рішень даної Комісії.

3.1.4. Перевіряти стан виховної роботи з дітьми у закладах освіти громади , стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах різних типів ,форм власності та підпорядкування до яких зараховані діти громади на цілодобове перебування.

3.1.5. Представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.

3.1.6. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів сільської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань ( за згодою).

3.1.7. Запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з’ясування причин, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень і вживати заходів  щодо усунення  таких причин.

3.1.8. Порушувати перед органами виконавчої влади питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім’ю та навчальні заклади.

3.2.  Служба в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, виконавчими органами сільської ради, підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на неї завдань та здійснення запланованих заходів.

3.3. Служба має право користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

 

4. КЕРІВНИЦТВО СЛУЖБОЮ

4.1. Службу очолює начальник, який призначається на посаду на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України і звільняється з посади сільським головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.

4.2. На посаду начальника Служби призначається особа з вищою освітою, досвідом роботи та стажем служби в органах місцевого самоврядування не менше двох років.

4.3.Начальник Служби:

4.3.1. В своїй діяльності безпосередньо підпорядкований сільському голові та заступнику сільського голови згідно посадових обов’язків.

4.3.2. Здійснює керівництво Службою, забезпечує підготовку проєктів рішень на розгляд сесій Клішковецької сільської ради та засідань виконавчого комітету.  Доводить до працівників Служби зміст нормативних та розпорядчих документів.

4.3.3. Приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Служби.

4.3.4. Готує посадові інструкції, визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками Служби, сприяє підвищенню їх кваліфікації.

4.3.5. Видає в межах своїх повноважень та  компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

4.3.6.  Подає на затвердження сільському голові проєкти кошторису та штатного розпису Служби в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

4.3.6. Приймає рішення та видає наказ про преміювання  та установлення надбавок працівникам Служби.

4.3.7. Готує проєкти рішень виконавчого комітету і розпоряджень сільського голови у межах своєї компетенції, організовує і контролює їх виконання.

4.3.8. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Служби.

4.3.9. Здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Службу, а також покладених на нього завдань окремими рішеннями Клішковецької сільської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями сільського голови.

4.3.10. Планує роботу Служби, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Клішковецької сільської ради.

4.3.11. За необхідності, бере участь в роботі сесії сільської ради, в засіданнях виконавчого комітету та інших заходах, що проводяться Клішковецькою сільською радою та виконавчим комітетом.

4.3.12. Несе персональну відповідальність за:

   - виконання покладених на Службу завдань і здійснення функціональних обов’язків відповідно  до цього положення;

   - виконання працівниками Служби своїх посадових обов’язків, завдань, доручень та вимог з діловодства;

   -  відповідність прийнятих Службою рішень вимогам чинного законодавства України;

   -  виконання рішень Клішковецької сільської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень сільського голови відповідно до компетенції  Служби;

   - своєчасну і достовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції Служби, стан діловодства, ведення особових справ дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, обліку цих дітей;

   - підготовку проєктів рішень сільської ради, виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови з питань компетенції Служби.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

5.1. Начальник та працівники Служби є посадовими особами місцевого самоврядування і несуть відповідальність за недоліки в роботі та невиконання посадових обов'язків у порядку встановленому законодавством. Вони зобов'язані дотримуватись основних вимог та обмежень, відповідно до Законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування" та "Про запобігання корупції". 

5.2. Начальник Служби несе персональну відповідальність за:

5.2.1. Виконання покладених на Службу завдань і здійснення ним своїх функціональних обов' язків відповідно до цього Положення.

5.2.2. Виконання працівниками Служби своїх посадових обов'язків, завдань, доручень та вимог з діловодства.

5.2.3. Виконання рішень Клішковецької сільської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень сільського  голови відповідно до компетенції Служби.

5.2.4. Своєчасну і достовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції Служби, стан діловодства, ведення особових справ дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, обліку дітей.

5.2.5. Правильне оформлення проектів рішень сільської ради, виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови  з питань компетенції Служби.

 

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

6.1. Структура Служби утримується за рахунок місцевого  бюджету.

Граничну чисельність Служби затверджує сесія Клішковецької сільської ради .

Штатний розпис Служби, витрати на її утримання затверджує  сільський голова.

6.2. Служба веде діловодство відповідно до Інструкції з діловодства.  

6.3. Служба в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими виконавчими органами сільської ради, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на неї завдань та здійснення запланованих заходів.

6.4. Сільський голова створює  умови для нормальної роботи і підвищення  кваліфікації  працівників Служби,  забезпечує  їх приміщенням,   телефонним   зв'язком,   засобами   оргтехніки,  відповідно обладнаними засобами збереження документів, а також законодавчими  та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з напрямків діяльності Служби.

6.5. Рішення про преміювання начальника Служби приймає сільський голова, про що видає розпорядження.

6.6.. Реорганізація чи ліквідація Служби здійснюється на підставі рішення Клішковецької сільської ради та відповідно до вимог чинного законодавства.

6.7. Покладання на працівників Служби обов’язків, які не передбачені цим Положенням, не допускаються.

6.8. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться за рішенням сесії Клішковецької сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь