КЛІШКОВЕЦЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Чернівецька область, Дністровський район

Проект рішення "Про бюджет Клішковецької сільської територіальної громади на 2022 рік"

ПРОЄКТ

 

 

 

 

Клішковецька сільська рада

Дністровського району Чернівецької області

-а сесія VIII скликання

 

                             Р І Ш Е Н Н Я №

 

Від     грудня   2021 року                                                               с. Клішківці

 

Про  бюджет Клішковецької  сільської

територіальної  громади на  2022 рік

 

24505000000

(код бюджету)

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, пунктом 23 частини 1 статті 26, статей 59 та 61 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   Клішковецька сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2022 рік:

доходи  сільського бюджету у сумі 116 537 100,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  – 115 535 100,00 гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету  – 1 002 000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі  116 537 100, 00 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 115 535 100,00  гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету – 1 002 000,00 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,1 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд сільського бюджету у розмірі 300 000 гривень, що становить 0,3 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців згідно з додатками 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 1 583 800,00  гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити відомчу класифікацію видатків сільського бюджету   на 2022 рік згідно з додатком  № 6 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету  на 2022 рік:

1) до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтею 97,101  Бюджетного кодексу України, (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

 2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 72  Бюджетного кодексу України;

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету  на 2022 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 та 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1  статті 71 Бюджетного кодексу України;

8. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду сільського бюджету територіальної громади згідно з відповідними пунктами частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 71  Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з  відповідними підпунктами абзацу другого пункту 8 цього рішення , спрямовуються відповідно на:

- реалізацію природоохоронних заходів (за рахунок екологічного податку)

- на утримання бюджетних установ (за рахунок власних надходжень бюджетних установ)

- на витрати визначені положенням про цільовий фонд.

9. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету   видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- соціальне забезпечення;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

10. Відповідно до пункту 8 статті 16 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому відділу Клішковецької сільської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Клішковецької сільської територіальної громади на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

 11. Відповідно до статті 43 та пункту 1 статті 73 Бюджетного кодексу України  надати право фінансовому відділу Клішковецької  сільської ради отримувати  у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету Клішковецької сільської територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду .

12. Головним  розпорядниками коштів бюджету територіальної громади на виконання норм Бюджетного кодексу України:

1) на виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за №1103/25880(зі змінами) , забезпечити розробку проектів паспортів  бюджетних програм і надати їх на затвердження фінансовому відділу Клішковецької сільської ради протягом 30 днів з дня набрання чинності цим рішенням з метою їх затвердження протягом протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та  оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме: здійснити публічне представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;

4) оприлюднити на офіційних сайтах паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня їх затвердження;

5)  забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та

теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші

енергоносії, комунальні послуги та послуги зв'язку, які споживаються

бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі;

6) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, затверджених на 2022 рік.

13. Керуючись частинами 7,8 статті 23 Бюджетного кодексу України у процесі виконання бюджету територіальної громади:

1) у разі необхідності здійснення перерозподілу бюджетних призначень в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальними фондами бюджету) здійснюється за рішенням виконавчого комітету Клішковецької сільської ради, погодженим з   постійною комісією сільської  ради з питань фінансів, бюджету,  планування соціально-економічного  розвитку,  інвестицій, міжнародного співробітництва.

2) у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальними фондами бюджету фінансовий відділ Клішковецької сільської ради за обгрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

14. Установити, що у випадках, коли виконавчі органи сільської ради, депутати сільської ради вносять сільській раді пропозиції щодо виділення додаткових асигнувань з місцевого бюджету, вони повинні одночасно подавати пропозиції, спрямовані на відповідне поповнення доходів або скорочення інших видатків місцевого бюджету.

15. Доручити   Клішковецькому сільському голові укладати та підписувати договори на передачу коштів (міжбюджетних трансфертів) між місцевими бюджетами на підставі прийнятих рішень рад.

16. Надати субвенцію   бюджету  Хотинської міської територіальної громади на співфінансування в 2022 році КНП  «Трудовий архів» Хотинської міської ради та Хотинської художньої школи .

17. Рішення набуває чинності  з 1 січня 2022 року і діє до 31 грудня 2022 року.

18. Додатки 1- 7  до цього рішення є його невід'ємною частиною.

19. Організаційному відділу Клішковецької сільської ради (Манюк Іванні)  опублікувати дане рішення в  десятиденний термін з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України в газеті «Хотинські вісті» та  на офіційному сайті Клішковецької сільської територіальної громади  в мережі Інтернет.

20. Інші положення, що регламентують процес виконання сільського бюджету:

20.1. Встановити, що у 2022 році комунальні підприємства (об’єднання), організації перераховують до  сільського бюджету частину чистого прибутку (доходу) згідно з додатком 7 до цього рішення.

20. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської  ради з питань фінансів, бюджету,  планування соціально-економічного  розвитку,  інвестицій, міжнародного співробітництва (Непийводу Віктора)

 

Сільський голова                                                 Віктор ДРОНЬ

 

https://rada.info/upload/users_files/04416832/66932fceb0cf5023e88da958ddefabdc.doc

https://rada.info/upload/users_files/04416832/4ef5784b3e4b75b5e1f2012a82d313da.docx

https://rada.info/upload/users_files/04416832/ddeb546dbfee4a3da4be10f3216a7fae.xlsx

https://rada.info/upload/users_files/04416832/7c4b3f281954e1062eb1e1dd2620c81f.xlsx

https://rada.info/upload/users_files/04416832/2a345aa8d6b765789c692cd3bb02b485.xlsx

https://rada.info/upload/users_files/04416832/cb8163bff52d272bb57656d17e38a0ba.xlsx

https://rada.info/upload/users_files/04416832/2c1fc61b8f9413cf0530977e0a69828e.xlsx

https://rada.info/upload/users_files/04416832/fd8be902fb158d169c2346acddde76a8.xlsx

https://rada.info/upload/users_files/04416832/58176fbdc3462506447659e650f0c497.xlsx

https://rada.info/upload/users_files/04416832/3fee980ecd184ce2cbe8eef405e61abf.docx

https://rada.info/upload/users_files/04416832/5acceebc96aa5b04be1c407aed8cbea9.pptx

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь