A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Клішковецька сільська об'єднана територіальна громада
Чернівецька область, Дністровський район

Положення про фінансовий відділ

 

 

Додаток до рішення 13-ої сесії сільської ради

УІІ скликання від 11.10.2016 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про фінансовий відділ

апарату виконавчого комітету Клішковецької сільської  ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Фінансовий відділ являється структурним підрозділом Клішковецької сільської ради (далі - Відділ)  та є підзвітним та підконтрольним сільському  голові.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Бюджетним кодексом України, Трудовим кодексом України, Кодексом законів про працю України, актами Президента України, Верховної ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, розпорядчими документами Департаменту фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації, рішеннями Клішковецької сільської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями Клішковецького сільського голови, Регламентами роботи сільської ради, її виконавчого комітету, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.3.Відділ в своїй роботі з питань делегованих повноважень  підконтрольний органам виконавчої влади

1.4. Відділ, при виконанні покладених на нього функцій, взаємодіє з Міністерством фінансів України, Департаментом фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації та виконавчими органами Клішковецької сільської ради та з органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, територіальними органами Державної казначейської служби України.

1.5. Положення розроблено із врахуванням вимог.

1.5.1. Національного стандарту України ДСТУ 4163-2003 (Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації, затвердженої наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003р. № 55).

1.5.2. Регламентів Клішковецької сільської ради та її виконавчого комітету

1.5.3. Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого наказом Головного управління державної служби України 29.12.2009р.  № 406.

1.5.4. Рекомендацій з організації праці державних службовців в органах виконавчої влади, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 28.01.2005р. № 55.

1.5.5. Інструкції з діловодства у Клішковецькій сільській раді та її виконавчих органах.

 

2. Основні завдання.

 

2.1. Основним завданням Фінансового відділу є:

- забезпечення реалізації державної політики у сфері бюджету і фінансів;

- захист фінансових інтересів держави;

2.2. Фінансовий відділ при виконанні покладених на нього завдань в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими виконавчими органами сільської ради, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з метою належного виконання покладених на нього завдань.

 

3.  Повноваження Фінансового відділу.

 

3.1. Власні повноваження.

3.1.1. Організація роботи, пов'язана зі складанням проекту сільського бюджету. За дорученням керівництва Клішковецької сільської ради, визначення порядку і термінів подання виконавчими органами сільської ради, та органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, матеріалів для підготовки проекту сільського бюджету і визначення джерел формування доходної частини бюджету. Складання проекту сільського бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання їх на розгляд Клішковецької сільської ради, після схвалення виконавчим комітетом Клішковецької сільської ради.

3.1.2. Здійснення аналізу окремих показників соціально-економічного розвитку   та врахування їх при складанні проекту сільського бюджету

3.1.3. Розробка і доведення до розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів

3.1.4. Визначення порядку та термінів розроблення бюджетних запитів розпорядниками бюджетних коштів.

3.1.5. Проведення на будь-якому етапі складання і розгляду проекту сільського бюджету, аналізу бюджетного запиту, поданого розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів.

3.1.6. Прийняття рішення про включення бюджетного запиту до проекту сільського бюджету.

3.1.7. Складання, затвердження тимчасового розпису сільського бюджету, внесення в установленому порядку змін до розпису сільського бюджету, забезпечення впродовж бюджетного періоду відповідності розпису сільського бюджету встановленим бюджетним призначенням.

3.1.8. Затвердження паспортів бюджетних програм при застосуванні програмно-цільового методу в бюджетному процесі.

3.1.9. Перевірка правильності складання і затвердження кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету, планів використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячних планів використання бюджетних коштів, установам і організаціям, які фінансуються з сільського бюджету, а також погодження кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду, планів спеціального фонду і штатних розписів  розпорядників коштів сільського бюджету.

3.1.10. Здійснення у встановленому порядку взаємних розрахунків сільського бюджету з обласним бюджетом.

3.1.11. Здійснення за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, прогнозування та аналізу надходження доходів до сільського бюджету.

3.1.12. Погодження при винесенні на розгляд Клішковецької сільської ради пропозицій, щодо надання пільг за податками та зборами в межах повноважень, визначених чинним законодавством.

3.1.13. Організація виконання сільського бюджету, забезпечення разом  з органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, територіальними органами Державної казначейської служби України, виконавчими органами сільської ради надходжень доходів до сільського бюджету. Підготовка пропозицій щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів та вжиття заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів, коштів цільових фондів, утворених сільською радою.

3.1.14. Зведення показників сільського бюджету   та подання їх в установлені терміни до Департаменту фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації.

3.1.15. Підготовка офіційного висновку про перевиконання чи недовиконання доходної частини загального фонду сільського бюджету, про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів сільського бюджету для прийняття рішення про внесення відповідних змін до нього. Підготовка проектів рішень Клішковецької сільської ради про внесення змін до рішення про сільський бюджет у разі необхідності перерозподілу бюджетних призначень між розпорядниками бюджетних коштів (за наявності відповідного обґрунтування) та в інших випадках, передбачених бюджетним законодавством.

3.1.16. За дорученням Клішковецької сільської ради розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних умовах

3.1.17. Розгляд звернень та підготовка пропозицій для прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду сільського бюджету

3.1.18. Розгляд бюджетної та фінансової звітності про виконання сільського бюджету та інших фінансових звітів, поданих територіальними органами Державної казначейської служби України. Інформування керівництва Клішковецької сільської ради про стан виконання сільського бюджету за кожний звітний період та підготовка матеріалів на розгляд Клішковецької сільської ради про річний та квартальні звіти  виконання сільського бюджету.

3.1.19. Участь у розробці пропозицій про вдосконалення структури виконавчих органів Клішковецької сільської ради, підготовці пропозицій щодо чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на їх утримання та здійснення контролю за витрачанням цих коштів.

3.1.20. Здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо сільського  бюджету.

3.1.21. Застосування попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства.

3.1.22. Прийняття рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2-5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах установлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема:

а) зупинення операцій з бюджетними коштами;

б) призупинення бюджетних асигнувань;

в) зменшення бюджетних асигнувань;

г) повернення бюджетних коштів до сільського бюджету;

д) безспірне вилучення коштів з місцевого бюджетів.

3.1.23. Розробка рішень Клішковецької сільської ради, виконавчого комітету Клішковецької сільської ради, інших нормативно - правових актів, які регулюють бюджетні правовідносини. Погодження та прийняття участі в розробці проектів нормативно-правових актів, розробниками яких є інші виконавчі органи Клішковецької сільської ради

3.1.24. В межах законодавчо визначених повноважень розгляд, погодження та повернення платникам помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань.

3.1.25. Підготовка пропозицій Клішковецької сільської раді щодо здійснення місцевих запозичень. У разі прийняття радою відповідного рішення, вжиття заходів щодо ефективного управління місцевим боргом.

3.1.26. Оформлення документів на отримання позик на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду та середньострокових позик на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів сільського бюджету   за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку за рішенням виконавчого комітету Клішковецької сільської ради.

3.1.27. Здійснення перевірок фінансової діяльності, стану збереження коштів і матеріальних цінностей, достовірності бухгалтерського обліку та звітності у бюджетних установах, підприємствах і організаціях, що перебувають у комунальній власності територіальної громади  та  утримуються за рахунок коштів з сільського бюджету.

3.1.28. Обмін досвідом та інформацією з іншими містами України з питань складання і виконання бюджету.

3.1.29. Ведення діловодства та організація контролю за виконанням документів у Відділі.

3.1.30. Організація роботи із збереження поточного та довгострокового архіву, підготовка та передача матеріалів на зберігання до архівного відділу Клішковецької сільської ради.

3.1.31. Забезпечення доступу до публічної інформації та системного і оперативного оприлюднення інформації з питань, що належать до компетенції Управління на інформаційному веб-порталі Клішковецької сільської ради в мережі Інтернет.

3.1.32. Здійснення інших, передбачених чинним законодавством повноважень.

3.2.   Делеговані повноваження.

3.2.1. Участь в межах своєї компетенції у формуванні та реалізації інвестиційних програм.

3.2.2 Розгляд в межах своєї компетенції звернень громадян, підприємств, установ і організацій.

 

4. Права Фінансового відділу

 

4.1. Фінансовий відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

4.1.1 Одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів Державної казначейської служби України, органів державної фінансової інспекції, органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових установ усіх форм власності пояснень, матеріалів та інформації з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання місцевих бюджетів та звітування про їх виконання.

4.1.2. Залучати фахівців інших виконавчих органів сільської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їхніми керівниками), об'єднань громадян (за згодою) до розгляду питань, що належать до компетенції Відділу.

4.1.3. Вносити в установленому порядку пропозиції, щодо вдосконалення роботи Клішковецької сільської ради з питань, що належать до компетенції Відділу.

4.1.4. на доступ, в установленому порядку, до інформаційних баз органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, систем зв’язку і комунікацій та інших технічних засобів.

4.1.5. Проводити наради, семінари та конференції з питань, що належать до компетенції Відділу.

4.1.6. користуватись іншими правами, передбаченими для виконавчого органу Клішковецької сільської ради, згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в  Україні» та  іншими нормами  чинного  законодавства України.

 

5.  Організація управління Фінансовим відділом.

Керівництво та структура.

 

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням  Клішковецьким сільським головою у порядку, визначеному законодавством.

5.4. Кваліфікація та компетенція, зокрема, конкретні обов’язки та права начальника Відділу визначаються цим Положенням

5.5. Начальник Відділу безпосередньо підпорядкований Клішковецькому сільському голові.

5.6. Начальник Відділу відповідно до покладених на нього обов’язків:

5.6.1. Здійснює загальне керівництво роботою Відділу.

5.6.2. Забезпечує якісне та своєчасне виконання покладених на Відділ завдань та доручень керівництва Клішковецької сільської ради.

5.6.3. Складає  посадові інструкції працівників відділу, погоджує їх з відповідними спеціалістами і подає сільському голові на затвердження.

5.6.4. Вносить в установленому порядку пропозиції про призначення на посади й звільнення працівників Відділу з посад.

5.6.5. Забезпечує взаємодію Відділу з іншими виконавчими органами Клішковецької сільської ради.

5.6.6. Здійснює постійний контроль за забезпеченням охорони державної таємниці, конфіденційної інформації, що є власністю держави, а також службової інформації у Відділі.

5.6.7. Вносить в установленому порядку пропозиції   Клішковецькому сільському голові про застосування заохочень або стягнень до працівників Відділу.

5.6.8. Відповідає на звернення, скарги, запити й пропозиції громадян та юридичних осіб, що надходять безпосередньо до Відділу.

5.6.9. Контролює дотримання особовим складом Відділу вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативно-правових актів України.

5.6.10. Забезпечує дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни, раціональний розподіл обов’язків між ними, вживає заходів щодо підвищення фахової кваліфікації працівників Відділу.

5.6.11. Забезпечує дотримання дисципліни та законності в діяльності Відділу

5.6.12. Координує організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення Відділу.

5.6.13. Видає у межах своєї компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання особовим складом Відділу.

5.6.14. Затверджує розпис доходів, видатків, кредитування та фінансування сільського бюджету на рік і тимчасовий розпис на відповідний період.

5.6.15. Здійснює керівництво та відповідає за організацію роботи щодо забезпечення та дотримання чинного законодавства про охорону праці.

5.5.16. Веде особистий прийом громадян та організовує розгляд пропозицій, заяв та скарг працівниками Відділу згідно із Законом України «Про звернення громадян».

5.6.17. Забезпечує збереження інформації в паперовому та електронному вигляді, створеної в процесі діяльності, приймання-передавання її при зміні (звільненні, переведенні тощо) працівників Відділу.

5.6.18. Забезпечує системне та оперативне оприлюднення на  веб-порталі Клішковецької сільської ради в мережі Інтернет інформації, що входить до компетенції Відділу, дотримання законодавства про доступ до публічної інформації.

5.6.19. Здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.

5.7..Начальник  Відділу несе відповідальність за:

5.7.1. Неналежну організацію роботи Відділом, незадовільний стан діловодства, службової та виконавської дисципліни.

5.7.2. Не забезпечення  виконання покладених на Відділ завдань та функцій, передбачених цим Положенням.

5.7.3. Недотримання законності в службовій діяльності працівниками Відділу

5.7.4. Незадовільний стан професійної підготовки та виховної роботи з особовим складом Відділу.

5.7.5. Негативні  наслідки наказів, доручень, самостійно прийнятих рішень під час виконання службових обов’язків та за бездіяльність.

5.7.6.Невідповідність прийнятих  ним рішень вимогам чинного законодавства

5.7.7. Несвоєчасну і недостовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції Відділу.

5.7.8. Незабезпечення створення у Відділі належних умов з охорони праці.

5.8. Начальник Відділу повинен знати: закони України, що стосуються діяльності Відділу, укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій з питань фінансів; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; сучасні методи управління персоналом; основи економіки, фінансів, ринку праці, трудового законодавства, психології праці; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову, державну мову.

5.9. Кваліфікаційні вимоги до посади начальника Відділу:

- вища освіта економічного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра,

- стаж роботи за фахом у державній службі та в органах місцевого самоврядування на керівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 3 років, за необхідності, виходячи із виконання Відділом основних завдань та функцій.

5.10. У разі тимчасової відсутності начальника відділу – головного бухгалтера (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) – виконання його обов’язків покладається відповідно до розпорядження міського голови.

5.11. Начальник Відділу здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Відділ, а також покладених на нього завдань окремими рішеннями Клішковецької сільської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями Клішковецького сільського голови.

 

6. Взаємовідносини.

 

6.1. Відділ під час виконання покладених на нього завдань у встановленому законодавством порядку та в межах компетенції взаємодіє з іншими виконавчими органами сільської ради, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, органами Державної фінансової інспекції України та територіальними органами Державної казначейської служби України.

 

7. Відповідальність посадових осіб Фінансового відділу

 

7.1.Посадові особи Відділу несуть відповідальність за:

7.1.1. Неналежну організацію роботи Відділу, незадовільний стан діловодства, службової та виконавської дисципліни.

7.1.2. Не виконання покладених на Відділ завдань та функцій, передбачених цим Положенням.

7.1.3. Недотримання законності в службовій діяльності працівниками Відділу

7.1.4. За негативні наслідки наказів, доручень, самостійно прийнятих рішень під час виконання службових обов’язків та за бездіяльність.

7.1.5. За невідповідність прийнятих рішень вимогам чинного законодавства.

7.1.6. За несвоєчасну і недостовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції Відділу.

7.2. Посадові особи Фінансового відділу повинні сумлінно виконувати свої посадові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватись високої культури спілкування, не допускати дій та вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію Клішковецької сільської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.3.Посадові особи Фінансового відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб Фінансового відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

 

8. Майно і кошти.

 

8.1. Відділ утримується за рахунок коштів сільського бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

8.2. Посадові особи, що працюють у Відділі, є посадовими особами місцевого самоврядування, призначаються на посаду Клішковецьким сільським  головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством. Відповідно до цього Положення мають посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок коштів сільського бюджету.

8.3. Оплата праці працівників Відділу здійснюється згідно з чинним законодавством.

8.4. Гранична чисельність, фонд оплати праці Відділу  визначається в межах відповідних бюджетних призначень. Штатний розпис затверджується Клішковецької сільської радою.

 

9. Прикінцеві положення.

 

9.1. Ліквідація та реорганізація Відділу проводиться сільською радою у порядку, визначеному чинним законодавством України.

9.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

 

 

Секретар  сільської ради                                            Н.Мельник

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь