КЛІШКОВЕЦЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Чернівецька область, Дністровський район

Проєкт рішення "Про сільський бюджет Клішковецької територіальної громади на 2024 рік".

 

 

ПРОЕКТ

Фото без опису

КЛІШКОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДНІСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

-а  сесія  VІІІ  скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я №__/__/2023

 

Від  ___ грудня 2023 року  

Про сільський бюджет Клішковецької  

територіальної  громади на  2024 рік

24505000000

(код бюджету)

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, пунктом 23 частини 1 статті 26, статей 59 та 61 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи рішення виконавчого комітету сільської ради №140/12-2023 від 30.11.2023 року та рекомендації постійних комісій сільської ради, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Визначити на 2024 рік:

доходи сільського бюджету Клішковецької  територіальної громади у сумі 126 084 100 гривень, у тому числі доходи загального фонду – 125 172 900 гривень та доходи спеціального фонду – 911 200 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету Клішковецької  територіальної громади у сумі  126 084 100 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 125 172 900  гривень та видатки спеціального фонду бюджету – 911 200 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету Клішковецької територіальної громади у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,1 відсотка видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд сільського бюджету Клішковецької територіальної громади у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,1 відсотка видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету Клішковецької територіальної громади на 2024 рік у розрізі відповідальних виконавців згідно з додатками 2 до цього рішення.

3. Затвердити на 2024 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

4. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету Клішковецької територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2024 році  у сумі  2 791 000 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення.

5. Затвердити відомчу класифікацію видатків сільського бюджету Клішковецької територіальної громади на 2024 рік згідно з додатком  № 5 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді  сільського бюджету Клішковецької територіальної громади  на 2024 рік:

1)        до доходів загального фонду  сільського бюджету Клішковецької територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтями 97, 101,103 Бюджетного кодексу України

2)        джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету Клішковецької територіальної громади  на 2024 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 та 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1  статті 71 Бюджетного кодексу України;

8. Установити, що у 2024 році кошти, отримані до спеціального фонду сільського бюджету Клішковецької територіальної громади згідно з відповідними пунктами частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 71  Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з  відповідними підпунктами абзацу другого пункту 8 цього рішення, спрямовуються відповідно на:

- реалізацію природоохоронних заходів (за рахунок екологічного податку)

- на утримання бюджетних установ (за рахунок власних надходжень бюджетних установ)

- на витрати визначені положенням про цільовий фонд.

9. З метою дотримання збалансованості бюджету не надавати підприємствам, установам і організаціям пільг зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), що зараховуються до сільського бюджету Клішковецької територіальної громади.

 10. Визначити на 2024 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету Клішковецької територіальної громади  видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- соціальне забезпечення;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

11. Відповідно до пункту 8 статті 16 Бюджетного кодексу України надати право керівнику фінансового відділу Клішковецької сільської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету Клішковецької територіальної громади на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

 12. Відповідно до статті 43 та пункту 1 статті 73 Бюджетного кодексу України  надати право керівнику фінансового відділу Клішковецької  сільської ради отримувати  у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету Клішковецької територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду .

13. Головним  розпорядниками коштів сільського бюджету Клішковецької територіальної громади на виконання норм Бюджетного кодексу України:

1) на виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за №1103/25880(зі змінами) , забезпечити розробку проектів паспортів  бюджетних програм і надати їх на затвердження фінансовому відділу Клішковецької сільської ради протягом 30 днів з дня набрання чинності цим рішенням з метою їх затвердження протягом протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та  оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме: здійснити публічне представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2024 року;

4) оприлюднити на офіційних сайтах паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня їх затвердження;

5)  передбачити в кошторисах бюджетних установ на 2024 рік в повному обсязі кошти на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову  енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.

14. Керуючись частинами 7,8 статті 23 Бюджетного кодексу України у процесі виконання сільського бюджету територіальної громади:

1) у разі необхідності здійснення перерозподілу бюджетних призначень в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальними фондами бюджету) здійснюється за рішенням виконавчого комітету Клішковецької сільської ради, погодженим з   постійною комісією сільської  ради з питань фінансів, бюджету,  планування соціально-економічного розвитку,  інвестицій, міжнародного співробітництва.

2) у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальними фондами сільського бюджету фінансовий відділ Клішковецької сільської ради за обгрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

15. Установити, що у випадках, коли виконавчі органи сільської ради, депутати сільської ради вносять сільській раді пропозиції щодо виділення додаткових асигнувань з місцевого бюджету, вони повинні одночасно подавати пропозиції, спрямовані на відповідне поповнення доходів або скорочення інших видатків сільського бюджету.

16. Доручити   Клішковецькому сільському голові укладати та підписувати договори на передачу коштів (міжбюджетних трансфертів) між місцевими бюджетами на підставі прийнятих рішень рад.

17. Установити, що з 01 січня 2024 року з сільського бюджету Клішковецької територіальної громади здійснюються видатки на забезпечення діяльності бюджетних установ, закладів, визначених у додатку 6 до цього рішення, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України.

18. Надати субвенцію   бюджету  Хотинської міської територіальної громади на співфінансування в 2024 році КУ  «Хотинський трудовий архів Хотинської міської ради» та Хотинської художньої школи .

19. Відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України надати право комунальним некомерційним підприємствам, засновником яких є Клішковецька сільська рада, на обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень установами банків державного сектору у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

20. Рішення набуває чинності  з 1 січня 2024 року і діє до 31 грудня 2024 року.

21. Додатки 1- 6  до цього рішення є його невід'ємною частиною.

22. Секретарю Клішковецької сільської ради (Надія МЕЛЬНИК)  опублікувати дане рішення в  десятиденний термін з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України в газеті «Хотинські вісті» та  на офіційному сайті Клішковецької територіальної громади  в мережі Інтернет.

23. Інші положення, що регламентують процес виконання сільського бюджету Клішковецької територіальної громади:

23.1. Встановити, що у 2024 році комунальні підприємства (об’єднання), організації перераховують до  сільського бюджету частину чистого прибутку (доходу) згідно з додатком 7 до цього рішення.

24. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської  ради з питань фінансів, бюджету,  планування соціально-економічного  розвитку,  інвестицій, міжнародного співробітництва (Віктор НЕПИЙВОДА).

 

Сільський голова                                                 Віктор ДРОНЬ

https://rada.info/upload/users_files/04416832/7c4ab5c1d6ac6561a6693bf4dac050a2.doc

https://rada.info/upload/users_files/04416832/eaf307a14008da5202eb37acd7cb0d89.xlsx

https://rada.info/upload/users_files/04416832/06c61f91286a1c53bcbfe1f863cd0ea1.xlsx

https://rada.info/upload/users_files/04416832/ab8eeb8e70a78d8421be9771ef0c955a.xlsx

https://rada.info/upload/users_files/04416832/8166ae70a46821a23351d42e65928c15.xlsx

https://rada.info/upload/users_files/04416832/ab9c3ef28d5b8704e4588c578ddb76fa.xlsx

https://rada.info/upload/users_files/04416832/c5b3f7ec87d10c48e13c260b69c16cc4.docx

https://rada.info/upload/users_files/04416832/c77c3dc0a888c2ffd082a13f8a21828a.docx

https://rada.info/upload/users_files/04416832/a1d6a213b26f5f5d78026f2b8c0e6af9.doc

https://rada.info/upload/users_files/04416832/11203d8e18d6754fbb48e9e70d820275.docx

     

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь