КЛІШКОВЕЦЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Чернівецька область, Дністровський район

Положення про містобудування та архітектури виконкому Клшковецької сільської ради

Додаток 1  до рішення  11-ої сесії сільської ради

                                                       VІІІ скликання від  08.12.2021 року №398/11/2021

 

Положення

про відділ  містобудування та архітектури виконавчого комітету

  Клішковецької сільської ради Дністровського району

 Чернівецької області

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Клішковецької сільської ради Дністровського району Чернівецької області  (далі - Відділ) є виконавчим органом виконавчого комітету Клішковецької сільської ради, утворений відповідно до п. 1 ст. 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

1.2. Відділ є підзвітним, підконтрольним сільській раді та виконавчому комітету, сільському голові, а також підзвітний та підконтрольний Департаменту капітального будівництва, містобудування та архітектури Чернівецької обласної державної адміністрації. На підставі договорів про співробітництво територіальних громад у формі делегування виконання окремих завдань ( у сфері містобудування та архітектури) підзвітний та підконтрольний відповідним сільським радам.

1.3. Відділ є уповноваженим органом містобудування та архітектури, що  здійснює керівництво у сфері містобудівної діяльності на території Клішковецької територіальної громади та на території громад відповідно до договорів про співробітництво територіальних громад

1.4. Відділ є уповноваженим органом з присвоєння адрес на території Клішковецької територіальної громади.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про основи містобудування», Законом України «Про архітектурну діяльність», та іншими Законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями сільської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями  сільського голови, та  цим Положенням.

1.4. Відділ фінансується  за   рахунок коштів сільського бюджету.  Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу та  видатки  на  його  утримання встановлюються Клішковецькою сільською радою. Структура та штатний розпис відділу складається та затверджується Клішковецькою сільською радою.

1.5. Відділ не є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки   та видає накази в межах своїх повноважень.

1.6. Повне найменування відділу: відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Клішковецької сільської ради Дністровського району Чернівецької області. 

1.7. Скорочене найменування: відділ містобудування та архітектури.

1.8. Місце знаходження: вул. Головна,66, село Клішківці Дністровський район Чернівецька область, 60014.

    

2. Основними завданнями Відділу є:

2.1. Реалізація державної і місцевої політики у сфері містобудування та архітектури на території Клішковецької територіальної громади  та на територіях інших громад, у відповідності до договорів про співробітництво.

2.2. Участь у розробленні та виконанні програм в галузі містобудування та архітектури.

2.3. Аналіз стану містобудування на території громад, організація розроблення, погодження і забезпечення у встановленому порядку внесення змін до генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації.

2.4. Забезпечення дотримання законодавчих та нормативно-правових актів у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, затвердженої містобудівної документації та контроль за їх реалізацією.   

 

3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань

та в межах повноважень:

 

3.1. Бере участь у реалізації політики сільської ради у сфері містобудування та  архітектури, подає до сільської ради пропозиції з цих питань;

3.2. Веде облік забезпеченості містобудівною документацією та вносить пропозиції щодо необхідності розроблення та коригування відповідної містобудівної документації населених пунктів Клішковецької сільської ради.

3.3. Розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб'єктів  містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає до сільської  ради висновки з цих питань;

3.4. Координує на території Клішковецької сільської ради виконання науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування;

3.5. Організовує в порядку, визначеному чинним законодавством створення і оновлення топографічних планів, призначених для складання генеральних планів ділянок будівництва об'єктів архітектури, підземних мереж і споруд, прив'язки будівель і споруд до ділянок будівництва, а також вирішення інших інженерних питань;

3.6. Надає містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок, інші вихідні дані на проектування об'єктів архітектури для нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, благоустрою територій у порядку, визначеному законодавством України;

3.7. Видає будівельні паспорти забудови земельної ділянки;

3.8. Оформляє та видє паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності.

3.9. Видає витяги з містобудівної документації.

3.10. Видає витяги з реєстру будівельної діяльності щодо інформації про присвоєння, зміну, коригування, анулювання адрес об’єктів нерухомого майна.

3.11.Погоджує проекти розміщення та архітектурні рішення об'єктів благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва, зовнішньої реклами; 

3.12. Організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;

3.13. Створює і веде архів містобудівної документації, матеріалів містобудівного кадастру;

3.14. Забезпечує оприлюднення прийнятих рішень щодо розроблення містобудівної документації на місцевому рівні, оприлюднення проектів містобудівної документації на місцевому рівні та доступ до цієї інформації громадськості.

3.15. Організовує проведення громадського обговорення містобудівної документації.

3.16. Організовує  роботи з ведення містобудівного кадастру згідно з діючим законодавством.

3.17. Регулює в межах своїх повноважень та в порядку, встановленому законодавством діяльність з розміщення зовнішньої реклами та надання дозволу на її розміщення на території населених пунктів Клішковецької сільської ради.

3.18. В межах повноважень, визначених законодавством, готує проекти рішень відповідної ради, виконавчого комітету, розпоряджень голови, видає накази.

3.19. Створює умови для ознайомлення фізичними та юридичними особами  з порядком отримання вихідних даних на будівництво та розміщення об’єктів зовнішньої реклами і тимчасових споруд;

3.20. Забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб'єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів;

3.21.    Виконує інші функції, що випливають з покладених  на нього завдань.

 

4. Відділ має право:

4.1. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення організації роботи Відділу;

4.2. Робити запити та в установленому порядку одержувати від посадових осіб сільської ради  матеріали з питань компетенції відділу;

4.3. Залучати інших спеціалістів сільської ради до підготовки проектів актів, інших документів, а також розроблення та здійснення заходів, які проводяться Відділом відповідно до покладених на нього завдань;

4.4. Користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

4.5. Брати участь у нарадах та інших заходах із питань  містобудування та архітектури, що проводяться в сільській раді, скликати наради з питань, що належать до його компетенції;

 

5.  Керівництво відділу:

5.1. Відділ  очолює начальник відділу, який призначається та звільняється з посади сільським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою передбаченою законодавством України.

5.2. Начальник Відділу відповідно до статті 14 Закону України «Про архітектурну діяльність» за посадою є головним архітектором ради.

5.3. Кваліфікаційні вимоги до посади начальника Відділу:

- повна вища освіта відповідного напрямку за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра.

- стаж роботи за фахом у державній службі та в органах місцевого самоврядування не менше 3 років, або стаж роботи в інших сферах управління не менше 5 років.

5.4. Начальник Відділу безпосередньо підпорядкований сільському  голові, заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;

- здійснює керівництво діяльністю Відділу, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Відділі;

- подає на розгляд ради зміни до Положення про Відділ;

- розподіляє обов’язки між працівниками Відділу;

- планує роботу Відділу;

- вживає заходів щодо вдосконалення організації та підвищення ефективності роботи Відділу;

- звітує перед сільським головою про виконання покладених на Відділ завдань;  

- представляє інтереси Відділу у взаємовідносинах з іншими виконавчими органами сільської ради, структурними підрозділами сільської ради, підприємствами, установами та організаціями;

- видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

- проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень   Відділу;

- забезпечує дотримання працівниками   Відділу внутрішнього службового і трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

- здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

6. Відповідальність

6.1. Начальник і працівники відділу несуть персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та функцій згідно з законодавством.

6.2. Працівник відділу, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів чи свободи громадянина, підприємства, установи, організації, несе відповідальність в установленому законодавством порядку.

6.3. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

 

7. Взаємодія відділу

7.1. Під час своєї діяльності відділ взаємодіє із структурними підрозділами сільської ради, іншими органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності в межах повноважень, передбачених цим Положенням.

 

8. Прикінцеві положення.

8.1. Накази начальника Відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані сільською радою.

8.2. Керівництво сільської ради створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх приміщеннями, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами.

 8.3. Ліквідація і реорганізація відділу проводиться Клішковецькою сільською радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь