A A A K K K
для людей із порушенням зору
КЛІШКОВЕЦЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Чернівецька область, Дністровський район

ПОЛОЖЕННЯ про організаційний відділ   Клішковецької сільської ради

Додаток 1

 до рішення 4-ої сесії сільської ради УІІІ скликання від 18.02.2021  р. №147/04/2021

 

ПОЛОЖЕННЯ

про організаційний відділ

  Клішковецької сільської ради

 

1. Загальні положення

 1.1. Організаційний відділ (далі - відділ) є структурним підрозділом  апарату Клішковецької сільської ради.

1.2. Відділ є підзвітним та підконтрольним сільській раді, підпорядковується виконавчому комітету сільської ради, сільському голові, іншим посадовим особам відповідно до розподілу повноважень, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади, діє у відповідності з цим Положенням.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету міністрів України, рішеннями сільської ради та виконавчого комітету, розпорядженням сільського голови, а також цим Положенням.

1.4. Положення про відділ затверджується рішенням сільської ради. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться рішенням сільської ради.

1.5. Реорганізація, ліквідація відділу проводиться за рішенням сільської ради.

 

2. Основні завдання та функції

 

  2.1. Основними завданнями відділу є:

2.1.1.Організаційне та інформаційне забезпечення роботи сільської ради;

2.1.2. Підготовка та організаційне забезпечення роботи виконавчого комітету;

2.1.3. Підготовка планів роботи сільської ради, контроль та аналіз їх виконання;

2.1.4. Ведення офіційного сайту та офіційних сторінок у соціальних мережах сільської ради;

2.1.5. Підготовка календарного плану заходів роботи виконавчого комітету;

2.1.6. Надання методичної допомоги виконавчим органам сільської ради в організації роботи з підготовки проектів рішень сільської ради, в роботі з дорученнями  виборців, депутатськими запитами та зверненнями;

2.1.7. Забезпечення своєчасного розгляду заяв, пропозицій і скарг громадян з особистих питань, що надійшли до сільської ради з метою оперативного вирішення порушених у ним проблем;

2.1.8. Забезпечення належної організації особистого прийому громадян, у тому числі виїзного, сільським головою, заступником з питань діяльності виконавчих органів та секретарем сільської ради;

2.1.9. Проведення аналізу письмових і усних звернень;

2.1.10. Підготовка проектів розпоряджень сільського голови, рішень виконавчого комітету, рішень сільської ради з питань, що належать до компетенції відділу;

2.1.11. Забезпечення щорічної підготовки аналітичної доповіді про стан роботи зі зверненнями громадян та розміщення на веб-сайті сільської ради;

2.1.12. Забезпечення та координація взаємодії сільського голови з виконавчими органами сільської ради, посадовими особами, підприємствами, установами, організаціями комунальної та іншої власності, організаційне забезпечення його роботи;

2.1.13. Висвітлення діяльності сільського голови, виконавчих органів сільської ради на офіційних веб-сайтах.

2.1.14. Відповідає за впровадження комунікаційної стратегії

2.1.15. Забезпечує впровадження і моніторинг комунікаційної стратегії

2.1.16. Здійснює організацію і проведення опитувань населення, а також координація інших заходів із зворотнього зв’язку з громадою

 

2.2 Основні функції відділу:

2.2.1. Забезпечує підготовку рішень і розпоряджень на виконання законів України, постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, інших нормативних актів з питань, віднесених до компетенції відділу;

2.2.2. З урахуванням пропозицій депутатів і постійних комісій готує перспективні і поточні плани роботи сільської ради, сприяє їх виконанню;

2.2.3. Узагальнює пропозиції сільського голови і секретаря сільської ради, виконавчих органів, постійних комісій, депутатів сільської ради щодо внесення інших питань, крім планових, на розгляд пленарних засідань сесії сільської ради;

2.2.4. Забезпечує облік і зберігання розпоряджень сільського голови з основної діяльності;

2.2.5. Забезпечує ведення діловодства за пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями) і скаргами громадян, а також за запитами на інформацію, надісланими поштою та електронною поштою, а також за документами, складеними на виконання запитів на інформацію;

2.2.6. Забезпечує здійснення контролю за строками проходження і виконання документів, а також за відповідністю форм виконання вимогам документів та резолюціям керівництва сільської ради;

2.2.7. Складає номенклатуру справ ради, забезпечує здійснення контролю за правильністю формування, оформлення і зберігання у відділах справ, приймання документів відділів на зберігання до поточного архіву ради.

2.2.8. Готує справи для передачі до архівного відділу районної державної адміністрації, відповідно до закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи».

2.2.9. Готує аналітичні та інформаційні матеріали для керівництва сільської ради про стан розгляду звернень громадян та організацій особистого прийому у структурних відділах сільської ради, вносить пропозиції щодо вдосконалення цієї роботи;

2.2.10. Відповідно до чинного законодавства готує і подає статистичну звітність, що відноситься до компетенції відділу.

2.2.11. Забезпечує створення та обслуговування інформаційних баз даних «Розумне село»

2.2.12. Організовує роботу по співпраці та залученню міжнародних експертів щодо впровадження програм та написання проектів.

2.2.13. Бере участь у проведенні семінарів, навчань, інших занять з підвищення рівня професійних знань депутатів сільської ради.

2.2.14. Здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання посадовими особами місцевого самоврядування виконавчого апарату сільської ради, депутатського складу сільської ради відомостей про майно, доходи, витрати, і зобов’язання фінансового характеру (декларування доходів)

2.2.15. Спільно з відділами сільської ради бере участь у підготовці та здійсненні заходів, які проводяться головою сільської ради, заступником голови ради.

2.2.16. Виконує інші завдання за дорученням керівництва сільської ради.

3. Права відділу.

Для здійснення покладених на нього завдань та обов’язків відділ має право:

3.1. Залучати працівників інших відділів виконавчого апарату сільської ради до виконання завдань, покладених на відділ (відповідно до компетенції).

3.2. Брати участь у роботі сесії сільської ради, засіданнях постійних комісій районної ради, робочих групах, нарадах, інших заходах, що проводяться за участю сільської ради.

3.3. Робити запити та одержувати у встановленому порядку від органів місцевого самоврядування, правоохоронних та інших органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності інформацію, довідки, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань відповідно до покладених на відділ обов’язків.

3.4. За дорученням керівництва сільської ради представляти інтереси сільської ради в установах та організаціях, в інших управлінських структурах з питань, що входять до його компетенції;

3.5. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів місцевого самоврядування, системами зв’язку і комунікацій та іншими технічними засобами;

3.6. Отримувати необхідну для здійснення покладених на нього функцій інформацію, документи від посадових осіб органів місцевого самоврядування, установ, організацій;

3.7. Брати участь у засіданнях сесій сільської ради, нарадах, інших заходах, що проводяться в сільській раді;

3.8. Залучати працівників виконавчих органів місцевого самоврядування підприємств, установ та організацій (за погодження з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

3.9. Відділ в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об’єднаннями громадян.

 

4. Керівництво

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади сільським головою, на конкурсній основі чи за іншою процедурою передбаченою законодавством України.

4.2. Начальник відділу повинен мати повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи в органах місцевого самоврядування на посадах державної служби або досвідом роботи на керівних посадах підприємствах, установ та організацій, незалежно від форм власності не менше 2-х років.

4.3. Начальник відділу повинен знати Конституцію України, Закони України, Постанови Верховної Ради України, Укази Президента України, що відноситься до компетенції відділу, рішення сільської ради, Регламент роботи сільської ради і умови застосування чинного законодавства з питань, що відносяться до компетенції відділу.

4.4. Начальник відділу:

4.4.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу

4.4.2. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

4.4.3. Розробляє і вносить на затвердження в установленому порядку посадові інструкції працівників відділу.

4.4.4. Розподіляє обов’язки між працівниками відділу. З метою забезпечення ефективної реалізації завдань і функцій відділу може, у разі потреби, здійснювати частковий перерозподіл функціональних обов’язків працівників відділу.

4.4.5. Забезпечує підвищення їхньої кваліфікації та професійного рівня, дотримання трудової дисципліни і виконавської дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.

4.4.6. У встановленому порядку вносить пропозиції про преміювання, призначення, переміщення, звільнення працівників відділу, погоджує надання їм відпусток.

4.4.7. Забезпечує загальне координування роботи постійних комісій сільської ради, надання депутатам практичної допомоги.

4.4.8. Представляє відділ в органах місцевого самоврядування, місцевих органах виконавчої влади, правоохоронних та інших органах, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності, об’єднаннях громадян з питань, віднесених до його компетенції.

4.4.9. Виконує інші обов’язки та доручення, покладені на нього керівництвом сільської ради.

4.4.10. У разі тимчасової відсутності начальника відділу виконання його обов’язків покладається на головного спеціаліста з питань проектної діяльності організаційного відділу розпорядженням голови сільської ради.

4.4.11. Працівники відділу призначається на посаду та звільняються з посади сільським головою згідно із діючим законодавством.

4.4.12. Посадові інструкції працівників відділу затверджуються розпорядженням сільського голови.

4.4.13. Відділ утримується за рахунок коштів сільського бюджету в межах граничної чисельності та фонду оплати праці структурних підрозділів сільської ради. Відділ не є юридичною особою.

4.4.14. Документи, що готуються відділом з питань, що належать до його компетенції, погоджуються секретарем, заступником сільського голови з питань діяльності виконавчих органів або сільським головою.

 

5. Відповідальність

5.1. Відділ несе відповідальність:

  1. за своєчасне і якісне виконання покладених на нього завдань;
  2. за достовірність, правильність та об’єктивність підготовлених аналітичних матеріалів, інформацій, звітів тощо;
  3. за збереження документів і додержання їх у належному стані;
  4. за збереження конфіденційності інформації відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Працівники відділу відповідно до чинного законодавства несуть матеріальну, дисциплінарну, адміністративну, кримінальну відповідальність:

  1. за порушення трудової дисципліни;
  2. за неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов’язків і завдань, бездіяльність або невикористання наданих їм прав;
  3. за порушення норм етики поведінки посадової особи органів місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних із прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування та її проходженням;
  4. за розголошення поза службовою необхідністю відомостей, що містяться у службових документах.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь