A A A K K K
для людей із порушенням зору
КЛІШКОВЕЦЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Чернівецька область, Дністровський район

ПОЛОЖЕННЯ про сектор юридично-кадрової роботи виконавчого комітету Клішковецької сільської  ради  

Додаток до

рішення  сільської ради від

21.01.2021 року

№94/04/2021

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про сектор юридично-кадрової роботи виконавчого комітету

Клішковецької сільської  ради  

 

І. Загальні положення.

1.1. Сектор юридично-кадрової роботи виконавчого комітету

Клішковецької сільської ради (далі − Сектор ) є структурним підрозділом апарату Клішковецької сільської ради, не є юридичною особою.

1.2. Утворення, реорганізація, ліквідація Сектору, затвердження Положення про нього, внесення змін та доповнень до нього є виключною компетенцією Клішковецької сільської ради.

1.3. Сектор утворений з метою:

1.3.1. координації питань юридичного та кадрового забезпечення виконавчих органів Клішковецької сільської ради,  її структурних підрозділів та посадових осіб;

1.3.2. організації правової роботи, забезпечення контролю за додержанням вимог актів законодавства, інших нормативно-правових актів, в тому числі, виданих Клішковецькою сільською радою, її виконавчим комітетом, сільським головою (особою, яка здійснює його повноваження), посадовими особами Клішковецької сільської ради та їх структурних підрозділів у процесі виконання покладених на них завдань  і функцій;

1.3.3. здійснення захисту прав та інтересів Клішковецької сільської ради                        у порядку самопредставництва у судах (самопредставництво юридичної особи);

1.3.4. захист прав та законних інтересів Клішковецької сільської ради, виконавчого комітету, сільського голови  в інших органах під час розгляду правових питань і спорів;

1.3.5. своєчасного та ефективного застосування чинних правових норм при здійсненні повноважень виконавчими органами Клішковецької сільської ради;

1.3.6. виконання функцій уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції у діяльності посадових осіб  Клішковецької сільської ради, її апарату.

1.4. Сектор підзвітний і підконтрольний Клішковецькій сільській раді,
її виконавчому комітету, підпорядкований сільському голові (особі, яка здійснює його повноваження), керуючому справами виконавчого комітету Клішковецької сільської ради.

1.5. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про очищення влади», «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення можливостей самопредставництва в суді органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб незалежно від порядку їх створення», іншими законами України, актами Президента України, постановами                                  і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Клішковецької сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови (особи, яка здійснює його повноваження) та цим Положенням.

1.6. Сектор утримується за рахунок коштів бюджету Клішковецької сільської   територіальної громади.

1.7. У процесі службової діяльності відповідно до покладених на нього завдань, функцій та повноважень Сектор взаємодіє з органами державної влади,                    з іншими органами місцевого самоврядування,  посадовими особами  виконавчого апарату Клішковецької сільської ради, постійними комісіями Клішковецької сільської ради, депутатами Клішковецької сільської ради, постійними та тимчасовими комісіями і робочими групами, утвореними розпорядженнями сільського голови (особи, яка здійснює його повноваження),
з установами та закладами усіх форм власності, з об’єднаннями громадян та окремими громадянами з питань, що входять до компетенції Сектору.

 

ІІ. Структура та організація роботи Сектору.

2.1. До складу Сектору входять завідувач Сектором і спеціаліст-юрисконсульт, які є посадовими особами місцевого самоврядування.

2.2. Завідувач Сектором і спеціаліст-юрисконсульт   призначаються на посади та звільняються з посад сільським головою (особою, яка здійснює його повноваження) у порядку, встановленому чинним законодавством України.

2.3. Очолює відділ та здійснює безпосереднє керівництво його роботою завідувач сектором, який:

2.3.1. Забезпечує виконання покладених цим Положенням завдань
та функцій.

2.3.2. Розподіляє обов’язки між посадовими особами сектору і готує  посадові інструкції, погоджує їх з керуючим справами виконавчого комітету Клішковецької сільської та подає на затвердження сільському голові (особі, яка здійснює його повноваження).

2.3.3. Здійснює контроль за підготовкою проектів розпоряджень сільського голови (особи, яка здійснює його повноваження), рішень Клішковецькій сільській раді та її виконавчого комітету з питань, що входять до компетенції відділу.

2.3.4. Бере участь у підготовці проекту Положення про відділ, змін до нього.

2.3.5. Вносить сільському  голові (особі, яка здійснює його повноваження) обґрунтовані пропозиції про застосування до посадових осіб відділу заохочень
та накладення на них дисциплінарних стягнень;

2.3.6. Організовує роботу щодо підбору та формуванню кадрового резерв, здійснює роботу з професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб;

2.3.7. Надає сільському голові (особі, яка здійснює його повноваження) пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення
на посадах посадових осіб.

2.3.8 Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності Сектору та входять до його компетенції, вживає заходів щодо своєчасного розгляду заяв, звернень, скарг та пропозицій громадян, юридичних осіб.

2.3.9. Організовує поточне та перспективне планування роботи Сектору, готує звіти про виконання запланованих заходів та результати роботи Сектору.

2.4. У разі відсутності завідувача Сектору з поважних причин (хвороба, відпустка, відрядження тощо), виконання його обов'язків відповідним розпорядженням сільського голови (особи, яка здійснює його повноваження),                    виданим за поданням начальника Сектору, тимчасово покладається на спеціаліста-юрисконсульта.

 

ІІІ. Основні функції та завдання сектора  

3.1. Основними функціями сектора є:

3.1.1. юридичне та правове забезпечення діяльності Клішковецької сільської ради, її виконавчого комітету, посадових осіб, структурних підрозділів   апарату під час виконання покладених на них законом завдань та функцій;

3.1.2. здійснення правової експертизи проектів актів, що видаються Клішковецькою сільською радою, її виконавчим комітетом, а також проектів розпоряджень сільського голови (особи, яка здійснює його повноваження) на предмет відповідності їх Конституції України та нормам чинного законодавства; участь у розробленні проектів нормативно-правових актів Клішковецької сільської ради, її виконавчого комітету та індивідуально-правових актів сільського голови (особи, яка здійснює його повноваження);

3.1.3. здійснення захисту прав та інтересів Клішковецької сільської ради                                       виконавчого комітету та сільського голови у порядку самопредставництва у судах (самопредставництво юридичної особи) під час розгляду та вирішення правових питань і спорів;

3.1.4. запобігання, виявлення та протидії корупції у діяльності посадових осіб  Клішковецької сільської ради, структурних підрозділів її апарату.

3.1.5. забезпечення реалізації державної політики з питань кадрової роботи та служби в Клішковецькій сільській раді, структурних підрозділах її виконавчого апарату;

3.1.6. організація та проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад (тимчасово вакантних посад) Клішковецької сільської ради;

3.1.7. організація заходів з підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб (посадових осіб Клішковецької сільської ради, структурних підрозділів її  виконавчого апарату;

3.1.8. забезпечення організаційно-методичної роботи з питань кадрового забезпечення Клішковецької сільської ради ради, структурних підрозділів її виконавчого апарату;

3.1.9. документальне оформлення вступу на службу в органи місцевого самоврядування, її проходження та припинення у Клішковецькій сільській раді, структурних підрозділів її виконавчого апарату;

3.1.10. надання методичної та консультативної допомоги посадовим особам виконавчих органів Клішковецької сільської ради,   керівникам підприємств, установ, закладів та інших юридичних осіб, засновником яких є Клішковецька сільська рада, з кола питань, що входять до компетенції сектора.

 

3.2. Основними завданнями сектора є:

3.2.1. проведення правової експертизи проектів рішень, які вносяться
на розгляд Клішковецької сільської ради, її виконавчого комітету, проектів розпоряджень сільського голови  за наявності відповідних погоджень суб’єктами подання таких актів, іншими зацікавленими службами та їх посадовими особами;

3.2.2. участь у розробленні проектів нормативно-правових
та індивідуально-правових актів Клішковецької сільської ради, її виконавчого комітету за наявності відповідних погоджень суб’єктами подання таких актів, іншими зацікавленими службами та їх посадовими особами;

3.2.3. надання юридичної допомоги з правових питань постійним депутатським комісіям Клішковецької сільської ради, депутатам Клішковецької сільської ради, членам виконавчого комітету Клішковецької сільської ради, посадовим особам на підставі відповідних звернень, поданих у встановленому законом порядку;

3.2.4. за дорученням сільського голови (особи, яка здійснює його повноваження) надання фахової допомоги з правових питань підприємствам, установам, закладам та іншим юридичним особам, засновником яких є Клішковецька сільська рада, на підставі відповідних письмових звернень, поданих  у встановленому законом порядку;

3.2.5. здійснення захисту прав та інтересів Клішковецької сільської ради, виконавчого комітету, сільського голови у порядку самопредставництва у судах (самопредставництво юридичної особи)та  в інших органах під час розгляду правових питань і спорів;

3.2.6. надання правової оцінки проектам договорів, контрактам
з керівниками підприємств, установ, закладів та інших юридичних осіб, засновником яких є Клішковецька сільська рада, що укладаються сільським головою (особою, яка здійснює його повноваження) від імені Клішковецької сільської ради та/або її виконавчого комітету;

3.2.7. розгляд заяв та звернень громадян з питань, що відносяться
до компетенції сектора; внесення у встановленому порядку пропозицій сільському голові   (особі, яка здійснює його повноваження) щодо їх ефективного вирішення;

3.2.8. забезпечення належного рівня діловодства;

3.2.9. виконання інших завдань та функцій, що покладаються Законами України, підзаконними нормативними та правовими актами;

3.2.10. виконання інших доручень сільського голови (особи, яка здійснює його повноваження), секретаря сільської ради, заступників сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконавчого комітету сільськоїради, що видані ними у межах їх компетенції та чинного законодавства;

3.2.11. здійснення контролю за дотриманням посадовими особами   Клішковецької сільської ради, структурних підрозділів її виконавчого апарату,   підприємств, установ, закладів, інших юридичних осіб, засновником яких                  є Клішковецька сільська рада, вимог Закону України «Про запобігання корупції», інших нормативно-правових актів з питань служби в органах місцевого самоврядування;

3.2.12. вивчення поточної та перспективної потреби виконавчих органів виконавчого комітету Клішковецької сільської ради, структурних підрозділів його апарату у кадрах, внесення відповідних пропозицій сільському голові  (особі, яка здійснює його повноваження);

3.2.13. планування напрямку роботи з кадрами  Клішковецької сільської ради, у структурних підрозділах її виконавчого апарату;

3.2.14. здійснення організаційно-методичного керівництва формуванням кадрового резерву, аналіз та узагальнення практики формування кадрового резерву у виконавчих органах Клішковецької сільської ради;

3.2.15. надання методичної допомоги та здійснення контролю
за розробленням посадових інструкцій персоналу виконавчих органів Клішковецької сільської ради;

3.2.16. підготовка проектів розпоряджень сільського голови  (особи, яка здійснює його повноваження), проектів рішень Клішковецької сільської ради та її виконавчого комітету з питань, що входять до компетенції сектора;

3.2.17. планування переміщень по службі посадових осіб у виконавчих органах виконавчого комітету Клішковецької сільської ради, структурних підрозділах його апарату з урахуванням їх індивідуальних здібностей та професійної підготовки, внесення відповідних пропозицій сільськомуголові;

3.2.18. підготовка проекту порядку проведення іспитів у ході конкурсного відбору кандидатів на заміщення вакантних (тимчасово вакантних) посад                          у виконавчих органах Клішковецької сільської ради;

3.2.19. вивчення потреби та внесення пропозицій сільському голові
(особі, яка здійснює його повноваження) щодо організації підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів;

3.2.20. організація стажування посадових осіб виконавчих органів Клішковецької сільської ради;

3.2.21. здійснення контролю за дотриманням вимог Закону України
«Про службу в органах місцевого самоврядування» посадовими особами виконавчих органів Клішковецької сільської ради,   інших нормативно-правових актів з питань кадрового забезпечення та служби в органах місцевого самоврядування;

2.2.22. здійснення організаційного забезпечення роботи Атестаційної комісії та участь у проведенні щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них завдань і обов’язків, контроль за станом проведення цього напрямку роботи у виконавчих органах Клішковецької сільської ради;

3.2.23. організація та проведення навчань посадових осіб виконавчих органів Клішковецької сільської ради;

3.2.24. розгляд подань, пропозицій та підготовка документів щодо заохочень та нагородження громадян державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, відзнаками виконавчого комітету Клішковецької сільської ради, ведення відповідного обліку з цих питань;

3.2.25. підготовка за дорученням сільського голови (особи, яка здійснює його повноваження) у визначеному законом порядку, документів про застосування заходів дисциплінарного впливу та притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб виконавчих органів Клішковецької сільської ради;

3.2.26. забезпечення підготовки документів щодо призначення на посади
та звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів та організацій комунальної форми власності;

3.2.27. організація та проведення у межах компетенції сектора спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад в органах місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;

3.2.28. ознайомлення в установленому законом порядку персоналу (посадових осіб та працівників) з правилами внутрішнього трудового розпорядку у виконавчих органах Клішковецької сільської, посадовими інструкціями, колективним договором;

3.2.29. організація складання Присяги посадової особи місцевого самоврядування особами, які вперше вступають на службу в органи місцевого самоврядування, оформлення документів щодо присвоєння відповідних рангів посадовим особам місцевого самоврядування, внесення записів про це до трудових книжок та особових справ таких осіб;

3.2.30. обчислення стажу роботи, стажу служби в органах місцевого самоврядування посадових осіб місцевого самоврядування;

3.2.31. формування графіка відпусток посадових осіб та працівників виконавчих органів Клішковецької сільської ради , керівників комунальних підприємств, установ та закладів, підготовка проектів розпоряджень сільського голови (особи, яка здійснює його повноваження) щодо надання відпусток, ведення їх обліку;

3.2.32. здійснення заходів, пов'язаних із заповненням, обліком
і зберіганням трудових книжок і особових справ (особових карток) посадових осіб та працівників (робітників) виконавчих органів Клішковецької сільської ради та керівників комунальних підприємств, установ та закладів;

3.2.33. оформлення і видача довідок з місця роботи посадових осіб,  працівників (робітників) виконавчих органів Клішковецької сільської ради;

3.2.34. опрацювання листків непрацездатності посадових осіб та працівників (робітників) виконавчих органів Клішковецької сільської ради;

3.2.35. підготовка проектів розпоряджень сільського голови (особи, яка здійснює його повноваження) з питань кадрового забезпечення, роботи                        з персоналом, проходження служби в органах місцевого самоврядування,                          а також проектів розпоряджень сільського голови про відрядження посадових осіб/працівників виконавчих органів Клішковецької сільської ради, керівників комунальних підприємств, установ, організацій та закладів, у тому числі, за кордон, а також про відпустки вказаних категорій осіб;

3.2.36. видача звільненим особам копій відповідних розпоряджень сільського голови про їх звільнення та належно оформлених трудових книжок;

3.2.37. ведення звітно-облікової документації;

3.2.38. розгляд та вирішення заяв і звернень громадян, підприємств, установ, закладів та організацій усіх форм власності, посадових осіб
та службових осіб органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, запитів та звернень депутатів усіх рівнів з питань, що відносяться до компетенції сектора;

3.2.39. проведення роботи щодо створення сприятливого психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій серед посадових осіб виконавчих органів Клішковецької сільської ради;

3.2.40. підготовка проектів контрактів з керівниками комунальних підприємств, установ та закладів, засновником яких є Клішковецька сільська рада, відповідно до Типового контракту; забезпечення зберігання одного
з оригінальних примірників контракту з керівником комунального підприємства (установи, закладу);

3.2.41. проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», що подаються посадовими особами виконавчих органів Клішковецької сільської ради, а також особами, які претендують на зайняття відповідних посад місцевого самоврядування;

3.2.42. здійснення організаційних та практичних заходів щодо підготовки до передачі до архіву номенклатурних справ та документів з основних видів діяльності сектора;

3.2.43. ведення військового обліку всіх категорій військовозобов’язаних осіб з числа посадових осіб та працівників виконавчих органів Клішковецької сільської ради;  

3.2.44. виконання інших завдань та доручень сільського голови   (особи, яка здійснює його повноваження), секретаря сільської ради,   заступників сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконавчого комітету Клішковецької сільської ради, що видані ними у межах компетенції та чинного законодавства.

 

ІV. Посадові особи сектора мають право:

4.1. одержувати в установленому порядку від посадових осіб виконавчих органів Клішковецької сільської ради, підприємств, установ та організацій, що перебувають у комунальній власності, інформацію, документи, відомості та матеріали, необхідні для виконання покладених на сектор завдань і функцій;

4.2. брати участь у нарадах, інших організаційних та практичних заходах
з питань юридичного та кадрового забезпечення діяльності виконавчих органів Клішковецької сільської ради, комунальних підприємств, установ, закладів Клішковецької сільської ради; надавати консультативну, методичну допомогу з питань, що входять до компетенції сектора;

4.3. залучати науковців, експертів та консультантів для опрацювання окремих питань організації юридичного та кадрового забезпечення, а також спеціалістів інших виконавчих органів Клішковецької сільської ради,   комунальних підприємств, установ, закладів Клішковецької сільської ради для вирішення питань, що належать компетенції сектора, в установленому законом порядку;

4.4. у межах компетенції перевіряти і контролювати стан дотримання вимог чинного законодавства у виконавчих органах Клішковецької сільської ради, комунальних підприємств, установ, закладів Клішковецької сільської ради, а також керівниками підприємств, установ, закладів та організацій, засновником яких є Клішковецька сільська рада, надавати таким керівникам, сільському голові письмові рекомендації за результатами проведених перевірок;

4.5. ініціювати скликання нарад з питань, що належать до компетенції сектора; брати участь у пленарних засіданнях сесій Клішковецької сільської ради, засіданнях постійних комісій сільської ради, засіданнях виконавчого комітету Клішковецької сільської ради, у нарадах та засіданнях консультативних та дорадчих органів тощо;

4.6. пропозиції сектора щодо приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України актів та проектів актів Клішковецької сільської ради,                           її виконавчого комітету та їх посадових осіб, що суперечать нормам чинного законодавства України, є обов’язковими для розгляду відповідними органами                та посадовими особами;

4.7. сприяти заохоченню посадових осіб, які досягли значних результатів роботи, сприяти підвищенню ролі та авторитету місцевого самоврядування, надавати сільському голові (особі, яка здійснює його повноваження) пропозиції щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб, які допустили факти грубих порушень дисципліни та норм етики поведінки посадових осіб місцевого самоврядування;

4.8. в у встановленому законом порядку одержувати від посадових осіб місцевого самоврядування та громадян анкетні, інші персональні дані
та відомості, необхідні для виконання покладених на сектор завдань та функцій, у межах компетенції обробляти та використовувати персональні дані фізичних осіб відповідно до норм чинного законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на сектор завдань і функцій.

 

V. Відповідальність.

5.1. Відповідальність посадових осіб Сектору передбачена чинним законодавством України, цим Положенням та їх посадовими інструкціями,
що розробляються, погоджуються та затверджуються у порядку, що встановлений цим Положенням.

5.2. Посадові особи Сектору, відповідно до чинного законодавства України, можуть бути притягнуті до дисциплінарної, адміністративної, кримінальної або цивільно-правової відповідальності.

5.3. Відповідальність посадових осіб Сектору настає у разі невиконання
або неналежного виконання ними обов’язків та функцій, що визначені                                 законодавством України, іншими підзаконними нормативно-правовими актами,                             їх посадовими інструкціями та цим Положенням.

5.4. Притягнення посадових осіб Сектору до відповідальності здійснюється виключно у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

 

VІ. Прикінцеві положення.

6.1. Виконавчий комітет Клішковецької сільської ради, у порядку та у спосіб, що визначені чинним законодавством, та умовами Колективного договору між адміністрацією Клішковецької сільської ради і трудовим колективом Клішковецької сільської ради, забезпечує посадовим особам Сектору:

6.1.1. створення необхідних умов для ефективного виконання функцій                     та завдань, що покладені на Сектор, професійної підготовки, перепідготовки                      та підвищення кваліфікації посадових осіб Сектору;

6.1.2. надання посадовим особам Сектору службових приміщень, засобів телефонного зв’язку, комп’ютерної та іншої організаційної техніки, витратних матеріалів, обладнаних місць зберігання документів, законодавчими, іншими нормативними та нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами                      з питань, віднесених до компетенції Сектору;

6.1.3. оплату праці посадових осіб Сектору, у порядку та обсягах,
що визначені нормами чинного законодавства України, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують порядок оплати праці та матеріального забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь