КЛІШКОВЕЦЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Чернівецька область, Дністровський район

ПОЛОЖЕННЯ про відділ соціального захисту населення

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення 25-ої сесії сільської ради

УІІІ скликання № 630/25/2023 від 08.05.2023 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛ  СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕНЯ КЛІШКОВЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

1.Загальні положення

1.1. Відділ соціального захисту населення Клішковецької сільської ради (надалі - Відділ) є  виконавчим органом Клішковецької сільської ради, створений Клішковецькою сільською радою. Відділ підзвітний і підконтрольний сільській раді, підпорядковується виконавчому комітету сільської ради, сільському голові, заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам Чернівецької обласної державної адміністрації.

1.2.Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, Указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», наказами Міністерства соціальної політики, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями сільського голови, рішеннями сесій сільської ради та виконавчого комітету, Статутом Клішковецької територіальної громади, рішеннями Клішковецької сільської ради і її виконавчого комітету, розпорядженнями Клішковецького сільського голови, а також цим Положенням.

1.3. Діловодство у  Відділі ведеться згідно Інструкції діловодста в Клішковецькій сільській раді та її виконавчих органах.

1.4. Відділ не є юридичною особою публічного права.

1.5. Працівники Відділу є посадовими особами органу місцевого самоврядування.

 

2.Основні завдання Відділу

Основними завданнями відділу є:

2.1. Забезпечення реалізації на території громади державної політики у сфері соціального захисту населення,  організації надання соціальних послуг, особам які їх потребують.

2.2. Аналіз стану соціального захисту населення, прогнозування розвитку, удосконалення відповідних комунальних закладів згідно з потребами громадян, розробка та організація програм розвитку соціального захисту населення на території Клішковецької територіальної громади.

2.3. Визначення та реалізація соціальних потреб громади, створення умов для  здійснення заходів соціальної підтримки вразливих верств населення, внутрішньо переміщених осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та сприянню в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання/перебування.

2.4. Запровадження та надання гарантій соціального захисту та соціальної підтримки мешканців громади.

2.5. Контроль  за дотриманням законодавства в галузі  соціального захисту населення  відповідними комунальними закладами, розташованими на території Клішковецької територіальної громади.

2.6. Участь у організації  фінансового забезпечення відповідних комунальних установ та зміцненні їх  матеріальної  бази,  координація  їх  діяльності;

2.7. Забезпечення  соціального   захисту,  захисту прав громадян у відповідних комунальних установах;

 

  1. Основні функції. 

Основними функціями є:

3.1. Забезпечення виконання законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань, що віднесенні до його відання.

3.2. Участь у стратегічному плануванні розвитку громади, здійснення підготовки пропозицій до проектів місцевих програм, проекту бюджету громади.

3.3. Підготовка проектів рішень на розгляд виконкому сільської ради  про надання чи відмову у наданні соціальних послуг;

3.4. Вирішення відповідно до законодавства питання щодо соціальної підтримки населення громади (прийому документів для призначення і виплати  соціальної допомоги, компенсацій, житлових субсидій, надання пільг, інших грошових соціальних виплат) в тому числі у співпраці з Центром надання адміністративних послуг, КУ Центр надання соціальних послуг і відділом «Служба у справах дітей»;

3.5. Ведення обліку багатодітних сімей, сімей/осіб, у тому числі сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують соціальної підтримки, осіб з інвалідністю, осіб, які потребують постійної сторонньої допомоги, осіб, які повернулися з місць позбавлення волі, осіб, які не мають постійного місця проживання, осіб, які зазнали насилля в сім'ї, постраждали від торгівлі людьми.

3.6. Організація здійснення відповідно до законодавства соціальної роботи в громаді, в тому числі виявлення осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

3.7. Визначення потреб громади у соціальних та реабілітаційних послугах, встановлення надавачів цих послуг залежно від потреб громади у відповідних послугах, підготовка в установленому порядку пропозиції щодо створення, реорганізації і ліквідації закладів, установ і підприємств, які надають соціальні послуги та відносяться до комунальної власності територіальної громади.

3.8. Подання у встановленому порядку пропозиції щодо кандидатур для призначення на посаду керівників підприємств, закладів, установ і організацій  сфери соціального захисту, що відносяться до комунальної власності територіальної громади.

3.9. Розробка планування соціальних та реабілітаційних послуг та видатків на їх надання, забезпечує встановлення тарифів за надання платних соціальних послуг.

3.10.Організація  надання соціальних та реабілітаційних послуг, у тому числі із застосуванням механізмів співробітництва з іншими територіальними громадами, соціального замовлення у недержавних суб’єктів за рахунок бюджетних коштів, проведення конкурсу соціальних проектів, залучення фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також інших форм, визначених законодавством.

3.11.Ведення бази даних суб’єктів, що надають соціальні послуги, які провадять діяльність на території громади, та соціальних послуг, які вони можуть надавати.

3.12. Здійснення керівництва діяльністю, координацією і контролю за роботою закладів, установ, підприємств комунальної форми власності, що надають соціальні послуги, в тому числі прийом, аналіз та оцінку звітів про роботу їхніх керівників.

3.13. Сприяння та забезпечення контролю за своєчасним підвищенням кваліфікації працівників сфери соціального захисту територіальної громади.

3.14. Здійснення моніторингу, контролю та оцінювання якості надання соціальних послуг, інформування населення про соціальні та реабілітаційні послуги.

3.15.Вжиття заходів щодо надання соціальної допомоги та компенсацій вразливим верствам населення громади, що фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету.

3.16. Вирішення питання надання за рахунок коштів місцевого бюджету ритуальних послуг у зв’язку з похованням громадян у випадках, передбачених законодавством (у тому числі одиноких).

3.17. Забезпечення захисту прав і законних інтересів повнолітніх осіб, які потребують встановлення опіки або піклування, недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена.

3.18. Вирішення відповідно до законодавства питання про надання допомоги особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, сім’ям загиблих (померлих або визнаних такими, що пропали безвісти) військовослужбовців, а також інших вразливих верств населення.

3.19. Консультування мешканців територіальної громади з питань застосування законодавства щодо соціальної підтримки населення, надання соціальних послуг, захисту соціальних прав, інших питань віднесених до його відання.

3.20. Формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції Відділу на веб-сайті Клішковецької  територіальної громади.

3.21. Подання в установленому порядку статистичної звітності про стан і розвиток соціального захисту населення в Клішковецькій територіальній громаді; з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

3.22. Забезпечення виконання рішень сільської ради, виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови з питань, що віднесені до компетенції Відділу.

3.23. Здійснення інші функцій, покладених на Відділ відповідно до чинного законодавства.

 

  1. Права.

Працівники Відділу мають право:

4.1. Залучати до розроблення місцевих програм розвитку  соціального захисту населення та розгляду  питань,  що належать до його компетенції відповідних спеціалістів.

 4.2. Брати участь в утворенні і ліквідації відповідних комунальних  установ.

 4.3. Укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань.

4.4. Залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для надання соціальних послуг особам (сім’ям), які перебувають у складних життєвих обставинах.

4.5. Одержувати в установленому порядку від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції.

4.6. Вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів осіб, сімей.

4.7. Здійснювати посередництво у представництві інтересів осіб, сімей та порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства з питань надання соціальних послуг та проведення соціальної роботи.

4.8. Контролювати хід виконання комплексних програм в соціального захисту населення, оздоровлення та відпочинку дітей.

4.9. Вносити пропозиції щодо фінансування установ, брати безпосередню участь у формуванні бюджету.

4.10. Погоджувати при затвердженні та реєстрації у встановленому порядку статути установ і організацій, підпорядкованих Відділу.

 

  1. Керівництво

5.1. Начальник і спеціалісти Відділу є посадовими особами місцевого самоврядування,  призначаються на посаду і звільняється з посади сільським головою   відповідно до вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», інших нормативних актів, що стосуються проходження служби в органах місцевого самоврядування.

5.2.Начальник Відділу, представляючи  інтереси  громади  у  відносинах з
юридичними та фізичними особами:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу, забезпечує виконання покладених  на відділ завдань, визначає  обов'язки і ступінь відповідальності працівників відділу;

5.2.2. Розподіляє функціональні  обов'язки його працівників, готує і затверджує посадові інструкції;

5.2.3. Надає пропозиції сільському голові щодо заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, призначення на посаду і звільнення з посади працівників Відділу.

5.2.4. Планує роботу Відділу і  аналізує стан її виконання;

5.2.5. Звітує про роботу Відділу не менше одного разу на рік;

5.2.6. Вносить пропозиції щодо розгляду на розгляд пленарних засідань сесій сільської ради та виконкому питань, що належать до компетенції Відділу, розробляє проекти відповідних рішень виконкому та сільської ради;

5.2.7Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу, забезпечує виконання їх законних вимог і обґрунтованих прохань, розглядає у встановленому порядку звернення громадян, юридичних осіб;

5.2.8. Сприяє розвитку міжнародних зв’язків з питань  соціального захисту населення;

5.2.9. Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до діючого законодавства;

5.2.10. На період відсутності начальника відділу (відпустка, відрядження, хвороба, тощо) його обов’язки виконує посадова особа, визначена сільським головою.

 

  1. Відповідальність. 

6.1.Начальник та спеціалісти Відділу несуть відповідальність за:

6.1.1.  Несвоєчасне і неналежне виконання покладених на Відділ  завдань і функцій, реалізацію його повноважень.

6.1.2.Невикористання в повній мірі наданих Відділу прав.

6.1.3. Недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх. організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених на Відділ.

6.1.4. Недостовірність відомостей, статистичної звітності та інформації з питань, що належать до компетенції Відділу.

 

  1. Взаємовідносини з іншими підрозділами

7.1. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з  усіма структурними підрозділами сільської ради,   з органами виконавчої влади, а також   установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

  1. Заключні положення

8.1. Припинення, ліквідація та реорганізація Відділу здійснюється за рішенням сесії сільської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.2. Зміни і доповнення до даного Положення вносяться рішенням сесії сільської  ради.

8.3. Питання діяльності Відділу, які не врегульовані цим Положенням, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь