A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Клішковецька сільська об'єднана територіальна громада
Чернівецька область, Дністровський район

ПОЛОЖЕННЯ про відділ надання соціальних послуг

 Додаток 1

до рішення 4-ої сесії сільської ради

від 21.01.2021 р. №96/04/2021

 

 ПОЛОЖЕННЯ
про відділ надання соціальних послуг

 

І. Загальні положення.

1.1 Відділ надання соціальних послуг (далі - відділ)  Клішковецької сільської ради провадить соціальну роботу та надає соціальні послуги особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах (далі - особи/сім’ї).

1.2. Відділ утворюється, реорганізується та ліквідується в порядку, передбаченому законодавством Клішковецькою сільською радою (далі - засновник) з урахуванням потреб  територіальної громади.

Діяльність відділу повинна відповідати критеріям діяльності надавачів соціальних послуг.

1.3. Відділ  провадить діяльність за принципами недискримінації, дотримання прав людини, прав дитини та прав осіб з інвалідністю; гуманізму; забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; поваги до честі та гідності; толерантності; законності; соціальної справедливості; доступності та відкритості; неупередженості та безпечності; добровільності; індивідуального підходу; комплексності; конфіденційності; максимальної ефективності та прозорості використання надавачами соціальних послуг бюджетних та інших коштів; забезпечення високого рівня якості соціальних послуг.

1.4. Відділ не є юридичною особою

1.5. Методичний та інформаційний супровід діяльності відділу забезпечує департамент соціального захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації.

1.6. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, іншими нормативно-правовими актами з питань надання соціальних послуг, а також цим Положенням.

ІІ. Основні завдання  відділу:

2.1. Основними завданнями відділу є:

проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення;

надання особам/сім’ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно до переліку послуг, затвердженого Мінсоцполітики, з метою мінімізації або подолання таких обставин.

2.2. Відділ відповідно до визначених цим Положенням завдань:

виявляє осіб/сім’ї і веде їх облік;

проводить оцінювання потреб осіб/сімей у соціальних послугах;

надає соціальні послуги відповідно до державних стандартів соціальних послуг;

надає допомогу особам/сім’ям у розв’язанні їх соціально-побутових проблем;

забезпечує соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу;

забезпечує соціальний патронаж осіб, які відбули покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування таких покарань на підставах, передбачених законом, за повідомленням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення Клішковецької сільської територіальної громади, бере участь у роботі спостережних комісій;

складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

вносить відомості до реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг;

проводить моніторинг та оцінювання якості наданих ним соціальних послуг;

взаємодіє з іншими суб’єктами системи надання соціальних послуг, а також з органами, установами, закладами, фізичними особами - підприємцями, які в межах компетенції у Клішковецькій сільській територіальній громаді надають допомогу особам/сім’ям та/або здійснюють їх захист;

інформує населення громади та осіб/сім’ї індивідуально про перелік, обсяг і зміст соціальних послуг, які він надає, умови та порядок їх отримання.  

Інформація також надається у вигляді листівок, буклетів, брошур, за потреби - із застосуванням рельєфно-крапкового шрифту (шрифту Брайля), мовою, доступною для розуміння та читання особами з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень.

Відповідні матеріали розміщуються в засобах масової інформації, на веб-сайті громади, інших інформаційних ресурсах;

інформує населення про сімейні форми виховання дітей та проводить первинний відбір кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі;

бере участь у визначенні потреб населення Клішковецької сільської територіальної громади у соціальних послугах, а також у підготовці та виконанні програм надання соціальних послуг, розроблених за результатами визначення потреб населення  Клішковецької сільської територіальної громади у соціальних послугах;

готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали стосовно наданих соціальних послуг і проведеної соціальної роботи, які подає департаменту соціального захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації;

забезпечує захист персональних даних отримувачів соціальних послуг відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

ІІІ. Структура та організація роботи відділу

3.1. Відділ з урахуванням потреб у соціальних послугах, визначених у Клішковецькій сільській територіальній громаді, надає такі соціальні послуги: догляд вдома; екстрене (кризове) втручання; консультування; соціальний супровід; представництво інтересів; посередництво (медіація); соціальна профілактика; натуральна допомога; фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, порушення зору; супровід під час інклюзивного навчання; інформування; інші послуги.

3.2. Послуги надаються відділом за місцем проживання/перебування особи/сім’ї (вдома), у приміщенні надавача соціальних послуг, за місцем перебування особи/сім’ї поза межами приміщення надавача соціальних послуг (зокрема на вулиці).

Надання соціальних послуг у відділі ведуться за такими напрямками:

ведення соціальної роботи (проведення соціальної роботи з особами/сім’ями, зокрема інформаційно-просвітницька, соціально-профілактична робота, оцінювання потреб осіб/сімей у соціальних послугах, організація надання їм соціальних послуг шляхом ведення випадку, соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, соціальний патронаж осіб, які відбули покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування таких покарань);

надання соціальних послуг за місцем проживання (надання соціальних послуг догляду вдома, соціального супроводу особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, за місцем їх проживання/перебування).  

3.3. Підставою для надання соціальних послуг є:

направлення особи/сім’ї для отримання соціальних послуг, видане на підставі відповідного рішення виконавчого органу сільської ради;

результати оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах.

Рішення виконавчого органу сільської ради про надання послуг особі/сім’ї приймається відповідно до Порядку організації надання соціальних послуг, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

3.4. Відділ має структуру згідно Додатку до цього положення. Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду (на конкурсній основі) та звільняє з посади сільський голова.

3.5. Начальник відділу:

організовує роботу відділу, персонально відповідає за виконання завдань  відділу, визначає ступінь відповідальності працівників;

здійснює контроль за повнотою та якістю надання соціальних послуг особам/сім’ям відповідно до державних стандартів і нормативів;

забезпечує своєчасне подання звітності про роботу відділу;

готує посадові інструкції працівників і подає на затвердження сільському голові;

готує відповідно до компетенції проекти розпоряджень, організовує та контролює їх виконання;

порушує питання перед сільським головою про  поліпшення умов праці, забезпечення дотримання правил охорони праці, внутрішнього трудового розпорядку, санітарної та пожежної безпеки;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та доручення сільського голови, заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

ІV. Посадові особи відділу мають право:

4.1. Відділ має право:

самостійно визначати форми та методи роботи;

подавати до органів державної влади та органів місцевого самоврядування запити на інформацію, необхідну для організації надання соціальних послуг;

утворювати робочі групи, мультидисциплінарні команди із залученням представників установ, закладів, організацій тощо, які в межах компетенції надають допомогу особам/сім’ям;

залучати на договірній основі підприємства, установи, організації, фізичних осіб, волонтерів до надання соціальних послуг у відділі;

залучати грошові кошти та інші ресурси (людські, матеріальні, інформаційні тощо), необхідні для надання соціальних послуг.

V. Прикінцеві положення

5.1. Утримання відділу забезпечується за рахунок коштів, передбачених у сільському бюджеті Клішковецької сільської ради, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

5.2. Умови оплати праці, тривалість робочого часу та відпусток працівників відділу встановлюються відповідно до законодавства.

5.3. Ведення діловодства та статистичної звітності у відділі здійснюється відповідно до законодавства.

5.4. Моніторинг та оцінювання якості соціальних послуг у відділі проводиться відповідно до законодавства.

Контроль за додержанням відділом вимог законодавства у сфері надання соціальних послуг здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

5.5. Відділ володіє та користується майном, яке передано йому на праві оперативного управління сільської ради, юридичними та фізичними особами, а також майном, придбаним за рахунок коштів   інших джерел, не заборонених законодавством.

Відділ має право на придбання та оренду обладнання, необхідного для забезпечення функціонування відділу.

5.6. Засновник забезпечує створення та розвиток у відділі необхідної матеріально-технічної бази, в тому числі відповідність приміщень санітарно-гігієнічним, будівельним і технічним нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам згідно із законодавством.

Секретар сільської ради                                Н.Мельник

 

 

                           

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь